Euroopa Liit

Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor

Ülevaade

 • Roll: tagada see, et ELi institutsioonid ja asutused austavad isikuandmete töötlemisel inimeste õigust eraelu puutumatusele.
 • Andmekaitseinspektor: Wojciech Wiewiórowski
 • Asutamisaasta: 2004
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Euroopa Andmekaitseinspektor

Oma tööülesannete käigus töötlevad ELi institutsioonid ja asutused mõnikord kodanike isikuandmeid – kas elektroonilisel, kirjalikul või visuaalsel kujul. Töötlemine hõlmab andmete kogumist, salvestamist, säilitamist, väljaotsimist, saatmist, blokeerimist ja kustutamist. Euroopa Andmekaitseinspektori ülesanne on tagada neid tegevusi reguleerivate rangete andmekaitseeskirjade järgimine.

Millega andmekaitseinspektor tegeleb?

 • Kontrollib isikuandmete töötlemist ELi haldusüksustest, et tagada andmekaitseeskirjade järgimine.
 • Nõustab ELi institutsioone ja asutusi kõikides isikuandmete töötlemise ning sellealase poliitika ja õigusaktidega seotud küsimustes.
 • Käsitleb kaebusi ja korraldab uurimisi.
 • Teeb koostööd ELi liikmesriikide ametiasutustega, et tagada andmekaitses järjekindlus.
 • Jälgib uusi tehnoloogiaid, mis võivad andmekaitset mõjutada.

Kuidas Euroopa Andmekaitseinspektor töötab?

Andmekaitseinspektor nimetatakse ametisse viieks aastaks. Ametiaega on võimalik pikendada. Igapäevase tegevuse jaoks on Euroopa Andmekaitseinspektoril kaks põhiüksust:

Euroopa Andmekaitseinspektor ja Teie

ELi institutsioonid ja asutused ei tohi töödelda isikuandmeid, mis on seotud järgnevaga:

 • rassiline või etniline päritolu
 • poliitilised vaated
 • usulised või filosoofilised veendumused
 • ametiühingusse kuulumine

Samuti ei ole neil lubatud töödelda andmeid, mis on seotud Teie tervise või seksuaalse sättumusega, v.a juhul, kui need on vajalikud tervishoiu eesmärgil. Isegi kõnealusel juhul peab seda tegema tervishoiutöötaja või muu isik, kes on andnud ametisaladuse hoidmise vande.

Kui arvate, et ELi institutsioon või asutus on rikkunud Teie õigust eraelu puutumatusele, peaksite kõigepealt pöörduma selle ELi töötaja poole, kes vastutas Teie andmete töötlemise eest siis, kui rikkumine Teie arvates aset leidis. Kui Te ei ole tulemusega rahul, võtke ühendust selle ELi institutsiooni või asutuse andmekaitseametnikuga, kes Teie arvates rikkumise toime pani.

Kui see ei anna tulemusi, esitage kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile, kasutades kaebuse esitamise vormi. Euroopa Andmekaitseinspektor uurib Teie kaebust ja annab Teile teada, kas ta nõustub sellega ja kui see nii on, siis kuidas viga parandatakse.

Kui Te ei nõustu Euroopa Andmekaitseinspektori otsusega, võite pöörduda Euroopa Liidu kohtusse.

Kontaktandmed

Euroopa andmekaitseinspektor

Kontaktandmed

Aadress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Faks
+32 2 283 19 50
Back to top