Unia Europejska

Rada Europejska

Informacje ogólne

 • Rola: Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej.
 • Członkowie: Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
 • Przewodniczący: Donald Tusk
 • Rok ustanowienia: 1974 (forum nieformalne), 1992 (status formalny), 2009 (oficjalna instytucja UE)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Rada Europejska

Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki
UE
. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE.

Rada
jest jedną z siedmiu oficjalnych instytucji UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na
kwartał
w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE i którym przewodniczy
przewodniczący Rady.

Czym zajmuje się Rada Europejska?

 • Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE, nie jest jednak
  uprawniona do przyjmowania aktów prawnych
  .
 • Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na
  niższym szczeblu współpracy międzyrządowej.
 • Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa,
  biorąc pod uwagę strategiczne interesy Unii, w tym sprawy mające wpływ na kwestie polityczno-obronne.
 • Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w EBC i Komisji.

W każdej chwili Rada Europejska może:

 • wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego
  dotyczącego konkretnej kwestii
 • przekazać daną kwestię do Rady UE.

Skład

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie
państw i rządów wszystkich krajów UE
, przewodniczący
Komisji Europejskiej
oraz Wysoki
Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
.

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, który również im
przewodniczy i który wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (kadencja może
zostać jednokrotnie odnowiona). Przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje ponadto Unię na
zewnątrz
.

Jak działa Rada Europejska?

Zazwyczaj posiedzenia Rady odbywają się cztery
razy w roku
, jednak w razie potrzeby przewodniczący może zwołać posiedzenia dodatkowe.

Większość
decyzji Rada Europejska podejmuje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach decyzje przyjmowane
jednogłośnie lub większością
kwalifikowaną
. Tylko szefowie państw lub rządów mają prawo głosu.

To warto wiedzieć

Pytania o
charakterze ogólnym dotyczące działalności Rady można kierować do Działu Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe

Rada Europejska

Dane kontaktowe

Adres

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Back to top