an tAontas Eorpach

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Forbhreathnú

 • Ról: Glór rialtais an Aontais, a ghlacann dlíthe AE agus a chomhordaíonn beartais AE
 • Comhaltaí: Airí rialtais do gach Ballstát, de réir an réimse beartais atá le plé
 • Uachtarán: Bíonn an uachtaránacht ag gach Ballstát ar feadh 6 mhí ar bhonn uainíochta
 • Bliain a bhunaithe: 1958 ( mar Chomhairle Chomhphobal Eacnamaíoch na hEorpa)
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: Comhairle an Aontais Eorpaigh

Sa Chomhairle, tagann airí rialtais ó gach Ballstát le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh, agus chun beartais a chomhordú. Tá sé d'údarás ag na hairí gealltanas a thabhairt thar ceann a rialtas faoi seach i dtaobh gníomhaíochtaí a chomhaontaítear ag na cruinnithe.

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an príomhchomhlacht cinnteoireachta san Aontas Eorpach.

Ní cheart é a mheascadh le:

 • An Chomhairle Eorpach - cruinniú mullaigh gach ráithe, áit a dtagann ceannairí AE le chéile chun treoir ghinearálta a thabhairt do phróiseas ceaptha beartas an Aontais Eorpaigh
 • Comhairle na hEorpa - nach comhlacht AE ar chor ar bith í.

Obair na Comhairle

 • Caibidlíonn sí dlíthe AE agus glacann sí iad, in éineacht le Parlaimint na hEorpa, bunaithe ar thograí ón gCoimisiún Eorpach
 • Comhordaíonn sí beartais na mBallstát
 • Ceapann sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais, bunaithe ar threoirlínte ón gComhairle Eorpach
 • Tugann sí comhaontuithe chun críche idir an tAontas agus tíortha eile nó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile
 • Is í a ghlacann buiséad bliantúil an Aontais - i gcomhpháirt le Parlaimint na hEorpa.

Comhdhéanamh

Níl aon chomhaltaí buana i gComhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, tagann an Chomhairle le chéile i ndeich gcumraíocht éagsúla, gach ceann ag freagairt don réimse beartais atá faoi chaibidil. Ag brath ar an gcumraíocht, seolann gach tír an t-aire atá freagrach as an réimse beartais sin chuig an gcruinniú.

Mar shampla, nuair a thionóltar cruinniú na Comhairle ar ghnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais (Comhairle Ecofin) freastalaíonn aire airgeadais gach tíre air.

Cé a bhíonn mar chathaoirleach ar na cruinnithe?

Tá cathaoirleach buan ag an gComhairle um Ghnóthaí Eachtracha - Ard-Ionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Is é aire ábhartha na tíre ag a bhfuil an uachtaránacht AE rothlach a bhíonn ina chathaoirleach ar chruinnithe eile uile na Comhairle.

Mar shampla, aon chruinniú den Chomhairle Comhshaoil sa tréimhse ina bhfuil an uachtaránacht ag an Eastóin, is é aire comhshaoil na hEastóine a bheidh ina chathaoirleach air.

Cinntíonn an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta go bhfuil comhleanúnachas foriomlán ann - agus tacaíonn Coiste na mBuanionadaithe léi. Tá an coiste comhdhéanta de Bhuanionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, atá, i ndáiríre, ina n-ambasadóirí náisiúnta chuig an Aontas.

Tíortha an Limistéir Euro

Comhordaíonn tíortha an Limistéir Euro a mbeartas eacnamaíoch tríd an nGrúpa Euro, atá comhdhéanta dá n-airí geilleagair agus airgeadais. Tagann sé le chéile an lá roimh chruinnithe Chomhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais. Déantar na comhaontuithe ar a dtagtar i gcruinnithe an Ghrúpa Euro a chinneadh go foirmiúil sa Chomhairle an lá dar gcionn, gan ach airí na dtíortha atá sa Limistéar Euro ag vótáil ar na ceisteanna sin.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle?

 • Is go poiblí a bhíonn na díospóireachtaí uile agus an vótáil go léir.
 • De ghnáth, teastaíonn tromlach cáilithe sula nglacfar le cinntí:
  • 55% de na tíortha (tá 27 mball ann faoi láthair, mar sin bíonn 15 thír ag teastáil)
  • a sheasann do 65% ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh.

Chun stop a chur le cinneadh, teastaíonn 4 thír ar a laghad (a sheasann do 35% ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais)

 • Eisceacht - bíonn vóta d'aon toil (gach tír i bhfabhar) ag teastáil i gcás ábhair íogaire amhail beartas eachtrach agus cánachas.
 • Teastaíonn tromlach simplí i gcás ceisteanna nós imeachta agus riaracháin

Tusa agus an Chomhairle

Is féidir leat ceisteanna ginearálta a chur chuig seirbhís faisnéise na Comhairle don phobal.

Sonraí teagmhála

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 73 97 / 81
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais, seimineár

Íosmhéid an ghrúpa: 20 duine

Riachtanas réamháirithinte: 3 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 15 bliana d'aois

Cuairt ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Back to top