Euroopa Liit

Euroopa Ülemkogu

Ülevaade

 • Roll: määratleb Euroopa Liidu üldised poliitilised sihid ja prioriteedid.
 • Liikmed: ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, Euroopa Komisjoni president, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
 • Eesistuja: Donald Tusk
 • Asutamisaasta: 1974 (mitteametlik arutelufoorum), 1992 (ametlik staatus), 2009 (ametlik ELi institutsioon)
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Euroopa Ülemkogu

ELi juhid kohtuvad Euroopa Ülemkogu raames, et kehtestada ELi poliitiline
tegevuskava
. See kujutab endast ELi liikmesriikide vahelise poliitilise koostöö kõrgeimat
tasandit
.

Euroopa Ülemkogu, mis on üks ELi seitsmest ametlikust institutsioonist, töö toimub
tavaliselt kord kvartalis toimuvate tippkohtumiste kujul, kus osalevad ELi juhid ning mida juhatab
alaline eesistuja.

Millega Euroopa Ülemkogu tegeleb?

 • Otsustab ELi üldise suuna ja poliitiliste prioriteetide üle, kuid ei võta
  vastu õigusakte
  .
 • Tegeleb keerukate või tundlike küsimustega, mida ei ole võimalik lahendada valitsustevahelise
  koostöö madalamatel tasanditel.
 • Kujundab ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, võttes
  arvesse ELi strateegilisi huve ning kaitsepoliitilist mõju.
 • Määrab või nimetab ametisse kandidaadid teatavatele kõrgetele ELi tasandi ametikohtadele (nt Euroopa Keskpanga
  ja komisjoni puhul).

Igas küsimuses võib Euroopa Ülemkogu:

Koosseis

Euroopa Ülemkogu koosneb kõigi
ELi liikmesriikide riigipeadest ja valitsusjuhtidest
, Euroopa Komisjoni presidendist ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrgest esindajast
.

Selle kutsub kokku ja selle tööd juhatab eesistuja, kelle valib Euroopa Ülemkogu
ise kahe ja poole aastaseks ametiajaks ning tema ametiaega võib pikendada ühe korra. Euroopa
Ülemkogu eesistuja esindab ELi ka välismaal.

Kuidas Euroopa Ülemkogu töötab?

Tavaliselt kohtub Euroopa Ülemkogu 4 korda aastas, kuid selle eesistuja võib kiireloomuliste
küsimuste korral korraldada täiendavaid kohtumisi.

Üldiselt teeb Euroopa Ülemkogu otsuseid
konsensuse alusel, kuid teatavate otsuste puhul on vajalik kas ühehäälsus või kvalifitseeritud
häälteenamus
. Hääletada saavad üksnes riigipead ja valitsusjuhid.

Euroopa Ülemkogu ja Teie

Euroopa Ülemkogu tööd puudutavad üldised küsimused võite esitada tema avaliku teabe talitusele.

Kontaktandmed

Euroopa Ülemkogu

Kontaktandmed

Aadress

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Back to top