Euroopa Liit

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu

Ülevaade

 • Roll: ELi liikmesriikide valitsuste foorum ELi õigusaktide vastuvõtmiseks ja ELi poliitika kooskõlastamiseks
 • Liikmed: Valitsuse ministrid igast ELi liikmesriigist, vastavalt arutamisele kuuluvale poliitikavaldkonnale
 • Eesistuja: Iga ELi liikmesriik on rotatsiooni alusel kuue kuu jooksul eesistujariik
 • Asutamisaasta: 1958 (Euroopa Majandusühenduse Nõukogu nime all)
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: ELi Nõukogu

Euroopa Liidu nõukogus, mida mitteametlikult nimetatakse nõukoguks, kohtuvad, kõigi ELi liikmesriikide ministrid eesmärgiga arutada, muuta ja võtta vastu õigusakte ning kooskõlastada poliitikat. Ministritel on volitused kohustada oma valitsusi järgima nõukogu istungitel kokkulepitud meetmeid.

Nõukogu on koos Euroopa Parlamendiga ELi peamine otsuseid tegev organ.

Seda organit ei tohi ajada segamini:

Millega nõukogu tegeleb?

 • Arutab ja võtab vastu ELi õigusakte koos Euroopa Parlamendiga, tuginedes Euroopa Komisjoni ettepanekutele.
 • Kooskõlastab ELi liikmesriikide poliitikat
 • Kujundab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat vastavalt Euroopa Ülemkogu juhistele
 • Sõlmib lepinguid ELi ja teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vahel
 • Võtab vastu ELi eelarve koos Euroopa Parlamendiga.

Koosseis

ELi Nõukogul ei ole alalisi liikmeid. Nõukogu kohtub 10 eri koosseisus vastavalt arutusel olevale poliitikavaldkonnale. Sõltuvalt koosseisust saadab iga liikmesriik osalema vastava poliitikavaldkonna eest vastutava ministri.

Näiteks kui toimub nõukogu majandus- ja rahandusküsimuste (ECOFIN) istung, siis osaleb igast riigist rahandusminister.

Istungite juhtimine

Välisministrite nõukogul on alaline eesistuja – ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Kõiki muid nõukogu istungeid juhivad asjaomased ministrid riigist, mis on sel hetkel roteeruvalt ELi eesistuja.

Näiteks keskkonnanõukogu istungit ajavahemikul, mil Eesti on ELi eesistujariik, juhatab Eesti keskkonnaminister.

Üldise järjepidevuse tagab üldasjade nõukogu, mida toetab alaliste esindajate komitee. See koosneb ELi liikmesriikide alalistest esindajatest ELi juures, kes on tegelikult liikmesriikide suursaadikud ELis.

Euroala riigid

Euroala riigid kooskõlastavad oma majanduspoliitikat eurorühma raames, mis koosneb nende majandus- ja finantsministritest. See rühm koguneb päev enne majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumist. Eurorühmas saavutatud kokkulepped võetakse ametlikult vastu nõukogu kohtumisel järgmisel päeval; asjaomastes küsimustes saavad hääletada üksnes euroala riikide ministrid.

Kuidas nõukogu toimib?

Otsuse blokeerimiseks on vajalik vähemalt sellise 4 riigi vastuseis, kes esindavad vähemalt 35% kogu ELi elanikkonnast

 • Erand – tundlike teemade puhul, nagu välispoliitika ja maksustamine, on vajalik ühehäälne otsus (kõik riigid poolt).
 • Menetluslike ja haldusküsimuste puhul on vajalik lihthäälteenamus

Nõukogu ja teie

Võite esitada nõukogu avaliku teabe talitusele üldisi küsimusi.

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Nõukogu

Kontaktandmed

Aadress

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus, seminar

Minimaalne rühma suurus: 20 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 15 aastat

Külastage Euroopa Liidu Nõukogu

Back to top