Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen)

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen)

Oversigt

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner.

I visse tilfælde kan den også anvendes af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at gribe ind over for en EU-institution, hvis de mener, den på den ene eller anden måde har tilsidesat deres rettigheder.

Hvad laver EU-Domstolen?

Domstolen træffer afgørelser i de sager, der indbringes for den. De mest almindelige typer sager er:

 • Fortolkning af love (præjudicielle afgørelser) - de nationale domstole i EU-landene skal sikre, at EU-lovene anvendes korrekt, men domstolene i de forskellige lande kan fortolke reglerne forskellige. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retsakt, kan den spørge Domstolen til råds. Den samme mekanisme kan anvendes til at afgøre, om national ret eller praksis er forenelig med EU-retten.
 • Håndhævelse af loven (overtrædelsesprocedurer) - denne form for sag føres mod et medlemsland, hvis det ikke overholder EU-reglerne. Den kan indledes af Europa-Kommissionen eller et andet EU-land. Hvis landet findes skyldigt, skal det straks bringe bruddet til ophør, hvis ikke det vil risikere, at der anlægges endnu en sag, som kan medføre bødestraf.
 • Ophævelse af EU-retsakt (annullationssøgsmål) – hvis en EU-retsakt menes at være i strid med EU-traktaterne eller grundlæggende rettigheder, kan Domstolen blive bedt om at ophæve den - af et medlemsland, Rådet, Europa-Kommissionen eller (i visse tilfælde) Europa-Parlamentet.
  Privatpersoner kan også bede Domstolen om at ophæve en EU-retsakt, som berører dem direkte.
 • Sikring af, at EU træffer foranstaltninger (passivitetssøgsmål) – Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal træffe visse afgørelser i bestemte situationer. Undlader de dette, kan EU's institutioner eller (i visse tilfælde) enkeltpersoner eller virksomheder klage til Domstolen.
 • Sanktionering af EU-institutionerne (erstatningssøgsmål) – enhver person eller virksomhed, hvis interesser er blevet skadet som følge af EU's eller dets personales handlinger eller mangel på handlinger, kan bringe sagen for Domstolen.

Sammensætning

EU-Domstolen er inddelt i 2 organer:

 • EU-Domstolen – som tager sig af anmodninger om præjudicielle afgørelser fra nationale domstole, visse annullationssøgsmål og appelsager.
 • Retten – som træffer afgørelse i annullationssøgsmål indbragt af enkeltpersoner, virksomheder og i visse tilfælde medlemslande. Det vil i praksis sige, at Retten primært beskæftiger sig med konkurrenceret, statsstøtte, handel, landbrug og varemærker.

Hver dommer og generaladvokat udnævnes i fællesskab af medlemslandene for en periode på 6 år, som kan fornyes. I hver domstol vælger dommerne en formand for en periode på 3 år, som kan forlænges.

Hvordan fungerer EU-Domstolen?

I Domstolen tildeles hver sag én dommer (refererende dommer) og én generaladvokat. Sagerne behandles i to faser:

 • Den skriftlige fase
  • Parterne afgiver skriftlige erklæringer til Domstolen – og nationale myndigheder, EU-institutionerne og i visse tilfælde enkeltpersoner kan også fremsætte bemærkninger.
  • Alt dette sammenfattes af den refererende dommer og drøftes på Domstolens almindelige møde, som beslutter:
   • Hvor mange dommere, der skal behandle sagen: 3, 5 eller 15 dommere (hele Domstolen) afhængig af sagens betydning og kompleksitet. De fleste sager behandles af 5 dommere, og det sker meget sjældent, at en sag høres af hele Domstolen.
   • Om det er nødvendigt med en høring (den mundtlige fase), og om der er behov for en officiel udtalelse fra generaladvokaten.
 • Den mundtlige fase – en offentlig høring.
  • Parternes advokater forelægger deres sag for dommerne og generaladvokaten, som kan stille spørgsmål til dem.
  • Hvis Domstolen har besluttet, at der er behov for en udtalelse fra generaladvokaten, afgives denne nogle uger efter høringen.
  • Dommerne voterer så og kommer med deres afgørelse.
 • Rettens procedure er lignende, bortset fra at de fleste sager høres af 3 dommere, og at der ikke er nogen generaladvokat.

EU-Domstolen og dig

Hvis du – som privatperson eller virksomhed – har lidt skade som følge af handlinger eller mangel på handlinger fra EU's institutioners eller ansattes side, kan du indbringe en sag for Domstolen på to måder:

 • indirekte gennem nationale domstole (som kan beslutte at henvise sagen til EU-Domstolen)
 • direkte for Retten – hvis en afgørelse truffet af en EU-institution har berørt dig direkte og individuelt.

Hvis du mener, at myndighederne i et medlemsland har overtrådt EU-reglerne, skal du følge den officielle klageprocedure.

Mere om dine juridiske rettigheder

Kontakt

Den Europæiske Unions Domstol

Kontakt

Adresse

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Besøg

Former for besøg: Studiebesøg, informationsbesøg, seminarer, offentlige retsmøder

Minimumstørrelse på gruppe: 7 personer (bortset fra ved offentlige retsmøder)

Enkeltpersoner: Kun ved offentlige retsmøder

Krav om forudbestilling: Grupper: 6 måneder (bortset fra ved offentlige retsmøder)Enkeltpersoner: 15 minutter inden det offentlige retsmøde

Minimumsalder på besøgende: 18 år

Besøg Den Europæiske Unions Domstol

Back to top