Európska únia

Európska rada

Európska rada

Prehľad

  • Úloha: vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie
  • Členovia: Hlavy členských štátov EÚ a predsedovia vlád týchto štátov, predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie
  • Predseda: Charles Michel
  • Rok zriadenia: 1974 (neformálne fórum), 1992 (formálny status), 2009 (oficiálna inštitúcia EÚ)
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídlo: Európska rada

V Európskej rade sa stretávajú lídri krajín EÚ s cieľom určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ.

Rada ako jedna zo siedmich oficiálnych inštitúcií EÚ sa stretáva (zvyčajne štvrťročne) na zasadnutiach samitu medzi lídrami krajín EÚ, ktoré vedie stály predseda.

Čo robí Európska rada?

  • Rozhoduje o celkovom smerovaní a politických prioritách EÚ, avšak neprijíma právne predpisy.
  • Zaoberá sa zložitými a citlivými otázkami, ktoré nie je možné riešiť na nižších úrovniach medzivládnej spolupráce.
  • Stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, pričom zohľadňuje strategické záujmy EÚ a obranné dôsledky.
  • Navrhuje a vymenúva volených kandidátov do určitých vysokých funkcií na úrovni EÚ, ako sú ECB a Komisia.

V prípade akejkoľvek otázky Európska rada môže:

Zloženie

Európsku radu tvoria hlavy štátov a predsedovia vlád všetkých krajín EÚ, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie.

Radu zvoláva a vedie jej predseda, ktorého si sama volí na jedenkrát obnoviteľné obdobie dva a pol roka. Predseda zastupuje EÚ navonok.

Ako funguje Európska rada?

Zvyčajne sa stretáva štyrikrát ročne, v prípade naliehavých otázok však predseda môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie.

Rozhodnutia Európskej rady sa zvyčajne prijímajú konsenzom, v niektorých prípadoch však aj jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou. Hlasovať môžu iba hlavy štátov alebo predsedovia vlád.

Európska rada a vy

So všeobecnými otázkami týkajúcimi sa práce Rady sa obráťte na verejnú informačnú službu.

Kontaktné údaje

Európska rada

Kontaktné údaje

Adresa

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top