Evropská unie

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů

Přehled

 • Úloha: Dohlíží na to, aby orgány a instituce EU dodržovaly při zpracovávání osobních údajů právo občanů na soukromí
 • Inspektor: Wojciech Wiewiórowski
 • Úřad založen: 2004
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetová stránka: Evropský inspektor ochrany údajů

Orgány a instituce EU někdy v rámci svých povinností zpracovávají osobní údaje občanů - v elektronické, písemné či vizuální podobě. Zpracování dat obnáší shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, zpětné vyhledávání, zasílání, ale i jejich blokování nebo výmaz. Úkolem Evropského inspektora ochrany údajů je dohlížet na to, aby byla při těchto činnostech dodržena přísná pravidla ochrany soukromí.

Úkoly

 • Dohlíží na zpracování osobních údajů ze strany orgánů EU a kontroluje, zda jsou dodržovány příslušné předpisy týkající se ochrany soukromí.
 • Orgánům a institucím EU poskytuje poradenství ke všem aspektům zpracování osobních údajů, souvisejících politických oblastí a právních předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a provádí šetření.
 • Spolupracuje s vnitrostátními orgány zemí EU a zajišťuje tak jednotný přístup k ochraně údajů.
 • Sleduje nové technologie, které mohou mít na ochranu údajů dopad.

Činnost

Inspektor je jmenován na funkční období 5 let s možností prodloužení. Každodenní činnosti zajišťují dvě oddělení.

Evropský inspektor ochrany údajů a vy

Orgány a instituce EU nesmí zpracovávat osobní údaje týkající se

 • rasového či etnického původu
 • politických názorů
 • náboženského vyznání ani filosofických postojů
 • odborové příslušnosti.

Nesmí zpracovávat ani údaje o vašem zdraví či sexuální orientaci, pokud jsou takové údaje vyžadovány pro účely zdravotní péče. A i v takovém případě smí být takové informace vedeny pouze odbornými zdravotnickými pracovníky nebo jinou osobou vázanou slibem zachovávat lékařské tajemství.

Pokud se domníváte, že bylo vaše právo na soukromí některým orgánem EU porušeno, obraťte se nejprve na pracovníky toho orgánu EU, který odpovídá za daný konkrétní případ zpracování dat , během kterého podle vás problém nastal. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, obraťte se na inspektora ochrany údajů té instituce EU nebo subjektu, o kterém se domníváte, že se dopustil protiprávního jednání.

Pokud se ani tam nepodaří věc vyřešit, podejte stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů prostřednictvím formuláře stížnosti. Evropský inspektor ochrany údajů věc prošetří a oznámí vám, zda se stížností souhlasí, a pokud ano, jak situaci řeší.

Pokud s jeho rozhodnutím nebudete nesouhlasit , může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Kontaktní údaje

Evropský inspektor ochrany údajů

Kontaktní údaje

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Back to top