Европейски съюз

Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Преглед

Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от Съюза, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС.

При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

Какво прави Съдът на ЕС?

Съдът на ЕС взема решения по заведените дела. Най-често срещаните видове дела са за:

 • тълкуване на правото (преюдициални заключения) – от съдилищата в страните от ЕС се изисква да осигуряват правилното прилагане на законодателството на Съюза, но съдилищата в различни страни могат да го тълкуват различно. Ако национален съд има някакви съмнения относно тълкуването или валидността на даден закон на ЕС, той може да се обърне към Съда на ЕС с искане за пояснение. Същият механизъм може да бъде използван, за да се определи дали даден национален закон или практика са в съответствие с правото на ЕС.
 • прилагане на правото (процедури за нарушения) – такъв вид дела се водят срещу национални правителства за неспазване на правото на ЕС. Процедурата може да бъде започната от Европейската комисия или от друга държава от ЕС. Ако се окаже, че дадена държава е в нарушение, тя трябва да го отстрани веднага. В противен случай срещу нея може да бъде заведено второ дело, което евентуално да доведе до глоба.
 • отмяна на правни актове на ЕС (жалби за отмяна) – ако се смята, че даден акт на ЕС нарушава договорите на Съюза или основните права, към Съда на ЕС може да бъде отправено искане за неговата отмяна – от правителство на страна от ЕС, Съвета на ЕС, Европейската комисия, или (в някои случаи) от Европейския парламент.
  Частни лица също могат да поискат от Съда на ЕС да отмени даден акт на Съюза, който пряко ги засяга.
 • предприемане на действия от страна на ЕС (искове за установяване на неправомерно бездействие) – при определени обстоятелства Парламентът, Съветът и Комисията трябва да вземат определени решения. Ако не го направят, държавите от ЕС, други институции на ЕС или (при определени обстоятелства) частни лица или дружества могат да подадат иск в Съда на ЕС.
 • санкциониране на институции на ЕС (искове за обезщетение за вреди) – всяко частно лице или дружество, на чиито интереси са нанесени вреди в резултат от действие или бездействие на ЕС или на негови служители, може да заведе дело срещу тях в Съда на ЕС.

Състав

Съдът на ЕС е разделен на 2 органа:

 • Съд – занимава се с искания за преюдициални заключения от национални съдилища, някои жалби за отмяна и обжалвания.
 • Общ съд – произнася се по жалби за отмяна, внесени от частни лица, дружества, и – в някои случаи – правителства на страни от ЕС. На практика този съд се занимава главно със законодателството в областта на конкуренцията, държавните помощи, търговията, земеделието и търговските марки.

Съдиите и генералните адвокати се назначават съвместно от националните правителства с мандат от 6 години, който може да бъде подновяван. Съдиите във всеки съд избират председател за срок от 3 години, който може да бъде подновяван.

Как функционира Съдът на ЕС?

В Съда за всяко дело се определя 1 съдия (съдия докладчик) и 1 генерален адвокат. Делата протичат на 2 етапа:

 • Писмен етап
  • Страните по делото представят писмени изявления в Съда. Националните органи, институциите на ЕС и, понякога, частни лица могат да представят забележки.
  • Всичко това се обобщава от съдията докладчик и след това се обсъжда на общо заседание на Съда, на което се взема решение:
   • колко съдии ще се занимават с делото – 3, 5 или 15 съдии (целият Съд) в зависимост от неговата значимост и сложност. По повечето дела работят 5 съдии, като много рядко се случва целият Съд да разглежда някое дело.
   • дали трябва да се проведе съдебно заседание (устен етап) и дали е нужно официално становище на генералния адвокат.
 • Устен етапоткрито съдебно заседание.
  • Адвокатите на двете страни по делото имат възможност да представят доводите си пред съдиите и генералния адвокат, които могат да им задават въпроси.
  • Ако Съдът е решил, че е нужно становище на генералния адвокат, то се представя няколко седмици след заседанието.
  • След това съдиите провеждат обсъждане и вземат решение.
 • Процедурата в Общия съд е подобна с изключение на това, че повечето дела се разглеждат от 3 съдии и няма генерални адвокати.

Съдът на ЕС и вие

Ако като физическо лице или дружество сте понесли щети в резултат от действие или бездействие на институция на ЕС или на нейни служители, можете да заведете дело срещу тях в Съда по един от следните два начина:

 • непряко – чрез национални съдилища (които могат да решат да отнесат делото до Съда)
 • пряко – в Общия съд, ако решение на институция на ЕС ви е засегнало пряко и лично.

Ако смятате, че органите в дадена страна са нарушили правото на ЕС, трябва да следвате официалната процедура за подаване на жалба.

Още за вашите юридически права

Координати за връзка

Съд на Европейския съюз

Координати за връзка

Адрес

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4303 1
Факс
+352 4303 2600
Посетете

Вид посещение: учебно посещение, информационна сесия, семинар, открито съдебно заседание

Минимален размер на групата: 7 души (с изключение на откритите съдебни заседания)

Отделни посетители: Само за открити съдебни заседания

Изискване за предварителна резервация: Групи: 6 месеца (с изключение на откритите съдебни заседания). Отделни посетители: 15 минути преди откритото съдебно заседание

Минимална възраст на посетителите 18 години

Посетете Съда на Европейския съюз

Back to top