Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome

Īss apraksts

 • Uzdevums: pauž ES valstu valdību viedokli, pieņem ES tiesību aktus un koordinē ES politiku.
 • Dalībnieki: visu ES dalībvalstu valdību ministri, kuri ir kompetenti apspriežamajā politikas jomā.
 • Priekšsēdētājs: katra ES valsts uzņemas prezidentūru rotācijas kārtībā uz 6 mēnešiem.
 • Dibināšanas gads: 1958 (Eiropas Ekonomikas kopienas Padome).
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: ES Padome.

Padomē tiekas valdību ministri no visām ES dalībvalstīm, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu tiesību
aktus un saskaņotu politiku. Ministri ir pilnvaroti uzņemties saistības savas valdības vārdā
darbībās, par kurām vienojas sanāksmēs.

Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir
Savienības galvenā lēmējinstitūcija.

Nejaukt ar:

 • Eiropadomi, kurā ES līderi
  sanāk kopā četras reizes gadā un plašos vilcienos nosaka ES politiskos virzienus un sevišķi svarīgos jautājumus,
 • Eiropas Padomi – tā vispār nav ES iestāde.

Ko dara Padome?

 • Pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, Padome kopā ar Eiropas Parlamentu apspriež un pieņem ES tiesību aktus.
 • Koordinē dalībvalstu politiku.
 • Izstrādā Savienības ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā Eiropadomes
  norādes.
 • Slēdz nolīgumus starp ES un citām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
 • Kopā ar Eiropas Parlamentu apstiprina ES gada budžetu.

Sastāvs

ES Padomē nav pastāvīgu locekļu. Padome tiekas desmit dažādos sastāvos atkarībā no
apspriežamās politikas jomas. Atkarībā no apspriežamā jautājuma katra valsts nosūta ministru, kurš atbild par
noteikto politikas jomu.

Ja Padomē plānots apspriest ekonomiku un finanses (“ECOFIN padome”), uz šo sanāksmi
dodas katras valsts finanšu ministrs.

Kas vada sanāksmes?

Ārlietu padomei ir pastāvīgs priekšsēdētājs –
Savienības Augstais pārstāvis
ārlietās un drošības politikas jautājumos
. Visas pārējās Padomes sanāksmes vada tās valsts attiecīgās jomas
ministrs, kura tobrīd pilda ES
prezidentvalsts pienākumus
.

Piemēram, Vides padomes sanāksmes Latvijas prezidentūras laikā vada
Latvijas vides ministrs.

Vispārējo konsekvenci nodrošina Vispārējo lietu padome, kurai palīdz
Pastāvīgo pārstāvju komiteja. Tajā darbojas dalībvalstu pastāvīgie
pārstāvji Eiropas Savienībā
, kuri būtībā ir savas valsts vēstnieki ES.

Eirozonas valstis

Eirozonas valstis saskaņo savu ekonomikas politiku Eirogrupā, kurā darbojas eirozonas
dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministri. Grupas sanāksmes notiek dienu pirms Ekonomikas un finanšu padomes
sanāksmes. Par Eirogrupas sanāksmēs panākto vienošanos Padome formāli lemj nākamajā dienā, un par šiem jautājumiem
balso tikai eirozonas dalībvalstu ministri.

Kā darbojas Padome?

 • Visas diskusijas un balsošana ir publiskas.
 • Lēmumus parasti pieņem ar kvalificētu balsu
  vairākumu
  :
  • tie jāatbalsta 55 % valstu (tātad 16 dalībvalstīm no pavisam 28),
  • kas pārstāv vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Lēmuma bloķēšanai ir vajadzīgs atbalsts no vismaz 4 valstīm, kas kopā
pārstāv vismaz 35 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

 • Izņēmums attiecas uz tādām sensitīvām jomām kā ārpolitika un nodokļu politika – tajās
  nepieciešama vienprātība
  (visām valstīm jābalso par).
 • Procesuālos un administratīvos jautājumos pietiek ar vienkāršu balsu
  vairākumu
  .

Padome un jūs

Jūs varat uzdot vispārīgus jautājumus Padomes Sabiedrības informācijas
dienestam
.

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Padome

Kontaktinformācija

Adrese

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 281 61 11
Fakss
+32 2 281 73 97 / 81
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums, seminārs

Minimālais grupas lielums: 20 cilvēki

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 15 gadi

Eiropas Savienības Padomes apmeklējums

Back to top