Europos Sąjunga

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba

Apžvalga

  • Vaidmuo: nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus
  • Nariai: ES valstybių arba vyriausybių atstovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas
  • Pirmininkas Donaldas Tuskas
  • Įsteigta 1974 m. (neformalus forumas), 1992 m. (įgijo formalų statusą), 2009 m. (oficiali ES institucija)
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • Interneto svetainė Europos Vadovų Taryba

ES vadovai susirenka į Europos Vadovų Tarybos susitikimus nustatyti ES politinės darbotvarkės. Taip vyksta ES šalių aukščiausio lygmens politinis bendradarbiavimas.

Europos Vadovų Tarybos, kuri yra viena iš septynių oficialių ES institucijų, susitikimai – tai ES vadovų aukščiausiojo lygmens susitikimai (paprastai rengiami kas tris mėnesius), kuriems pirmininkauja nuolatinis pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos veikla

  • Nustato bendrą ES politikos kryptį ir politinius prioritetus, tačiau nepriima teisės aktų
  • Sprendžia sudėtingus arba opius klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimo – lygmeniu
  • Nustato ES bendrą užsienio ir saugumo politiką, atsižvelgdama į ES strateginius interesus ir gynybos aspektus
  • Nominuoja ir skiria kandidatus į kai kuriuos aukštus ES postus, pavyzdžiui, Europos Centriniame Banke ir Komisijoje

Spręsdama kokį nors klausimą Europos Vadovų Taryba gali:

Sudėtis

Europos Vadovų Tarybą sudaro visų ES valstybių arba vyriausybių atstovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas.

Susitikimą sušaukia ir jam pirmininkauja pirmininkas, kurį pati Europos Vadovų Taryba išrenka dvejų su puse metų kadencijai, kuriai pasibaigus jis gali būti išrinktas dar vienai kadencijai. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atstovauja Europos Sąjungai jai nepriklausančiose šalyse.

Kaip Europos Vadovų Taryba dirba?

Ji paprastai susirenka keturis kartus per metus, tačiau jos pirmininkas gali sušaukti ir neeilinį susitikimą skubiais klausimais.

Sprendimai paprastai priimami bendru sutarimu, tačiau kai kuriais atvejais – visais balsais arba kvalifikuota balsų dauguma. Balsuoti gali tik valstybių ir vyriausybių vadovai.

Europos Vadovų Taryba ir jūs

Bendro pobūdžio klausimus apie Tarybos darbą galite užduoti Visuomenės informavimo tarnybai.

Kontaktiniai duomenys

Europos Vadovų Taryba

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top