Euroopa Liit

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda

Ülevaade

 • Roll: jälgida, et ELi rahalisi vahendeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning aidata tõhustada ELi finantsjuhtimist.
 • President: Klaus-Heiner Lehne
 • Liikmed: üks igast ELi liikmesriigist
 • Asutamisaasta: 1977
 • Asukoht: Luxembourg
 • Veebisait: Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda kui ELi sõltumatu välisaudiitor kaitseb ELi maksumaksjate huve. Tal ei ole seadusandlikke volitusi, kuid ta tegutseb selle nimel, et muuta ELi eelarve haldamine Euroopa Komisjoni poolt tõhusamaks, ning koostab ELi eelarvet käsitlevaid aruandeid.

Millega kontrollikoda tegeleb?

 • Auditeerib ELi tulusid ja kulusid, et kontrollida, kas ELi vahendeid kogutakse ja kasutatakse kulutõhusalt ning vastutustundlikult.
 • Kontrollib isikuid ja organisatsioone, kes kasutavad ELi rahalisi vahendeid, korraldades sealhulgas kohapealseid kontrolle ELi institutsioonides (eelkõige komisjonis), liikmesriikides ja ELilt abi saavates riikides.
 • Sisestab järeldused ja soovitused asjaomastesse aruannetesse, mille ta esitab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele.
 • Teavitab kahtlustatavast pettusest, korruptsioonist või muust ebaseaduslikust tegevusest Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF).
 • Koostab aastaaruande Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule. Parlament uurib seda enne, kui otsustab, kas kiita komisjoni tegevus eelarve rakendamisel heaks või mitte.
 • Esitab eksperdi arvamuse ELi poliitikakujundajatele selle kohta, kuidas ELi vahendeid paremini hallata ning suurendada vastutust kodanike ees.

Avaldab ka arvamusi ELi finantsjuhtimist mõjutavate õigusaktide eelnõude kohta ning seisukohti, ülevaateid ja üksikväljaandeid ELi rahandust käsitlevate küsimuste kohta.

Kontrollikoda peab tõhususe huvides olema sõltumatu institutsioonidest ja asutustest, mida ta kontrollib. Selle tagamiseks võib ta vabalt otsustada,

 • mida ta kontrollib;
 • kuidas ta seda teeb;
 • kuidas ja millal ta tulemused esitab.

Kontrollikoja töö keskendub peamiselt Euroopa Komisjonile, mis on peamine ELi eelarve täitmise eest vastutav asutus. Samuti teeb ta tihedat koostööd riikide ametiasutustega, kuna komisjon haldab suuremat osa (ligikaudu 80%) ELi rahalistest vahenditest nendega ühiselt.

Koosseis

Kontrollikoja liikmed määrab 6 aastaks ametisse (võib korduvalt määrata) nõukogu, pärast seda, kui ta on konsulteerinud Euroopa Parlamendiga. Liikmed valivad endi seast presidendi, kelle ametiaeg kestab kolm aastat (võib samuti tagasivalida).

Kuidas Euroopa Kontrollikoda toimib?

Ta teostab 3 liiki kontrolle:

 • Finantsaudit – kontrollitakse, kas arvepidamine kajastab õigesti finantsolukorda, tulemusi ja rahavooge aasta jooksul.
 • Vastavusaudit – kontrollitakse, kas finantstehingud vastavad eeskirjadele.
 • Tulemusaudit – kontrollitakse, kas ELi vahenditega on saavutatud vajalik eesmärk võimalikult väikeste vahenditega majanduslikult kõige tõhusamal moel.

Kontrollikoda koosneb auditeerimisrühmadest . Need koostavad aruandeid ja arvamusi, mille liikmed heaks kiidavad ning mille käigus need dokumendid ametlikuks saavad.

Kontrollikoda ja Teie

Praktika kontrollikojas.

Kontrollikoda annab iga kahe aasta järel välja teaduspreemia avaliku sektori auditit käsitlevale uurimustööle. Te võite kandideerida.

Kontaktandmed

Euroopa Kontrollikoda

Kontaktandmed

Aadress

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Faks
+352 4393 42
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: Kuni 50 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 2 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Kontrollikoda

Back to top