Európska únia

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Prehľad

Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ a urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ.

Za určitých okolností ho môžu takisto využiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ, ak majú pocit, že nejakým spôsobom porušila ich práva.

Čo robí Súdny dvor EÚ?

Súdny dvor vynáša rozhodnutia v prípadoch, ktoré mu boli predložené. Najbežnejšími typmi prípadov sú:

 • Výklad právnych predpisov (prejudiciálne rozhodnutia) – vnútroštátne súdy krajín EÚ majú zabezpečovať, aby sa právne predpisy EÚ riadne uplatňovali, avšak súdy jednotlivých krajín ich môžu vykladať rôzne. V prípade pochybností vnútroštátneho súdu o výklade alebo platnosti právneho predpisu EÚ sa tento súd môže obrátiť na Súdny dvor so žiadosťou o objasnenie. Rovnaký mechanizmus možno použiť na určenie, či sú vnútroštátne právo alebo prax zlučiteľné s právom EÚ.
 • Presadzovanie právnych predpisov (konania o porušení povinnosti) – takéto konanie sa vedie proti vnútroštátnym vládam pre nedodržanie právnych predpisov EÚ. Môže ho iniciovať Európska komisia alebo iná krajina EÚ. Ak sa zistí, že krajina porušuje svoje povinnosti, musí okamžite uskutočniť nápravu. V opačnom prípade jej hrozí, že bude podaný druhý návrh na začatie konania, ktorého výsledkom môže byť pokuta.
 • Zrušenie právnych aktov EÚ (žaloby o neplatnosti) – ak existuje podozrenie, že právny akt EÚ porušuje zmluvy EÚ alebo základné práva, je možné požiadať Súd o jeho zrušenie. Môžu tak urobiť vlády krajín EÚ, Rada EÚ, Európska komisia alebo v niektorých prípadoch Európsky parlament.
  Súkromné osoby môžu požiadať súd o zrušenie aktu EÚ, ktorý sa ich priamo týka.
 • Zabezpečenie konania EÚ (žaloby proti nečinnosti) – Parlament, Rada a Komisia musia za istých okolností urobiť určité rozhodnutia. V opačnom prípade môžu vlády krajín EÚ, ostatné európske inštitúcie a (za určitých podmienok) jednotlivci alebo spoločnosti podať sťažnosť Súdnemu dvoru.
 • Sankcionovanie inštitúcií EÚ (nárok na náhradu škody) – akákoľvek osoba alebo spoločnosť, ktorých záujmy boli poškodené v dôsledku konania alebo nekonania EÚ alebo jej pracovníkov, môžu podať návrh na začatie konania proti nim na Súde.

Zloženie

Súd tvoria 2 súdy:

 • Súdny dvor – zaoberá sa žiadosťami vnútroštátnych súdov o prejudiciálne rozhodnutia, určitými návrhmi o zrušenie rozhodnutí a odvolaniami.
 • Všeobecný súd – rozhoduje o návrhoch na zrušenie rozhodnutí, ktoré podali jednotlivci, spoločnosti a v niektorých prípadoch aj vlády krajín EÚ. V praxi to znamená, že tento súd sa zaoberá najmä právnymi predpismi z oblastí hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, obchodu, poľnohospodárstva, obchodných značiek.

Vnútroštátne vlády spoločne vymenúvajú každého sudcu a generálneho advokáta na obnoviteľné obdobie 6 rokov. Na každom súde vyberajú sudcovia predsedu na obnoviteľné obdobie 3 rokov.

Ako funguje Súdny dvor EÚ?

Na Súdnom dvore je každý prípad pridelený 1 sudcovi (tzv. sudca spravodajca) a 1 generálnemu advokátovi. Konanie o prípadoch prebieha v 2 častiach:

 • Písomná časť
  • Účastníci konania predložia písomné stanoviská Súdnemu dvoru – a pripomienky môžu podávať aj vnútroštátne orgány, inštitúcie EÚ a niekedy aj súkromné osoby.
  • Sudca spravodajca zhrnie všetky stanoviská a pripomienky a potom ich prediskutuje na všeobecnom zasadnutí Súdneho dvora, ktorý rozhodne:
   • koľko sudcov sa bude zaoberať prípadom: 3, 5 alebo 15 sudcovia (celý súd) v závislosti od dôležitosti a zložitosti prípadu. Väčšinu prípadov riešia 5 sudcovia a je veľmi zriedkavé, aby o spore rozhodoval celý súd,
   • či sa musí uskutočniť vypočutie (ústna časť) a či je potrebné oficiálne stanovisko generálneho advokáta.
 • Ústna časťverejné vypočutie
  • Právni zástupcovia oboch strán sporu prezentujú svoje stanoviská sudcom a generálnemu advokátovi, ktorí im môžu klásť otázky.
  • Ak súd rozhodol, že je potrebné stanovisko generálneho advokáta, poskytne sa niekoľko týždňov po vypočutí.
  • Sudcovia sa potom poradia a vyhlásia rozsudok.
 • Postup Všeobecného súdu je podobný až na to, že väčšinu prípadov riešia 3 sudcovia bez generálneho advokáta.

Súdny dvor Európskej únie a vy

Ak vám ako súkromnej osobe alebo spoločnosti vznikla škoda v dôsledku konania alebo nekonania inštitúcie EÚ alebo jej zamestnanca, môžete proti nej začať súdne konanie, a to 2 spôsobmi:

 • nepriamo prostredníctvom vnútroštátneho súdu (ktorý môže postúpiť prípad Súdnemu dvoru),
 • priamo na Všeobecnom súde – ak malo na vás rozhodnutie inštitúcie EÚ priamy a individuálny dosah.

Ak si myslíte, že orgány v ktorejkoľvek krajine porušili právne predpisy EÚ, musíte postupovať podľa úradného postupu podania sťažnosti.

Viac o vašich právach

Kontaktné údaje

Súdny dvor Európskej únie

Kontaktné údaje

Adresa

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Návštevy

Typy návštev: študijné návštevy, informačné stretnutia, semináre, verejné vypočutia

Minimálna veľkosť skupiny: 7 osôb (s výnimkou verejných vypočutí)

Individuálni návštevníci: iba v prípade verejných vypočutí

Povinná rezervácia: skupiny: 6 mesiacov (s výnimkou verejných vypočutí). individuálni návštevníci: 15 minút pred verejným vypočutím

Minimálny vek návštevníkov: 18 rokov

Navštívte Súdny dvor Európskej únie

Back to top