Eiropas Savienība

Eiropadome

Īss apraksts

 • Uzdevums: nosaka Eiropas Savienības vispārējās politiskās nostādnes un prioritātes.
 • Dalībnieki: ES dalībvalstu ministru prezidenti un prezidenti, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos.
 • Priekšsēdētājs: Donalds Tusks [Donald Tusk].
 • Dibināšanas gads: 1974 (neformāls forums), 1992 (formāls statuss), 2009 (oficiāla ES institūcija).
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: Eiropadome.

Eiropadomē pulcējas ES galvenie politiskie vadītāji, lai noteiktu ES politisko darba
kārtību
. Tajā notiek visaugstākā līmeņa politiskā sadarbība starp ES dalībvalstīm.

Eiropadome ir viena no septiņām oficiālajām ES iestādēm, tā tiekas augstākā līmeņa sanāksmēs jeb
sammitos
(parasti četrreiz gadā), uz kurām ierodas ES valstu vai valdību vadītāji un kuras vada pastāvīgs
priekšsēdētājs.

Ko dara Eiropadome?

 • Eiropadome nosaka ES vispārējo virzību un politiskās prioritātes, bet tā nepieņem
  likumus
  .
 • Tā meklē risinājumus sarežģītiem un sensitīviem jautājumiem, kurus nevar atrisināt zemākos
  starpvaldību sadarbības līmeņos.
 • Nosaka ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ņemot
  vērā ES stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus.
 • Izvirza kandidātus augstiem ES līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālajā bankā un Komisijā, un ieceļ viņus
  amatā.

Eiropadome var

 • aicināt Eiropas Komisiju, lai tā iesniedz priekšlikumu par
  jautājumu, ko Eiropadome vēlas apspriest, vai
 • nodot jautājumu izskatīšanai ES Padomei.

Sastāvs

Eiropadomē ir visu ES
valstu vai to valdību vadītāji
, Eiropas
Komisijas priekšsēdētājs
un Augstais
pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
.

Sanāksmes sasauc un vada Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl pati
Eiropadome uz vienreiz atjaunojamu divarpus gadu termiņu. Priekšsēdētājs pārstāv Savienību ārpus
tās robežām
.

Kā darbojas Eiropadome?

Tā parasti tiekas četras reizes
gadā
, taču priekšsēdētājs var sasaukt papildu sanāksmes steidzamu jautājumu risināšanai.

Lēmumi
parasti tiek pieņemti vienprātīgi, un atsevišķos gadījumos ­ vienbalsīgi vai ar kvalificētu balsu
vairākumu
. Balsot drīkst tikai valstu vai valdību vadītāji.

Eiropadome un jūs

Jūs varat uzdot
vispārīgus jautājumus par Eiropadomes darbu Sabiedrības
informācijas dienestam
.

Kontaktinformācija

Eiropadome

Kontaktinformācija

Adrese

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 281 61 11
Fakss
+32 2 281 69 34
Back to top