European Union website, the official EU website

Sud Europske unije

Pregled: 

Sud tumači pravo EU-a kako bi se osigurala njegova ujednačena primjena u svim državama članicama EU-a i rješava pravne sporove između nacionalnih vlada i institucija EU-a.

Uz to, u određenim okolnostima pojedinci, poduzeća ili organizacije mogu se obratiti Sudu ako smatraju da je neka od institucija EU-a povrijedila njihova prava.

Nadležnosti Suda EU-a

Sud donosi odluke u postupcima koji su pokrenuti pred njime. Pet najučestalijih vrsta postupaka odnosi se na:

 • tumačenje prava (prethodna pitanja) – nacionalni sudovi država članica EU-a dužni su osigurati pravilnu primjenu prava EU-a, no sudovi u različitim državama mogu ga različito tumačiti; ako nacionalni sud ima nedoumice u vezi s tumačenjem ili valjanošću određenog zakonodavnog akta EU-a, on se može obratiti Sudu za objašnjenje; isti se mehanizam može upotrebljavati za utvrđivanje usklađenosti nacionalnog zakona ili prakse s pravom EU-a
 • provedbu prava (tužbe zbog povrede prava) – ovi se postupci pokreću protiv nacionalnih vlada ako ne djeluju u skladu s pravom EU-a; mogu ih pokrenuti Europska komisija ili druge države članice EU-a; ako Sud utvrdi da je određena država članica prekršila pravo, ona mora odmah poduzeti mjere da to ispravi; u protivnom se može pokrenuti drugi postupak, u kojem se toj državi može izreći novčana kazna
 • poništenje pravnih akata EU-a (tužbe za poništenje) – ako se smatra da se određenim aktom EU-a krše ugovori o EU-u ili temeljna prava, vlade država članica EU-a, Vijeće EU-a, Europska komisija ili (u nekim slučajevima) Europski parlament od Suda mogu zatražiti da poništi taj akt;
  i pojedinci mogu zatražiti od Suda da poništi određeni akt EU-a koji se izravno odnosi na njih
 • osiguravanje djelovanja EU-a (tužbe zbog propusta) – Parlament, Vijeće i Komisija dužni su donositi određene odluke u određenim okolnostima; ako to ne učine, vlade država članica EU-a, druge institucije EU-a ili (uz određene uvjete) pojedinci ili poduzeća mogu se obratiti Sudu
 • kažnjavanje institucija EU-a (tužbe za naknadu štete) – svi pojedinci ili poduzeća koja pretrpe štetu zbog djelovanja ili propusta EU-a ili njegova osoblja protiv njih mogu podnijeti tužbu pred Sudom.

Sastav

Sud se sastoji od tri tijela:

 • Sud – rješava zahtjeve za prethodne odluke koje podnose nacionalni sudovi, određene postupke za poništenje i žalbene postupke
 • Opći sud – donosi odluke u postupcima za poništenje koje su pokrenuli pojedinci, poduzeća i, u nekim slučajevima, vlade država članica EU-a; to u praksi znači da se ovaj sud uglavnom bavi predmetima povezanima s pravom tržišnog natjecanja, državnim potporama, trgovinom, poljoprivredom i žigovima
 • Službenički sud – sudi u sporovima između Europske unije i njezina osoblja.

Sve suce i nezavisne odvjetnike zajedno imenuju nacionalne vlade na mandat od šest godina, koji se može obnoviti. Za svaki sud suci izabiru predsjednika na mandat od tri godine, koji se može obnoviti.

Kako funkcionira Sud EU-a?

Za svaki se postupak dodjeljuje jedan sudac („sudac-izvjestitelj”) i jedan nezavisni odvjetnik. Postupci se provode u dvije faze:

 • pisana faza
  • stranke u postupku podnose pisana očitovanja Sudu; očitovanja mogu podnijeti i nacionalne vlasti i institucije EU-a, a ponekad i pojedinci
  • sudac-izvjestitelj sastavlja sažetak tih očitovanja te o njima raspravlja glavna skupština Suda, koja odlučuje:
   • koliko će sudaca sudjelovati u postupku (3, 5 ili 15 sudaca (cijeli Sud), ovisno o važnosti i složenosti predmeta); većinu predmeta razmatra vijeće od pet sudaca, a Sud u punom sastavu veoma rijetko sudi u nekom postupku
   • treba li se održati rasprava (usmena faza) i je li potrebno službeno mišljenje nezavisnog odvjetnika
 • usmena fazajavna rasprava
  • odvjetnici obiju strana predstavljaju predmet sucima i nezavisnom odvjetniku, koji ih mogu ispitivati
  • ako Sud odluči da je potrebno mišljenje nezavisnog odvjetnika, ono se iznosi nekoliko tjedana nakon rasprave
  • nakon toga suci raspravljaju o predmetu i donose presudu
 • postupak pred Općim sudom sličan je, ali većinu predmeta razmatra vijeće od tri suca, bez nezavisnih odvjetnika.

Sud EU-a i vi

Ako kao pojedinac ili poduzeće smatrate da ste pretrpjeli štetu zbog djelovanja ili propusta neke institucije EU-a ili njezina osoblja, protiv njih možete pokrenuti postupak pred Sudom, na jedan od dva načina:

 • neizravno, pred nacionalnim sudovima (koji mogu uputiti predmet Sudu EU-a)
 • izravno pred Općim sudom ako je određena odluka neke institucije EU-a izravno i pojedinačno štetno utjecala na vas.

Ako smatrate da su vlasti u bilo kojoj državi prekršile pravo EU-a, trebate se pridržavati službenog postupka podnošenja pritužbe.

Više o vašim zakonskim pravima

Kontaktni podaci: 

Sud pravde Europske unije

Kontaktni podaci

Adresa: 

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel: 
+352 4303 1
Faks: 
+352 4303 2600
Posjeta: 

Vrsta posjeta: Studijski posjet, informativni sastanci, seminar, rasprava otvorena za javnost

Minimalna veličina skupine: 7 osoba (osim za rasprave otvorene za javnost)

Individualni posjetitelji: Samo za rasprave otvorene za javnost

Obvezna prethodna rezervacija: Skupine: 6 mjeseci (osim za rasprave otvorene za javnost). Individualni posjetitelji: 15 minuta prije rasprave otvorene za javnost

Minimalna dob posjetitelja: 18 godina

Posjet Sudu Europske unije