Euroopan Unioni

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Perustiedot

 • Tehtävä: auttaa parantamaan EU:n varainhoitoa ja tarkastaa, että EU:n varat kerätään ja käytetään asianmukaisesti
 • Presidentti: Klaus-Heiner Lehne
 • Jäsenet: yksi kustakin EU-maasta
 • Perustettu: vuonna 1977
 • Toimipaikka: Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja, joka ajaa EU:n veronmaksajien etua. Sillä ei ole oikeudellista toimivaltaa, vaan sen tehtävä on auttaa Euroopan komissiota hallinnoimaan EU:n talousarviota. Lisäksi se raportoi EU:n varainhoidosta.

Mitä Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee?

 • tarkastaa EU:n tulot ja menot ja sen, että EU:n varat on kerätty ja käytetty sääntöjen mukaisesti, vastuullisesti ja lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • tarkastaa minkä tahansa EU-varoja käsittelevän tahon tilinpidon – myös paikan päällä EU:n toimielimissä (erityisesti komissiossa), EU-maissa ja EU:n rahoitusta saavissa maissa
 • laatii havaintojensa pohjalta Euroopan komissiolle ja EU-maille kertomuksia suosituksineen
 • ilmoittaa epäillyistä petoksista, korruptiosta tai muista laittomuuksista Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF)
 • tuottaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle vuosikertomuksen, jonka parlamentti tarkistaa ennen kuin se hyväksyy tavan, jolla komissio on pannut täytäntöön EU:n talousarvion
 • antaa EU:n päättäjille asiantuntijalausuntoja EU:n varainhoidon tehostamisesta ja tilivelvollisuuden lisäämisestä kansalaisten edessä.

Se antaa myös lausuntoja EU:n varainhoitoon liittyvistä säädösehdotuksista sekä EU:n julkisten varojen käyttöön liittyviä kannanottoja, arvioita ja yksittäisiä julkaisuja.

Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellinen toiminta edellyttää, että se on riippumaton niistä toimielimistä, joita se tarkastaa. Tätä varten se voi vapaasti päättää:

 • mitä se tarkastaa
 • miten se toimii
 • miten ja milloin se esittää tulokset.

Tilintarkastustuomioistuimen työ kohdistuu pääosin Euroopan komissioon, joka on päävastuussa EU:n talousarvion toteuttamisesta. Tilintarkastustuomioistuin tekee tiivistä yhteistyötä myös EU-maiden viranomaisten kanssa, koska komissio hallinnoi suurinta osaa EU:n varoista (n. 80 %) yhdessä niiden kanssa.

Kokoonpano

Tuomioistuimen jäsenet nimittää neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenet valitsevat keskuudestaan presidentin kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii?

Tuomioistuin suorittaa kolmenlaisia tarkastuksia:

 • tilintarkastuksissa tarkastetaan, että tilinpidossa on tarkasti esitetty kuluneen vuoden taloudellinen asema, tulokset ja kassavirta
 • säännönmukaisuuden tarkastuksissa tarkastetaan, että varainkäytössä on noudatettu sääntöjä
 • tuloksellisuuden tarkastuksissa tarkastetaan, että EU:n varoilla saavutetaan tavoitteet mahdollisimman vähäisin resurssein ja mahdollisimman taloudellisesti.

Tuomioistuin on jaettu tarkastusryhmiin eli jaostoihin. Ne valmistelevat kertomukset ja lausunnot tuomioistuimen jäsenten virallista hyväksyntää varten.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja sinä

Tilintarkastustuomioistuimessa on tarjolla harjoittelupaikkoja.

Se myöntää joka toinen vuosi palkinnon julkisen sektorin tarkastusta koskevalle tutkimukselle; hakemuksen voi lähettää kuka tahansa.

Yhteystiedot

EU:n tilintarkastustuomioistuin

Yhteystiedot

Osoite

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 4398 1
F.
+352 4393 42
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: enintään 50 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 2 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Back to top