Europska unija

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije

Pregled

 • Uloga: glas vlada država članica EU-a, donosi zakonodavstvo EU-a i koordinira politike EU-a
 • Članovi: nacionalni ministri iz svih država članica EU-a, ovisno o području politike o kojem se raspravlja
 • Predsjednik: sve države članice EU-a izmjenjuju se u obnašanju šestomjesečne dužnosti predsjedavanja Vijećem EU-a
 • Godina osnivanja: 1958. (kao Vijeće Europske ekonomske zajednice)
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Web-mjesto: Vijeće EU-a.

U Vijeću EU-a, koje se skraćeno zove Vijeće, sastaju se nacionalni ministri iz svih država članica EU-a radi rasprave o zakonodavstvu, njegove izmjene i donošenja te koordinacije politika. Ministri su ovlašteni obvezati svoje vlade da djeluju u skladu s dogovorima sa sjednica.

Uz Europski parlament Vijeće EU-a glavno je tijelo EU-a koje donosi odluke.

Treba ga razlikovati od:

 • Europskog vijeća – sastanci na vrhu koji se održavaju četiri puta u godini i na kojima čelnici zemalja EU-a određuju opće usmjerenje u donošenju politika EU-a
 • Vijeća Europe – nije institucija EU-a.

Nadležnosti Vijeća EU-a

 • pregovara o zakonodavstvu EU-a i donosi ga zajedno s Europskim parlamentom na temelju prijedloga Europske komisije
 • koordinira politike država članica EU-a
 • razvija vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a na temelju smjernica Europskog vijeća
 • sklapa sporazume između EU-a i drugih država ili međunarodnih organizacija
 • donosi godišnji proračun EU-a zajedno s Europskim parlamentom.

Sastav

Vijeće EU-a nema stalnih članova. Umjesto toga, Vijeće se sastaje u deset različitih sastava s obzirom na područje politike o kojem se raspravlja. Ovisno o sastavu, svaka država članica šalje svojeg ministra nadležnog za odgovarajuće područje politike.

Na primjer, na sastancima Vijeća za gospodarske i financijske poslove („Vijeće Ecofin”) nazočni su ministri financija svih država članica EU-a.

Tko predsjedava sjednicama?

Vijeće za vanjske poslove ima stalnog predsjedavajućeg – visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Svim drugim sjednicama Vijeća predsjedava odgovarajući ministar iz države članice koja trenutačno predsjedava Vijećem EU-a.

Na primjer, svim sjednicama Vijeća za okoliš tijekom estonskoga predsjedavanja predsjedavat će estonski ministar za okoliš.

Sveukupnu dosljednost osigurava Vijeće za opće poslove, kojem pomaže Odbor stalnih predstavnika. Čine ga stalni predstavnici pri EU-u iz država članica EU-a, koji su zapravo nacionalni veleposlanici pri EU-u.

Države članice europodručja

Države članice europodručja koordiniraju svoju gospodarsku politiku uz pomoć Euroskupine, koja se sastoji od njihovih ministara gospodarstva i financija. Euroskupina se sastaje dan prije sjednica Vijeća za gospodarske i financijske poslove. O dogovorima sklopljenim na sastancima Euroskupine službeno se odlučuje u Vijeću sljedećeg dana, kad o tim pitanjima glasuju isključivo ministri država članica europodručja.

Kako funkcionira Vijeće EU-a?

Za sprečavanje donošenja odluke potrebne su najmanje četiri države članice (koje predstavljaju najmanje 35 % ukupnog stanovništva EU-a)

 • iznimka su osjetljive teme, primjerice vanjska politika i oporezivanje, za koje je potrebna jednoglasna odluka (suglasnost svih zemalja)
 • obična većina potrebna je za postupovna i upravna pitanja.

Vijeće EU-a i vi

Opće upite možete uputiti službi Vijeća za informiranje javnosti.

Kontaktni podaci

Vijeće Europske unije

Kontaktni podaci

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Posjeta

Vrsta posjeta: informativni sastanak, seminar

Minimalna veličina skupine: 20 osoba

Obvezna prethodna rezervacija: 3 mjeseca

Minimalna dob posjetitelja: 15 godina

Posjetite Vijeće Europske unije

Back to top