Euroopa Liit

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee

Ülevaade

  • Ülesanne: ELi nõuandev organ, mis esindab Euroopa piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi
  • President: Karl-Heinz Lambertz (PES)
  • Liikmed: 350 liiget kõigist ELi liikmesriikidest
  • Asutamisaasta: 1994
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • Veebisait: Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on pärit kõigist 28 liikmesriigist. Regioonide Komitee kaudu saavad nad paremini jagada oma seisukohti nende ELi õigusaktide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja linnasid.

Millega Regioonide Komitee tegeleb?

Regioonide Komitee annab piirkondadele ja linnadele kaasarääkimise võimaluse ELi õigusloomeprotsessis ning tagab, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohti ja arvamusi võetakse arvesse.

  • Euroopa Komisjon, ELi nõukogu ja Euroopa Parlament peavad konsulteerima Regioonide Komiteega selliste õigusaktide koostamisel, mis on seotud kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning käsitlevad selliseid valdkondi nagu tervishoid, haridus, tööhõive, sotsiaalpoliitika, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, transport, energeetika ja kliimamuutused.
  • Kui seda ei tehta, siis saab Regioonide Komitee pöörduda Euroopa Kohtu poole.
  • Kui Regioonide Komiteele esitatakse seadusandlik ettepanek, koostab Regioonide Komitee ja võtab vastu arvamuse ning edastab selle asjakohastele ELi institutsioonidele.
  • Regioonide Komitee esitab arvamusi ka omal algatusel.

Koosseis

Regioonide Komitee liikmed on valitud esindajad kes on kohalike või piirkondlike omavalitsuste teenistuses. Iga riik määrab oma liikme, kelle ELi nõukogu nimetab ametisse viieks aastaks. Nende ametiaega saab pikendada. Liikmete arv iga riigi kohta arvutatakse välja asjaomase riigi elanike arvu alusel.

Ühe riigi liikmed moodustavad riigi delegatsiooni, peegeldades asjaomase riigi poliitilist, geograafilist, piirkondlikku ja kohalikku tasakaalu.

Iga liige võib samuti olla mõne Regioonide Komitee fraktsiooni liige. Praegu on Regioonide Komitees viis poliitilist fraktsiooni, mis kajastavad erinevat poliitilist kuuluvust: Euroopa Rahvapartei (EPP), Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei (PES), Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit (ALDE), Euroopa Allianss (EA) ning Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR). Liikmed ei pea poliitilisse fraktsiooni kuuluma (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Regioonide Komitee valib oma liikmete seast kaheks ja pooleks aastaks presidendi.

Kuidas Regioonide Komitee töötab?

Regioonide Komitee määrab raportööri (ühe oma liikmetest), kes konsulteerib sidusrühmadega ja koostab arvamuse. Selle teksti arutatakse ja see võetakse vastu Regioonide Komitee komisjoni poolt, mis on vastutav asjaomase poliitikavaldkonna eest. Arvamust tutvustatakse seejärel täiskogu istungjärgul kõigile liikmetele, kes hääletavad selle muudatuste ja vastuvõtmise üle. Lõpuks esitatakse arvamus kõigile asjakohastele ELi institutsioonidele.

Igal aastal peab Regioonide Komitee viis täiskogu istungjärku, võttes nende raames vastu arvamusi, mis käsitlevad 50 kuni 80 ELi seadusandlikku projekti.

Regioonide Komitee ja kodanikud

Regioonide Komitee julgustab osalust kõigil tasanditel, alates piirkondlikest ja kohalikest omavalitsustest ning lõpetades kodanikega. Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ühendused, vabaühendused, eksperdid ja akadeemikud saavad veebipõhiselt osaleda uuringutes, konsultatsioonides ja üritustel. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkurss on avatud kõigile poliitilise pädevusega piirkondadele, samas kui teadustööde konkursid on avatud teadustöötajatele.

Regioonide Komitee on loonud erinevaid võrgustikke, et võimaldada kõigil ELi regioonidel ja linnadel vahetada parimaid tavasid, teha koostööd ja anda oma panus ELi aruteludele sellistes küsimustes nagu majanduskasv ja tööhõive, kliimamuutuste vastu võitlemine, piiriülene koostöö, areng ja subsidiaarsus.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad samuti kirjutada alla Euroopa mitmetasandilise valitsemise hartale, mis aitab kaasa linnade ja piirkondade legitiimsuse ja vastutuse avaldamisele seoses ELi avaliku poliitika rakendamisega.

Kontaktandmed: 

Euroopa Regioonide Komitee

Kontaktandmed

Aadress: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Faks: 
+32 2 282 23 25
Külastused: 

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: 15 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 2 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Regioonide Komiteed

Keywords: 
Back to top