Eiropas Savienība

Eiropas Reģionu komiteja (RK)

Eiropas Reģionu komiteja (RK)

Īss apraksts

  • Uzdevums: konsultatīva struktūra, kas pārstāv Eiropas reģionālās un vietējās pašvaldības
  • Priekšsēdētājs: Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz) (PSE)
  • Dibināšanas gads: 1994
  • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
  • Tīmekļa vietne: Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu (RK) komiteja ir konsultatīva ES struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām 28 ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā viņi var paust viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē reģionus un pilsētas.

Ko dara RK?

Komiteja ļauj reģioniem un pilsētām iesaistīties ES tiesību aktu izstrādē un nodrošina, ka tiek ievērotas reģionālo un vietējo iestāžu vajadzības un nostāja.

  • Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam jāapspriežas ar Reģionu komiteju, izstrādājot tiesību aktus jomās, kas ietekmē vietējo un reģionālo pārvaldību, piemēram, veselība, izglītība, nodarbinātība, sociālā politika, ekonomika un sociālā kohēzija, transports, enerģētika un klimata pārmaiņas.
  • Ja tas netiek darīts, Reģionu komiteja var vērsties ES Tiesā.
  • Pēc likumdošanas priekšlikuma saņemšanas Reģionu komiteja sagatavo un pieņem atzinumu un iesniedz to attiecīgajām ES iestādēm.
  • Reģionu komiteja sniedz atzinumus arī pēc savas iniciatīvas.

Sastāvs

Reģionu komitejas locekļi ir vēlēti vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji. Katra valsts pēc savas izvēles izvirza komitejas locekļus, kurus ES Padome ieceļ uz pieciem gadiem ar iespēju šo termiņu pagarināt. Locekļu skaits no katras valsts ir atkarīgs no attiecīgās valsts iedzīvotāju skaita.

Komitejas locekļi no vienas valsts veido valsts delegāciju, kura atspoguļo attiecīgās valsts politisko, ģeogrāfisko, reģionālo un vietējo spēku samēru.

Turklāt viņi var arī izvēlēties piedalīties kādā no Reģionu komitejas politiskajām grupām. Pašlaik ir piecas politiskās grupas, kas pārstāv dažādus politiskā spektra spārnus: Eiropas Tautas partija, Eiropas Sociālistu partija, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa, Eiropas Alianse, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa. Locekļi var arī izvēlēties nepievienoties nevienai politiskajai grupai (pie politiskajām grupām nepiederošie locekļi).

Komiteja no savu locekļu vidus ieceļ priekšsēdētāju uz divarpus gadu termiņu.

Kā darbojas Reģionu komiteja?

Reģionu komiteja ieceļ ziņotāju (viens no tās locekļiem), kas apspriežas ar ieinteresētajām personām un sagatavo atzinumu. Atzinumu apspriež un pieņem tā Reģionu komitejas komisija, kuras kompetencē ir attiecīgā politikas joma. Pēc tam atzinumu iesniedz visiem plenārsesijas locekļiem, kuri balso, lai to grozītu un pieņemtu. Visbeidzot atzinumu nosūta visām attiecīgajām ES iestādēm.

Komiteja tiekas līdz pat sešām reizēm gadā plenārsesijās un pieņem atzinumus par 50 līdz 80 ES likumdošanas projektiem.

Reģionu komiteja un jūs

Reģionu komiteja aicina iesaistīties visos līmeņosgan reģionālās un vietējās iestādes, gan iedzīvotājus. Reģionālās un vietējās pašvaldības, apvienības, NVO, eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji var piedalīties tiešsaistes aptaujās, apspriešanās un pasākumos. Konkursā "Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību" var piedalīties visi reģioni, kuriem ir politiskā kompetence, savukārt akadēmisko aprindu pārstāvji var piedalīties disertāciju konkursā.

Reģionu komiteja ir izveidojusi dažādus tīklus, kuros visi ES reģioni un pilsētas var apmainīties ar labāko praksi, sastrādāties un veicināt ES debates par tādiem jautājumiem kā izaugsme un nodarbinātība, cīņa pret klimata pārmaiņām, pārrobežu sadarbība, attīstība un subsidiaritāte.

Vietējās un reģionālās iestādes var arī pievienoties Eiropas Daudzlīmeņu pārvaldības hartai, kura uzsver pilsētu un reģionu leģitīmo piedalīšanos ES sabiedriskās politikas īstenošanā un atbildību.

Kontaktinformācija

Eiropas Reģionu komiteja

Kontaktinformācija

Adrese

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 282 22 11
Fakss
+32 2 282 23 25
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: 15 personas

Iepriekšēja pieteikšanās: 2 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Apmeklējiet Eiropas Reģionu komiteju

Back to top