Europska unija

Europski revizorski sud (ERS)

Europski revizorski sud (ERS)

Pregled

 • Uloga: provjerava ispravnost prikupljanja i uporabe financijskih sredstava EU-a te pridonosi boljem upravljanju financijama EU-a
 • Predsjednik: Klaus-Heiner Lehne
 • Članovi: po jedan iz svake države članice EU-a
 • Godina osnivanja: 1977.
 • Lokacija: Luksemburg
 • Web-mjesto: Europski revizorski sud

Kao neovisni vanjski revizor EU-a Europski revizorski sud štiti interese poreznih obveznika EU-a. Nema zakonske ovlasti, već pridonosi unaprjeđivanju načina na koji Europska komisija upravlja proračunom EU-a i izvješćuje o financijama EU-a.

Nadležnosti Europskog revizorskog suda

 • provodi reviziju prihoda i rashoda EU-a, provjerava jesu li financijska sredstva EU-a ispravno prikupljena i upotrijebljena, jesu li točno prikazana te ostvaruju li vrijednost za uloženi novac
 • provjerava svaku osobu ili organizaciju koja upravlja financijskim sredstvima EU-a, što uključuje i provjere na licu mjesta u institucijama EU-a (osobito u Komisiji), državama članicama EU-a i državama koje primaju pomoć od EU-a
 • predstavlja nalaze i sastavlja preporuke u izvješćima o reviziji za Europsku komisiju i nacionalne vlade
 • moguće prijevare, korupciju ili druge nezakonite aktivnosti prijavljuje Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)
 • sastavlja godišnje izvješće za Europski parlament i Vijeće EU-a, koje Parlement pregledava prije donošenja odluke o odobrenju Komisijinog upravljanja proračunom EU-a
 • iznosi svoje stručno  mišljenje tvorcima politika EU-a o tome kako bi se upravljanje financijama EU-a moglo unaprijediti i učiniti transparentnijim za građane.

Osim toga, Revizorski sud objavljuje mišljenja o zakonodavstvu u izradi koje će utjecati na upravljanje financijama EU-a, kao i dokumente o stajalištu, preglede i ad hoc publikacije o pitanjima povezanima s javnim financijama EU-a.

Da bi bio djelotvoran, Revizorski sud mora biti neovisan o institucijama i tijelima u kojima provodi reviziju. U tu svrhu može odlučivati:

 • što će biti predmet revizije
 • kako će provesti reviziju
 • kako će i gdje predstaviti svoje nalaze.

Revizorske aktivnosti Suda uglavnom se odnose na Europsku komisiju, glavno tijelo odgovorno za izvršenje proračuna EU-a. No Sud usko surađuje i s nacionalnim vlastima jer Komisija većinom financijskih sredstava EU-a (oko 80 %) upravlja zajedno s njima.

Sastav

Članove Suda imenuje Vijeće nakon savjetovanja s Parlamentom na mandate od šest godina, koji se mogu obnoviti. Oni među sobom izabiru predsjednika na mandat od tri godine (koji se isto može obnoviti).

Kako funkcionira Europski revizorski sud?

Provodi tri vrste revizija:

 • financijske revizije – provjerava jesu li u financijskim izvješćima točno predstavljeni financijsko stanje, rezultati i novčani tok za predmetnu godinu
 • revizije usklađenosti – provjerava jesu li financijske transakcije u skladu pravilima
 • revizije učinkovitosti poslovanja – provjerava jesu li financijskim sredstvima EU-a ostvareni ciljevi uz najmanje moguće resurse i na najekonomičniji način.

Sud je organiziran u skupine revizora zvane „vijeća”. Vijeća pripremaju izvješća i mišljenja koja članovi Suda prihvaćaju i službeno iznose.

Europski revizorski sud i vi

Sud nudi mogućnost stažiranja.

Sud svake dvije godine dodjeljuje akademsku nagradu za istraživanje u području revizija u javnom sektoru te se možete prijaviti na natječaj.

Kontaktni podaci

Europski revizorski sud

Kontaktni podaci

Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Faks
+352 4393 42
Posjeta

Vrsta posjeta: Informativni sastanak

Minimalna veličina skupine: 50 osoba maksimalno

Individualni posjetitelji: 2 mjeseca

Minimalna dob posjetitelja: 14 godina

Posjetite Europski revizorski sud

Back to top