Evropská unie

Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr (EÚD)

Přehled

 • Úloha: Kontrolovat správný výběr finančních prostředků a jejich využití a napomáhat k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU.
 • Předseda: Klaus-Heiner Lehne
 • Členové: 1 člen z každé země EU
 • Datum zřízení: 1977
 • Sídlo: Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetové stránky: Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoli nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje unijní rozpočet. O využívání finančních prostředků EU podává pravidelné zprávy.

Úkoly Evropského účetního dvora

 • Provádí audit příjmů a výdajů EU –kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU správně vybírány a vynakládány, investovány způsobem, který přináší přidanou hodnotu, a správně zaúčtovány.
 • Prověřuje osoby a organizace, které s prostředky EU hospodaří. Provádí namátkové kontroly v orgánech Unie (zejména v Komisi), členských zemích EU a státech, které čerpají pomoc z EU.
 • Vydává zjištění a doporučení ve formě auditních zpráv. Tyto zprávy pak předkládá Evropské komisi a vládám jednotlivých států.
 • Nahlašuje podezření ze spáchání podvodu, korupce nebo jiné nezákonné činnosti Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
 • Předkládá výroční zprávu Evropskému parlamentu a Radě EU. Parlament na jejím základě rozhoduje, zda udělí Komisi rozpočtové absolutorium.
 • Vydává odborná stanoviska, která tvůrcům politik pomáhají při rozhodování o tom, jak lépe a transparentně hospodařit s finančními prostředky EU.

Rovněž zveřejňuje stanoviska k přípravným legislativním dokumentům, které budou mít dopad na finančního řízení EU, dále pak poziční dokumenty, analýzy a další publikace týkající se problematiky veřejných financí Unie.

Aby mohl Účetní dvůr řádně plnit své úkoly, je nezávislý na orgánech a institucích, jejichž kontrolu provádí. Může se tudíž svobodně rozhodnout:

 • co bude kontrolovat
 • jakým způsobem kontrolu provede
 • jak a kdy předloží výsledky kontroly.

Audit Účetního dvora se zaměřuje především na Evropskou komisi, která je hlavním orgánem odpovědným za plnění rozpočtu EU. Úzce spolupracuje i s orgány členských států, protože většinu prostředků EU (asi 80 %) Komise spravuje společně s nimi.

Složení

Členy Účetního dvora jmenuje Rada po konzultaci s Parlamentem na funkční období šesti let s možností prodloužení. Členové si ze svého středu volí předsedu na funkční období 3 let (s možností opakovaného zvolení).

Činnost Evropského účetního dvora

Účetní dvůr provádí 3 typy auditu:

 • finanční audity – kontroluje, zda účty přesně zaznamenávají finanční situaci, výsledky a peněžní tok za daný rok
 • audity souladu – ověřuje, zda finanční transakce proběhly v souladu s předpisy
 • audity výkonnosti – kontroluje, zda fondy EU dosahují svých cílů s vynaložením co nejmenšího množství zdrojů a co nejekonomičtějším způsobem.

Účetní dvůr je uspořádán do auditních skupin, které se nazývají senáty. Tyto skupiny připravují zprávy a stanoviska, které jsou po přijetí členy Účetního dvora zveřejněny.

Evropský účetní dvůr a vy

Účetní dvůr nabízí možnost stáží.

Každé dva roky uděluje cenu, která vyzdvihuje akademickou práci na poli výzkumu v oblasti auditu ve veřejném sektoru. O tuto cenu se můžete ucházet i vy.

Kontaktní údaje

Účetní dvůr Evropské unie

Kontaktní údaje

Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka

Maximální velikost skupiny: 50 osob

Povinná rezervace: 2 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Evropský účetní dvůr – návštěvy pro veřejnost

Back to top