an tAontas Eorpach

European Committee of the Regions (CoR)

European Committee of the Regions (CoR)

Forbhreathnú

  • Ról: Comhlacht comhairleach atá mar ionadaí d'údaráis réigiúnacha agus áitiúla na hEorpa
  • Uachtarán: Karl-Heinz Lambertz (Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha)
  • Bliain a bhunaithe: 1994
  • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
  • Suíomh gréasáin: Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Comhlacht comhairleach de chuid an Aontais Eorpaigh is ea Coiste na Réigiún (an Coiste) ar a bhfuil ionadaithe a toghadh go háitiúil agus go réigiúnach ó gach ceann de na 28 mBallstát. Is féidir leo a dtuairimí a nochtadh sa Choiste maidir le reachtaíocht an Aontais a mbeidh tionchar díreach aici ar réigiúin agus cathracha.

Cad é go díreach a dhéanann an Coiste?

Cuireann an Coiste deis fhoirmiúil ar fáil do réigiúin agus cathracha a dtuairimí a nochtadh maidir le reachtóireacht an Aontais, rud a chinntíonn go dtabharfar aird ar staid agus riachtanais na n-údarás réigiúnach agus áitiúil.

  • Ní mór don Choimisiún Eorpach, do Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus do Pharlaimint na hEorpa dul i gcomhairle leis an gCoiste agus reachtaíocht á dréachtú acu maidir le hábhair a bhaineann le rialtas áitiúil agus réigiúnach amhail an tsláinte, oideachas, fostaíocht, beartas sóisialta, comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta, iompar, fuinneamh agus athrú aeráide;
  • Mura ndéantar é sin, is féidir leis an gCoiste cás a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais;
  • Nuair a fhaigheann an Coiste togra reachtach déanann sé tuairim a ullmhú agus a ghlacadh, agus seolann sé an tuairim sin chuig institiúidí ábhartha an Aontais;
  • Eisíonn an Coiste tuairimí ar a thionscnamh féin chomh maith.

Comhdhéanamh

Is ionadaithe tofa ó údaráis áitiúla nó réigiúnacha iad comhaltaí an Choiste. Is faoi gach tír a comhaltaí féin a roghnú agus ceapann Comhairle an Aontais Eorpaigh iad le haghaidh téarma in-athnuaite cúig bliana. Braitheann an líon comhaltaí in aghaidh na tíre ar dhaonra na tíre sin.

Tá na comhaltaí go léir ón tír chéanna ina gcomhaltaí den Toscaireacht Náisiúnta agus léiríonn comhdhéanamh na toscaireachta náisiúnta sin cothromaíocht áitiúil, pholaitiúil, gheografach agus réigiúnach na tíre.

Is féidir le gach comhalta rogha a dhéanamh a bheith páirteach i ngrúpa polaitiúil sa Choiste. Tá cúig ghrúpa pholaitiúla ann faoi láthair a léiríonn raon cleamhnachtaí polaitiúla: Páirtí an Phobail Eorpaigh (PPE), Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha (PSE), Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálach agus na nDaonlathaithe don Eoraip (CLDE), Grúpa na Comhghuaillíochta Eorpaí (Grúpa CE) agus an Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa. Is féidir le comhaltaí rogha a dhéanamh gan páirt a ghlacadh i bpáirtí polaitiúil más mian leo é sin (neamhailínithe).

Ceapann an Coiste Uachtarán as measc a chomhaltaí le haghaidh téarma dhá bhliain go leith.

Cén chaoi a n-oibríonn Coiste na Réigiún?

Ceapann an Coiste rapóirtéir (duine dá chomhaltaí) a théann i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus a ullmhaíonn tuairim. Déanann coimisiún an Choiste atá i gceannas ar an réimse beartais ábhartha an téacs a phlé agus a ghlacadh. Cuirtear an tuairim faoi bhráid na gcomhaltaí go léir i seisiún iomlánach. Caitheann siad vóta más mian leo é a leasú nó a ghlacadh. Ar deireadh, déantar an tuairim a roinnt agus a sheoladh chuig gach institiúid ábhartha san Aontas.

Tionóltar suas le 6 sheisiún iomlánacha in aghaidh na bliana, ina nglactar tuairimí a bhaineann le idir 50 agus 80 togra reachtach de chuid an Aontais.

Tusa agus Coiste na Réigiún

Spreagann an Coiste rannpháirteachas ar gach leibhéal, ó údaráis réigiúnacha agus áitiúla go dtí an saoránach aonair. Is féidir le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, saineolaithe agus an lucht léinn páirt a ghlacadh i suirbhéanna ar líne, comhairliúcháin agus imeachtaí. Tá Gradaim Réigiún Fiontraíocha na hEorpa oscailte do gach réigiún ag a bhfuil inniúlachtaí polaitiúla, agus tá comórtais tráchtais oscailte don lucht léinn.

Tá roinnt líonraí bunaithe ag an gCoiste le go bhféadfadh gach réigiúin agus gach cathair san Aontais na cleachtais is fearr a mhalartú, obair as lámh a chéile agus a bheith páirteach sa díospóireacht maidir leis an Aontas ar ábhair amhail fás agus fostaíocht, an comhrac in aghaidh athrú aeráide, comhar trasteorann, an fhorbairt agus coimhdeacht.

Is féidir le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha an Chairt um Rialachas Il-leibhéal san Eoraip a shíniú chomh maith, cairt lena ndéantar poiblíocht ar dhlisteanacht agus freagracht cathracha agus réigiún i dtaca le cur i bhfeidhm bheartais phoiblí an Aontais.

Sonraí teagmhála

Coiste Eorpach na Réigiún

Sonraí teagmhála

Seoladh

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 282 22 11
Facs
+32 2 282 23 25
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: 15 duine

Riachtanas réamháirithinte: 2 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Cuairt a thabhairt ar Choiste Eorpach na Réigiún

Back to top