Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης
  • Πρόεδρος: Karl-Heinz Lambertz (PES)
  • Έτος ίδρυσης: 1994
  • Έδρα: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους και των 28 κρατών μελών. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις.

Τι κάνει η ΕτΠ

Η ΕτΠ δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώνουν επίσημα τη γνώμη τους κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ κατά την κατάρτιση νομοθεσίας για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η οικονομική και κοινωνική συνοχή, οι μεταφορές, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή.
  • Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, η ΕτΠ μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  • Μόλις η ΕτΠ λάβει μια νομοθετική πρόταση, προετοιμάζει και εκδίδει γνωμοδότηση την οποία διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
  • Η ΕτΠ εκδίδει επίσης γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία.

Σύνθεση

Τα μέλη της ΕτΠ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Κάθε χώρα ορίζει μέλη της επιλογής της, τα οποία διορίζονται για ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών από το Συμβούλιο της ΕΕ. Ο αριθμός των μελών ανά χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας.

Τα μέλη από μια χώρα απαρτίζουν την εθνική αντιπροσωπεία η οποία αντικατοπτρίζει τις πολιτικές, γεωγραφικές, περιφερειακές και τοπικές ισορροπίες αυτής της χώρας.

Κάθε μέλος μπορεί επίσης να επιλέξει να ανήκει σε μια πολιτική ομάδα της ΕτΠ. Σήμερα υπάρχουν πέντε πολιτικές ομάδες που εκφράζουν διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΕΣΚ), η Συμμαχία των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (EΣ) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕΣΜ). Τα μέλη μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν να μην ανήκουν σε ένα πολιτικό κόμμα (αδέσμευτοι).

Η ΕτΠ διορίζει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία δυόμισι ετών.

Πώς λειτουργεί η ΕτΠ

Η ΕτΠ διορίζει έναν εισηγητή (μεταξύ των μελών της) ο οποίος διαβουλεύεται με τους ενδιαφερομένους και προετοιμάζει τη γνωμοδότηση. Το σχετικό κείμενο συζητείται και εγκρίνεται από την επιτροπή της ΕτΠ που είναι αρμόδια για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Στη συνέχεια, η γνωμοδότηση υποβάλλεται σε όλα τα μέλη τα οποία ψηφίζουν για την τροποποίηση ή την έγκρισή της σε συνεδρίαση ολομέλειας. Τέλος, η γνωμοδότηση κοινοποιείται σε όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Κάθε χρόνο διεξάγονται έως και 6 συνεδριάσεις ολομέλειας, στις οποίες εγκρίνονται γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν 50 έως 80 νομοσχέδια της ΕΕ.

Η ΕτΠ και εσείς

Η ΕτΠ ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές έως τους μεμονωμένους πολίτες. Περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις. Τα βραβεία για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες με πολιτικές αρμοδιότητες, ενώ οι διαγωνισμοί διατριβών απευθύνονται σε πανεπιστημιακούς.

Η ΕτΠ έχει συγκροτήσει διάφορα δίκτυα για να δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στον διάλογο της ΕΕ για διάφορα θέματα, όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η διασυνοριακή συνεργασία, η ανάπτυξη και η επικουρικότητα.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν επίσης να υπογράψουν τον Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη, ο οποίος συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή της νομιμοποίησης και της ευθύνης των πόλεων και των περιφερειών να συμμετάσχουν στη διαδικασία εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών της ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτροπή των Περιφερειών

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ
+32 2 282 22 11
Φαξ
+32 2 282 23 25
Επισκέψεις

Είδη επισκέψεων: ενημερωτικές επισκέψεις

Ελάχιστο μέγεθος ομάδας επισκεπτών: 15 άτομα

Υποχρέωση κράτησης: 2 μήνες νωρίτερα

Κατώτατο όριο ηλικίας επισκεπτών: 14 ετών

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Back to top