Evropská unie

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Přehled

Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad práva EU, aby bylo uplatňováno stejných způsobem ve všech státech EU, dále urovnává právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU.

V určitých případech se na něj jednotlivci, podniky nebo organizace mohou obrátit s žádostí, aby zasáhl, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Úkoly Soudního dvora EU

Soudní dvůr EU vynáší rozsudky ve věcech, které mu byly předloženy. Nejčastější typy případů jsou tyto:

 • výklad práva (rozhodnutí o předběžné otázce): Za řádné provádění práva EU v členských zemích odpovídají vnitrostátní soudy každého státu EU. Existuje tak možnost, že jeden právní předpis může být soudy v různých zemích vykládán různým způsobem. Má-li vnitrostátní soud pochybnosti ohledně výkladu nebo platnosti určitého právního předpisu EU, může požádat Soud o vysvětlení. Stejný mechanismus lze použít k určení toho, zda je vnitrostátní právní předpis nebo praxe v souladu s právem EU.
 • vymáhání práva (žaloba pro nesplnění povinnosti): Tento typ řízení je veden proti státu, který neplní své povinnosti, jež pro něj vyplývají z právních předpisů EU. Iniciovat jej může Evropská komise nebo jiný stát Unie. Pokud se zjistí, že stát své povinnosti skutečně neplní, je vyzván k okamžité nápravě situace. Pokud tak neučiní, může být proti němu zahájeno další řízení, které může vést až k uložení pokuty.
 • zrušení právního předpisu EU (žaloba na neplatnost): Pokud se kterýkoli z členských států, Rada EU, Komise nebo (za určitých okolností) Evropský parlament domnívá, že je určitý právní předpis EU v rozporu se Smlouvami EU nebo lidskými právy, může Soudní dvůr požádat o zrušení jeho platnosti.
  O zrušení platnosti určitého právního aktu EU mohou požádat i fyzické osoby, pokud se jich tento akt přímo dotýká.
 • zajištění činnosti ze strany orgánů EU (žaloba na nečinnost): Evropský parlament, Rada a Komise musí přijmout za určitých okolností určitá rozhodnutí. Pokud tak neučiní, mohou členské státy, jiné orgány EU a (za určitých podmínek) jednotlivci nebo podniky podat stížnost k Soudnímu dvoru.
 • postihy orgánů EU (žaloby o náhradu škody): Jednotlivec nebo podnik, jehož zájmy byly poškozeny v důsledku činnosti nebo nečinnosti Unie nebo jejích zaměstnanců, na ně může u Soudu podat žalobu.

Složení

Soudní dvůr EU tvoří 2 soudy:

 • Soudní dvůr – zabývá se žádostmi o rozhodnutí v předběžné otázce, které mu zasílají vnitrostátní soudy, dále pak některými žalobami na neplatnost a odvoláními.
 • Tribunál – rozhoduje v žalobách na neplatnost podaných jednotlivci, podniky a v některých případech státy EU. V praxi to znamená, že tento soud projednává především případy v oblasti hospodářské soutěže, státní pomoci, obchodu, zemědělství a ochranných známek.

Každý soudce a generální advokát je jmenován společně členskými státy na funkční období 6 let s možností prodloužení. V každém z orgánů (tj. soudů) Soudního dvora Evropské unie soudci vybírají předsedu na funkční období 3 let s možností prodloužení.

Činnost Soudního dvora Evropské unie

U Soudního dvora je ke každému případu přidělen jeden soudce (tzv. soudce zpravodaj) a jeden generální advokát. Případy se projednávají ve 2 fázích:

 • Písemná část
  • Smluvní strany předloží Soudu svá písemná vyjádření. Své připomínky mohou předložit také orgány jednotlivých států, orgány EU a někdy i fyzické osoby.
  • Ze všech těchto vyjádření a připomínek vypracuje soudce zpravodaj shrnutí, jež je poté projednáno na všeobecném zasedání Soudu, který rozhodne:
   • kolik soudců se bude případem zabývat: 3, 5 nebo 15 soudců (tj. všichni soudci), a to podle významu a složitosti případu). Většinu případů řeší 5 soudců a jen velmi zřídka je k rozhodnutí sporu zapotřebí všech soudců.
   • zda je nutné uspořádat slyšení (ústní část) a zda je nezbytné oficiální stanovisko generálního advokáta.
 • Ústní částveřejné slyšení
  • Právní zástupci obou stran předloží svůj případ soudcům a generálnímu advokátovi, kteří jim mohou pokládat otázky.
  • Pokud se Soud rozhodl, že je nezbytné stanovisko generálního advokáta, je toto stanovisko vydáno několik týdnů po slyšení.
  • Soudci poté případ projednají a vynesou rozsudek.
 • Řízení před Tribunálem probíhá podobným způsobem. Rozdíl je v tom, že většinu případů projednávají 3 soudci a neexistuje zde funkce generálního advokáta.

Soudní dvůr EU a vy

Pokud se jako soukromá fyzická osoba nebo podnik cítíte poškozeni v důsledku činnosti nebo nečinnosti orgánu EU nebo jeho zaměstnanců, existují dvě možnosti, jak se na soud obrátit:

 • nepřímo prostřednictvím vnitrostátních soudů (rozhodnou, zda věc předloží Soudnímu dvoru)
 • přímo u Tribunálu – pokud vás rozhodnutí některého z orgánů EU poškodilo bezprostředně a osobně.

Domníváte-li se, že orgány určitého státu porušily právo EU, musíte se při podání stížnosti řídit oficiálním postupem.

Další informace o vašich právech

Kontaktní údaje

Soudní dvůr Evropské unie

Kontaktní údaje

Adresa

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Navštívit

Typ návštěvy: studijní návštěva, informační prohlídka, seminář, účast na veřejném slyšení

Minimální velikost skupiny: 7 osob (s výjimkou účasti na veřejném slyšení)

Návštěvy pro jednotlivce: Pouze účast na veřejných slyšeních

Povinná rezervace: Skupiny: 6 měsíců předem (s výjimkou účasti na veřejném slyšení). Jednotlivci: 15 minut před zahájením veřejného slyšení

Minimální věk návštěvníků: 18 let

Soudní dvůr Evropské unie – návštěvy pro veřejnost

Back to top