Euroopan Unioni

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin

Perustiedot

 • Tehtävä: varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa ja että EU-maat ja EU-toimielimet noudattavat EU:n lainsäädäntöä.
 • Jäsenet:
 • Perustettu: 1952
 • Toimipaikka: Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU-lainsäädäntöä ja varmistaa, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä riita-asioita.

Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat viedä asioita Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

Mitä Euroopan unionin tuomioistuin tekee?

Euroopan unionin tuomioistuin antaa tuomioita sen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa. Yleisimmät asiatyypit ovat:

 • EU-lainsäädännön tulkinta (ennakkoratkaisuasiat) – EU-maiden kansallisten tuomioistuinten on varmistettava, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti. Vaarana kuitenkin on, että eri maiden tuomioistuimet tulkitsevat EU-lainsäädäntöä eri tavoin. Jos kansallinen tuomioistuin on epävarma jonkin EU-säädöksen tulkinnasta tai soveltuvuudesta, se voi pyytää neuvoa Euroopan unionin tuomioistuimelta. Samaa mekanismia voidaan käyttää, kun halutaan määritellä, onko kansallinen lainsäädäntö tai käytäntö EU:n lainsäädännön mukainen.
 • EU-lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta (rikkomusmenettely) – Rikkomusmenettely voidaan aloittaa, jos jokin EU-maa ei täytä sille EU-lainsäädännön mukaan kuuluvia velvoitteita. Menettelyn voi aloittaa Euroopan komissio tai toinen EU-maa. Jos maa on syyllistynyt rikkomukseen, sen on viipymättä korjattava tilanne tai sitä vastaan voidaan nostaa toinen kanne, joka voi johtaa sakkoihin.
 • EU-lainsäädännön kumoaminen (kumoamiskanteet) – Jos EU-säädöksen uskotaan olevan EU:n perussopimusten tai perusoikeuksien vastainen, Euroopan unionin tuomioistuinta voidaan pyytää kumoamaan se. Pyynnön voi esittää EU-maa, EU:n neuvosto, Euroopan komissio tai (joissakin tapauksissa) Euroopan parlamentti.
  Myös yksityishenkilö voi pyytää tuomioistuinta kumoamaan EU-säädöksen, joka vaikuttaa häneen henkilökohtaisesti.
 • EU:n toiminnan vaatiminen (laiminlyöntikanteet) – Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on tehtävä tiettyjä päätöksiä tietyissä tilanteissa. Jos ne laiminlyövät tehtävänsä, jäsenmaat, muut EU:n toimielimet ja (tietyissä tapauksissa) yksityishenkilöt tai yritykset voivat nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.
 • seuraamukset EU-toimielimille (vahingonkorvauskanteet) – Kaikki henkilöt tai yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa EU:n tai sen henkilöstön toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi, voivat nostaa korvauskanteen.

Kokoonpano

Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta tuomioistuimesta:

 • unionin tuomioistuin – käsittelee kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyynnöt, tietyt kumoamiskanteet ja muutoksenhakuasiat.
 • unionin yleinen tuomioistuin – käsittelee yksityishenkilöiden ja yritysten esittämät kumoamiskanteet ja jotkin muut EU-maiden esittämät kanteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tämä tuomioistuin käsittelee lähinnä kilpailuoikeuden, valtiontukien, kaupan, maatalouden ja tavaramerkkien alaan kuuluvia asioita.

Tuomareilla ja julkisasiamiehillä on kuusivuotinen toimikausi, joka voidaan uusia EU-maiden välisellä sopimuksella. Jokaisessa tuomioistuimessa tuomarit valitsevat keskuudestaan presidentin kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Miten Euroopan unionin tuomioistuin toimii?

Euroopan unionin tuomioistuimessa määrätään kutakin asiaa varten yksi tuomari (esittelevä tuomari) ja yksi julkisasiamies. Käsittelyssä on kaksi vaihetta:

 • Kirjallinen vaihe
  • Asianosaiset esittävät tuomioistuimelle kirjalliset lausuntonsa – myös kansalliset viranomaiset, EU-toimielimet ja toisinaan myös yksityishenkilöt voivat esittää huomautuksiaan.
  • Tuomari laatii tiivistelmän, josta keskustellaan tuomioistuimen yleiskokouksessa. Siellä päätetään
   • kuinka monta tuomaria käsittelee asiaa: 3, 5 tai 15 tuomaria (täysistunto) – riippuen asian merkityksestä ja monimutkaisuudesta. Useimpia tapauksia käsittelee viisi tuomaria, ja on hyvin harvinaista, että asia käsiteltäisiin täysistunnossa.
   • tarvitaanko suullista käsittelyä ja julkisasiamiehen virallista ratkaisuehdotusta.
 • Suullinen vaihe – julkinen kuuleminen
  • Molempien osapuolten asianajajat esittävät asiansa tuomareille ja julkisasiamiehelle, jotka voivat esittää heille kysymyksiä.
  • Jos tuomioistuin on päättänyt, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on tarpeen, se annetaan muutaman viikon kuluttua kuulemisesta.
  • Tämän jälkeen tuomarit neuvottelevat keskenään ja antavat tuomionsa.
 • Unionin yleisessä tuomioistuimessa noudatetaan muuten samaa menettelyä, mutta siihen ei sisälly julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta ja useimpia asioita on ratkaisemassa kolme tuomaria.

Euroopan unionin tuomioistuin ja sinä

Jos sinä tai yrityksesi on kärsinyt vahinkoa EU:n tai sen henkilöstön toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi, voit

 • kääntyä kansallisen tuomioistuimen puoleen (joka voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen) tai
 • viedä asian suoraan unionin yleiseen tuomioistuimeen – jos EU-toimielimen tekemä päätös on vaikuttanut sinuun suoraan ja henkilökohtaisesti.

Jos kansalliset viranomaiset ovat mielestäsi rikkoneet EU-lainsäädäntöä, sinun on käytettävä virallista kantelumenettelyä.

Lisätietoa oikeuksistasi

Yhteystiedot

Euroopan unionin tuomioistuin

Yhteystiedot

Osoite

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 4303 1
F.
+352 4303 2600
Vierailut

Vierailutyypit: opintokäynti, esittelytilaisuus, seminaari, julkinen kuuleminen

Ryhmän vähimmäiskoko: 7 henkeä (paitsi julkisissa kuulemisissa)

Yksittäiset vierailijat: vain julkisiin kuulemisiin

Pakollinen etukäteisvaraus: ryhmät: 6 kuukautta etukäteen (paitsi julkisiin kuulemisiin). yksittäiset vierailijat: 15 minuuttia ennen julkisen kuulemisen alkua

Vierailijoiden vähimmäisikä: 18 vuotta

Vierailut Euroopan unionin tuomioistuimessa

Back to top