Eiropas Savienība

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta

Īss apraksts

 • Uzdevums: gādā, lai ES līdzekļi tiktu pareizi iekasēti un izmantoti, un palīdz uzlabot ES finanšu pārvaldību.
 • Priekšsēdētājs: Klaus-Heiner Lehne
 • Locekļi: viens no katras ES valsts
 • Izveides gads: 1977.
 • Atrašanās vieta: Luksemburga
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta kā neatkarīgs ārējs revidents gādā par ES nodokļu maksātāju interesēm. Kaut arī tai nav juridiskas varas, tās pamatuzdevums ir uzlabot Eiropas Komisijas īstenoto ES budžeta pārvaldību un sniegt vispārēju pārskatu par finanšu stāvokli.

Ko dara Eiropas Revīzijas palāta?

 • Tā kontrolē ES ieņēmumus un izdevumus, lai pārliecinātos, ka līdzekļus iekasē un tērē pareizi, ka tos iegulda tā, lai tiktu radīta pievienotā vērtība, un ka tos pareizi iegrāmato.
 • Tā kontrolē personas un organizācijas, kas pārvalda ES līdzekļus, tostarp veic pārbaudes uz vietas ES iestādēs (īpaši Komisijā), dalībvalstīs un valstīs, kuras saņem ES palīdzību.
 • Tā revīzijas ziņojumos, kas domāti Eiropas Komisijai un valstu valdībām, dod slēdzienus un sniedz ieteikumus.
 • Ja ir aizdomas par krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, tā par to informē Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).
 • Tā nosūta ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Parlaments, izvērtējis šo ziņojumu, izlemj, vai apstiprināt ES budžeta izlietojumu, ko pārvalda Komisija.
 • Tā sniedz ekspertu viedokli, lai palīdzētu politikas veidotājiem labāk pārvaldīt līdzekļus un labāk atskaitīties iedzīvotājiem par savu darbu.

Tā arī publicē atzinumus par sagatavošanā esošiem tiesību aktiem, kuri ietekmēs ES finanšu pārvaldību, kā arī nostājas dokumentus, analītiskus dokumentus un citas publikācijas par ES finansēm.

Efektivitātes labad Revīzijas palātai ir jābūt neatkarīgai no iestādēm un struktūrām, kuras tā kontrolē. Tālab tā brīvi lemj par:

 • to, ko tā kontrolē,
 • tā veic kontroli,
 • kā un kad tā dara zināmus savus secinājumus.

Revīzijas palātas darbs galvenokārt skar Eiropas Komisiju, jo tā ir galvenā struktūra, kas atbild par ES budžeta izpildi. Tomēr Palāta cieši sadarbojas arī ar valsts iestādēm, tāpēc ka Komisija kopīgi ar tām pārvalda lielāko ES līdzekļu daļu (aptuveni 80 %).

Sastāvs

Palātas locekļus pēc apspriešanās ar Parlamentu ieceļ Padome uz atjaunojamu sešu gadu pilnvaru termiņu. Viņi izvēlas no sava vidus vienu priekšsēdētāju uz triju gadu termiņu, kurš arī ir atjaunojams.

Kā darbojas Palāta?

Tā veic 3 veidu revīzijas:

 • finanšu revīzijas: tā pārliecinās, ka konti precīzi atspoguļo pārskata gada finanšu stāvokli, rezultātus un naudas plūsmas;
 • atbilstības revīzijas: tā pārliecinās, vai finanšu darījumi īstenoti saskaņā ar noteikumiem;
 • lietderības revīzijas: tā pārbauda, vai ES līdzekļi sasniedz mērķus ar pēc iespējas mazākiem resursiem un rīkojoties cik iespējams taupīgi.

Palātu veido revīzijas grupas, sauktas par apakšpalātām. Šīs grupas sagatavo ziņojumus un atzinumus, kurus pieņem Palātas locekļi un kuri tādējādi iegūst oficiālu dokumentu statusu.

Revīzijas palāta un jūs

Palāta piedāvā prakses iespējas.

Reizi divos gados Palāta piešķir akadēmisku balvu par pētījumiem publiskā sektora revīzijas jomā. Varat kandidēt uz šo balvu, kuru pasniedz reizi divos gados.

Kontaktinformācija

ES Revīzijas palāta

Kontaktinformācija

Adrese

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 4398 1
Fakss
+352 4393 42
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: ne vairāk par 50 cilvēkiem

Iepriekšēja pieteikšanās: 2 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Savienības Revīzijas palātas apmeklējums

Back to top