Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Διαχείριση του ευρώ, διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και άσκηση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ
 • Πρόεδρος: Christine Lagarde
 • Μέλη: Ο/Η πρόεδρος και ο/η αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και οι διοικητές/-ήτριες των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ
 • Έτος σύστασης: 1998
 • Έδρα: Φρανκφούρτη, Γερμανία
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και για τη χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές, στηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τι κάνει η ΕΚΤ;

 • Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες στην ευρωζώνη (γνωστή επίσης ως ζώνη του ευρώ), ελέγχοντας έτσι την προσφορά χρήματος και τον πληθωρισμό,
 • Διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της ευρωζώνης και την αγορά ή πώληση νομισμάτων, ώστε να διατηρείται η ισορροπία των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
 • Διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών,
 • Μεριμνά για την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος,
 • Εξουσιοδοτεί τις χώρες της ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα ευρώ,
 • Παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν για τη σταθερότητα των τιμών.

Πλήρης κατάλογος των καθηκόντων της ΕΚΤ

Σύνθεση

Ο/Η πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί σε υψηλού επιπέδου ενωσιακές και διεθνείς συνεδριάσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει τα ακόλουθα 3 όργανα λήψης αποφάσεων:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο —το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων.
  Απαρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. κατωτέρω) και από τους/τις διοικητές/-ήτριες των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ευρωζώνης.
 • την Εκτελεστική Επιτροπή —ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της ΕΚΤ.
  Απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και τον/την αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και 4 άλλα μέλη που διορίζονται για 8 χρόνια από τους ηγέτες των χωρών της ευρωζώνης.
 • το Γενικό Συμβούλιο —έχει περισσότερο συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο.
  Απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και τον/την αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους/τις διοικητές/-ήτριες των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Μαζί αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

Ηγείται της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών στην ευρωζώνη. Η συνεργασία αυτή αποκαλείται Ευρωσύστημα.

Αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων

 • Διοικητικό Συμβούλιο: αξιολογεί τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια δανεισμού των εμπορικών τραπεζών από την ΕΚΤ.
 • Εκτελεστική Επιτροπή: εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί εξουσίες που της έχει αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Γενικό Συμβούλιο: συμμετέχει στο συμβουλευτικό και συντονιστικό έργο και βοηθά στην προετοιμασία της προσχώρησης νέων χωρών στην ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ και εσείς

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τεχνικές πληροφορίες ή ενημερωτικό υλικό.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Τηλ
+49 69 13 44 0
Φαξ
+49 69 13 44 60 00
Επισκέψεις

Είδη επισκέψεων: 2 είδη ενημερωτικών παρουσιάσεων, ξενάγηση του κτιριακού συγκροτήματος.

Ελάχιστο μέγεθος ομάδας επισκεπτών: 15 άτομα
Υποχρεωτική εκ των προτέρων κράτηση: 3 μήνες πριν
Κατώτατο όριο ηλικίας των επισκεπτών: 16 ετών

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Back to top