Europos Sąjunga

Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai

Apžvalga

 • Vaidmuo: tikrinti, ar ES lėšos renkamos ir naudojamos tinkamai, ir padėti gerinti ES finansų valdymą
 • Pirmininkas Klaus-Heiner Lehne
 • Nariai: po 1 iš kiekvienos ES valstybės narės
 • Įsteigti 1977 m.
 • Vieta: Liuksemburgas
 • Interneto svetainė Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai yra ES nepriklausoma išorės audito institucija, ginanti ES mokesčių mokėtojų interesus. Teisinių galių Audito Rūmai neturi. Jie siekia, kad Europos Komisija geriau tvarkytų ES biudžetą ir rengia ES finansų ataskaitas.

Europos Audito Rūmų veikla

 • Atlieka ES pajamų ir išlaidų auditą, kad patikrintų, ar ES lėšos tinkamai surinktos ir išleistos, ar jos panaudotos racionaliai ir ar už jas tinkamai atsiskaityta.
 • Tikrina visus ES lėšas tvarkančius asmenis arba organizacijas, be kita ko, atlieka patikras ES institucijose (visų pirma Europos Komisijoje), ES valstybėse narėse ir ES pagalbą gaunančiose šalyse.
 • Išvadas ir rekomendacijas pateikia audito ataskaitose, skirtose Europos Komisijai ir nacionalinėms vyriausybėms.
 • Apie įtariamus sukčiavimo, korupcijos arba kitos neteisėtos veikos atvejus praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).
 • Rengia metinę ataskaitą, kurią pateikia Europos Parlamentui ir ES Tarybai. Šią ataskaitą Parlamentas išnagrinėja prieš nuspręsdamas, ar pritarti tam, kaip Komisija tvarkė ES biudžetą.
 • Teikia ES politikos formuotojams profesionalų nuomonę, kaip būtų galima geriau tvarkyti ES lėšas ir kaip geriau atsiskaityti piliečiams.

Taip pat skelbia nuomones dėl rengiamų teisės aktą, kurie turės įtakos ES finansų valdymui, pozicijų dokumentus, peržiūras ir specialius leidinius ES viešųjų finansų klausimais.

Kad galėtų veiksmingai dirbti, Audito Rūmai turi būti nepriklausomi nuo tikrinamų institucijų ir įstaigų. Todėl jie gali patys nuspręsti:

 • jie tikrins,
 • kaip tai darys,
 • kaip ir kada praneš rezultatus.

Dažniausiai auditas atliekamas Europos Komisijoje – pagrindinėje už ES biudžeto vykdymą atsakingoje institucijoje. Tačiau Audito Rūmai glaudžiai bendradarbiauja ir su nacionalinėmis valdžios institucijomis, nes didžiąją ES lėšų dalį (apie 80 %) Komisija tvarko kartu su jomis.

Sudėtis

Audito Rūmų narius pasitarusi su Parlamentu skiria Taryba šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Iš savo tarpo trejų metų kadencijai (kuri irgi gali būti pratęsta) jie išsirenka pirmininką.

Kaip Europos Audito Rūmai dirba?

Jie atlieka 3 rūšių auditą:

 • finansinį auditą, per kurį tikrinama, ar finansinėse ataskaitose teisingai atsispindi metų finansinė padėtis, rezultatai ir pinigų srautai,
 • atitikties auditą, per kurį tikrinama, ar finansiniai sandoriai atlikti pagal taisykles,
 • veiklos auditą, per kurį tikrinama, ar leidžiant ES lėšas pasiekta iškeltų tikslų, ar jų pasiekta mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis ir racionaliausiu būdu.

Auditoriai suskirstyti į audito grupes, vadinamas kolegijomis. Jos rengia ataskaitas ir nuomones, kurios, Audito Rūmų narių patvirtintos, tampa oficialiomis.

Europos Audito Rūmai ir jūs

Audito Rūmuose galima atlikti stažuotę.

Kas antrus metus Audito Rūmai rengia viešojo sektoriaus audito mokslinių tyrimų konkursą, kuriame galite dalyvauti.

Kontaktiniai duomenys

ES Audito Rūmai

Kontaktiniai duomenys

Adresas

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Maksimalus grupės dydis: Ne daugiau kaip 50 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 2 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Audito Rūmuose

Back to top