Unia Europejska

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Informacje ogólne

 • Rola: Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Inspektor: Wojciech Wiewiórowski
 • Rok ustanowienia: 2004
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Europejski Inspektor Ochrony Danych

Czasem w związku z wykonywaniem swoich zadań instytucje i organy europejskie przetwarzają – w formie elektronicznej, papierowej lub w formacie wizualnym – dane osobowe obywateli. Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, odzyskiwanie, przesyłanie, blokowanie lub usuwanie danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) czuwa nad tym, by przy tych czynnościach respektowano surowe zasady prywatności.

Czym zajmuje się Europejski Inspektor Ochrony Danych?

 • Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności.
 • Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.
 • Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.
 • Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.
 • Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

W jaki sposób działa Europejski Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor jest mianowany na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne:

To warto wiedzieć

Instytucjom i organom UE nie wolno przetwarzać danych osobowych ujawniających

 • pochodzenie rasowe lub etniczne
 • poglądy polityczne
 • poglądy religijne lub filozoficzne
 • przynależność do związków zawodowych.

Nie wolno im również przetwarzać danych dotyczących sytuacji zdrowotnej lub orientacji seksualnej, o ile nie jest to niezbędne dla celów medycznych. Jednak nawet wówczas dane powinny być przeprowadzane przez pracownika służby zdrowia lub inną osobę związaną przysięgą do zachowania tajemnicy zawodowej.

Każdy, kto uzna, że jego prawa do poszanowania prywatności zostały naruszone przez instytucję lub organ UE, w pierwszej kolejności powinien poinformować urzędnika UE odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. W przypadku gdy nie przyniosło to rezultatu, należy skontaktować się z właściwym inspektorem ochrony danych w instytucji lub organie, gdzie doszło do naruszenia danych.

Jeśli w dalszym ciągu wynik jest niezadowalający, można złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza skargi. Europejski Inspektor Ochrony Danych zbada wniesioną skargę i poinformuje skarżącego, czy ją podtrzymuje – a jeśli tak, to w jaki sposób problem zostanie rozwiązany.

Jeśli skarżący nie zgadza się z opinią Inspektora, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dane kontaktowe

Europejski inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe

Adres

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Faks
+32 2 283 19 50
Back to top