Európai Unió

Európai Bizottság

Európai Bizottság

Áttekintés

 • Szerep: előmozdítja az EU általános érdekeinek érvényesülését azáltal, hogy jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, érvényt szerez a már elfogadott uniós jogszabályoknak, továbbá végrehajtja a szakpolitikákat és az uniós költségvetést
 • Tagok: a biztosi testület, melybe mindegyik uniós tagállam 1 biztost delegál
 • Elnök: Ursula von der Leyen
 • Alapítás éve: 1958
 • Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • Honlap: Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU politikailag függetlenséget élvező végrehajtó szerve. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozása, és ez az intézmény felelős az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott döntések végrehajtásáért.

Milyen feladatokat lát el a Bizottság?

Jogszabályjavaslatokat dolgoz ki

A Bizottság az egyedüli EU-intézmény, amely uniós jogszabályjavaslatokat terjeszt elfogadás céljából az Európai Parlament és a Tanács elé. A javaslatok:

 • arra irányulnak, hogy védelmezzék az Európai Unió és az uniós polgárok érdekeit olyan kérdésekkel kapcsolatban, melyeket nem lehet hatékonyan kezelni tagállami szinten;
 • szakmailag megfelelően előkészítettek, mivel kidolgozásuk során a Bizottság szakértőkkel és a lakossággal is konzultál.

Kezeli és végrehajtja az EU szakpolitikáit és költségvetését

 • A Tanáccsal és a Parlamenttel közösen meghatározza az EU kiadási prioritásait.
 • Kidolgozza az EU éves költségvetését, melyet a Parlamentnek és a Tanácsnak jóvá kell hagynia.
 • Felügyeli az uniós források elköltését. A Bizottság ez irányú tevékenységét a Számvevőszék ellenőrzi.

Érvényt szerez az uniós jogszabályoknak

 • Az Európai Unió Bíróságával közösen gondoskodik arról, hogy az EU jogszabályait mindegyik uniós ország megfelelően alkalmazza.

Képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren

 • Az uniós országok nevében eljárva részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, különösen a kereskedelempolitika és a humanitárius segítségnyújtás területén.
 • Nemzetközi megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat az EU képviseletében.

Összetétel

Az intézmény politikai vezetéséről a biztosok testülete gondoskodik, melyet tagállamonként egy, összesen tehát 27 biztos alkot. A testület vezetője, a Bizottság elnöke dönt arról, hogy melyik biztos melyik szakpolitikai területért legyen felelős.

A biztosi testület tagjai a következők: a Bizottság elnöke, nyolc alelnök, köztük három ügyvezető alelnök és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint 18 biztos, akiknek mindegyike egy-egy szaktárcáért felel.

A Bizottság napi működtetéséről az intézmény dolgozói (ügyvédek, közgazdászok stb.) gondoskodnak, akik főigazgatóságoknak nevezett szervezeti egységekben végzik munkájukat. A főigazgatóságok mindegyike meghatározott szakpolitikai területért felelős.

Az elnök kinevezése

Az európai bizottsági elnöki posztra az Európai Tanácsban ülésező állam- és kormányfők állítanak jelöltet az európai parlamenti választások eredményének figyelembevételével. A jelöltnek az európai parlamenti képviselők többségének támogatását el kell nyernie ahhoz, hogy megválasszák.

A biztosi testület tagjainak kiválasztása

Az elnökjelölt – az uniós országok indítványai alapján – kiválasztja, kiket javasol az alelnöki és a biztosi tisztségekre. Az alelnök- és biztosjelöltek listáját jóvá kell hagyniuk az Európai Tanács tagjainak, azaz a tagállamok vezetőinek.

Mindegyik jelölt meghallgatáson vesz részt az Európai Parlament előtt, hogy ismertesse a pozícióval kapcsolatos elképzeléseit, és megválaszolja a képviselők kérdéseit. Ezt követően a Parlament tagjai szavaznak arról, hogy jóváhagyják-e a biztosi testület egészét. Végezetül az Európai Tanács minősített többséggel kinevezi a hivatalba lépő Bizottságot.

A most hivatalban lévő Bizottság megbízatása 2024. október 31-ig tart.

Hogyan végzi munkáját a Bizottság?

Stratégiai tervezés

Az elnök jelöli ki a Bizottság szakpolitikai tevékenységének irányvonalát, amelynek mentén a biztosok együttesen stratégiai célkitűzéseket határoznak meg, és kidolgozzák az éves munkaprogramot.

Közös döntéshozatal

A Bizottság testületileg felelős az általa meghozott döntésekért. A biztosok a döntéshozatal során egymással egyenrangúak, és a meghozott döntésekért azonos mértékben felelnek. Az egyes biztosok egyénileg nem hozhatnak döntéseket, kivéve ha erre bizonyos helyzetekben felhatalmazást kapnak a Bizottságtól.

Az alelnökök az elnök nevében járnak el, és több biztossal közösen koordinálják a felelősségi körükbe tartozó területeken folyó munkát. A Bizottság kiemelt fontosságú projekteket határoz meg annak érdekében, hogy a biztosok szorosan együttműködjenek egymással, ugyanakkor rugalmasan végezhessék munkájukat.

Az alelnökök a biztosok támogatásával javaslatokat terjesztenek a testület egésze elé. A testület rendszerint konszenzussal dönt, de időnként az is előfordul, hogy szavazással határoz a benyújtott javaslatokról. Utóbbi esetben a biztosok egyszerű többséggel hoznak döntést a kérdésben. A szavazás során a biztosok fejenként egy szavazattal rendelkeznek.

A biztosi testület döntéseinek megvalósításával az adott szakpolitikai területért felelős főigazgatóság foglalkozik (a főigazgató irányítása alatt, aki az illetékes biztosnak tartozik beszámolási kötelezettséggel). Ez a gyakorlatban az esetek többségében jogalkotási javaslattervezetek kidolgozását jelenti.

A tervezeteket ezt követően a főigazgatóságok felterjesztik a biztosok elé, akik heti üléseiken döntenek róluk. Az elfogadott szövegeket – immár hivatalos jogalkotási javaslat formájában – a Bizottság megküldi a Tanácsnak és a Parlamentnek, a jogalkotási folyamat további résztvevőinek.

Az Európai Bizottság és Ön

Mondanivalója van?

Ha véleményt szeretne mondani az uniós szakpolitikákról, ha változást szeretne elérni, vagy ha új szakpolitikai intézkedés meghozatalát szeretné kezdeményezni:

Tanácsra vagy tájékoztatásra van szüksége?

A Bizottság tanácsadó és információs szolgálataitól segítséget kaphat üzleti, tanulmányi és jogi, valamint az Európán belüli mobilitással kapcsolatos ügyekben.

Kérdéssel szeretne hozzánk fordulni?

Ha kérdése van a Bizottság tevékenységével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot:

Elérhetőségi adatok

Európai Bizottság

Elérhetőségi adatok

Cím

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Látogatás

Látogatás típusa: Különböző típusú információs látogatások

Csoport minimális létszáma: 15 fő

Előzetes bejelentkezés: 10 héttel a látogatás tervezett időpontja előtt

Látogatók alsó korhatára: 15 év

Látogatás az Európai Bizottságnál

Back to top