an tAontas Eorpach

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Forbhreathnú

 • Ról: Cinntíonn sí go ndéantar cistí an Aontais a bhailiú agus a úsáid i gceart, agus cabhraíonn sí le bainistiú airgeadais an Aontais a fheabhsú.
 • Uachtarán Klaus-Heiner Lehne
 • Comhaltaí: Duine amháin ó gach Ballstát
 • Bliain a bhunaithe: 1977
 • Suíomh: Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Mar iniúchóir neamhspleách seachtrach an Aontais, féachann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i ndiaidh leasa cháiníocóirí an Aontais. Níl cumhachtaí dlíthiúla aici, ach oibríonn sí chun feabhas a chur ar bhainistiú bhuiséad an Aontais ag an gCoimisiún Eorpach agus tuairiscíonn sí faoi airgeadas an Aontais.

Cad a dhéanann an Chúirt Iniúchóirí?

 • Déanann sí iniúchadh ar ioncam agus caiteachas an Aontais, chun a chinntiú go ndéantar cistí AE a thiomsú agus a chaitheamh i gceart, go bhfaightear an luach airgid is fearr orthu agus go ndéantar taifead ceart orthu.
 • Déanann sí aon duine nó eagraíocht atá ag plé le cistí AE a fhiosrú – lena n-áirítear seiceálacha randamacha sna institiúidí AE (an Coimisiún go háirithe), sna Ballstáit agus sna tíortha a fhaigheann cabhair ón Aontas.
 • Déanann sí cur síos ar thorthaí agus moltaí i dtuarascálacha iniúchta, don Choimisiún Eorpach agus do rialtais náisiúnta.
 • Tugann sí tuairisc chuig an Oifig Frith-Chalaoise (OLAF) maidir le haon calaois, éilliú nó gníomhaíocht neamhdhleathach eile a bhfuiltear in amhras fúthu
 • Cuireann sí tuarascáil bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a ndéanann an Pharlaimint scrúdú uirthi sula ndéanann sí cinneadh faoin gcaoi a láimhseáil an Coimisiún buiséad an Aontais a fhaomhadh nó gan a fhaomhadh.
 • Tugann sí a tuairim shaineolach do lucht déanta beartas an Aontais maidir le conas is féidir airgeadas an Aontais a bhainistiú ar bhealach níos fearr agus conas a fhéadfadh sé a bheith níos freagraí do na saoránaigh.

Chomh maith leis sin foilsíonn sí tuairimí maidir le reachtaíocht ullmhúcháin ag a mbeidh tionchar ar bhainistiú airgeadais an Aontais, chomh maith le páipéir sheasaimh, léirmheasanna agus foilseacháin ad hoc faoi saincheisteanna a bhaineann le hairgeadas poiblí an Aontais.

Ní mór don Chúirt a bheith neamhspleách ar na hinstitiúidí agus na comhlachtaí ar a ndéanann sí iniúchadh má tá éifeachtacht le bheith aici. Chuige sin, tá saoirse aici maidir le:

 • cad ar a ndéanfaidh sí iniúchadh
 • conas a dhéanfaidh sí é
 • conas agus cén uair a chuirfidh sí a torthaí i láthair

Is ar an gCoimisiún Eorpach is mó atá obair iniúchta na Cúirte dírithe – an príomhchomhlacht atá freagrach as buiséad an Aontais a chur chun feidhme. Ach oibríonn sí go dlúth le húdaráis náisiúnta chomh maith, mar is i gcomhpháirtíocht leo a bhainistíonn an Coimisiún an chuid is mó (thar ar 80%) de chistí an Aontais.

Comhdhéanamh

Is í an Chomhairle a cheapann comhaltaí na Cúirte, tar éis dul i gcomhairle leis an bParlaimint, le haghaidh téarma in-athnuaite 6 bliana. Roghnaíonn siad duine as a measc le bheith mar Uachtarán le haghaidh téarma 3 bliana (atá in-athnuaite chomh maith).

Cén chaoi a n-oibríonn an Chúirt Iniúchóirí?

Déanann sí trí chineálacha iniúchta:

 • Iniúchadh airgeadais – déantar seiceáil ar na cuntais lena chinntiú go gcuireann siad staid airgeadais, torthaí agus sreabhadh airgid don bhliain i láthair go beacht.
 • Iniúchadh comhlíontachta – déantar seiceáil go bhfuil idirbhearta airgeadais i gcomhréir leis na rialacha
 • Iniúchadh feidhmíochta – déantar seiceáil go bhfuiltear ag baint cuspóirí amach le cistí an Aontais leis an líon is lú acmhainní agus ar an mbealach is coigiltí.

Tá an Chúirt roinnte in dhá ghrúpa iniúchta ar a nglaoitear 'seomraí'. Ullmhaíonn siad tuarascálacha agus tuairimí, ar dhoiciméid oifigiúla iad nuair a ghlacann comhaltaí na Cúirte leo.

Tusa agus an Chúirt Iniúchóirí

Cuireann an Chúirt tréimhsí oiliúna ar fáil.

Eagraíonn an Chúirt dámhachtain acadúil gach dara bliain a bhaineann le taighde faoi iniúchadh san earnáil phoiblí, agus is féidir leat cur isteach air.

Sonraí teagmhála

Cúirt Iniúchóirí an AE

Sonraí teagmhála

Seoladh

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 4398 1
Facs
+352 4393 42
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: 50 duine ar a mhéad

Riachtanas réamháirithinte: 2 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Back to top