Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: η φωνή των κρατών μελών της ΕΕ· θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές της
 • Μέλη: υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, ανάλογα με τον προς συζήτηση τομέα πολιτικής
 • Πρόεδρος: κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες
 • Έτος ίδρυσης: το 1958 (ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας)
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, ανεπίσημα γνωστό και ως Συμβούλιο, οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις, καθώς και για να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν τις δράσεις που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις.

Το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με:

 • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - όπου οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συνεδριάζουν τέσσερις φορές τον χρόνο για να καθορίσουν τις γενικές κατευθύνσεις της χάραξης των πολιτικών της ΕΕ
 • το Συμβούλιο της Ευρώπης - το οποίο δεν αποτελεί όργανο της ΕΕ.

Τι κάνει το Συμβούλιο

 • Διαπραγματεύεται και θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Συντονίζει τις πολιτικές των χωρών της ΕΕ
 • Χαράσσει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Συνάπτει συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών
 • Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ - από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνθεση

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμα μέλη. Συνέρχεται σε 10 διαφορετικές συνθέσεις, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στον υπό συζήτηση τομέα πολιτικής. Ανάλογα με τη σύνθεση, κάθε χώρα εκπροσωπείται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής.

Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων («ECOFIN») συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών.

Ποιος προεδρεύει στις συνόδους

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει μόνιμο πρόεδρο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ. Σε όλες τις άλλες συνόδους του Συμβουλίου προεδρεύει ο αρμόδιος υπουργός της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Για παράδειγμα, όταν την προεδρία ασκεί η Εσθονία, σε όλα τα Συμβούλια Περιβάλλοντος προεδρεύει ο Εσθονός υπουργός Περιβάλλοντος.

Η γενικότερη συνοχή διασφαλίζεται από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων - το οποίο επικουρείται από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ, οι οποίοι είναι στην ουσία οι εθνικοί πρέσβεις στην ΕΕ.

Χώρες της Ευρωζώνης

Οι χώρες της Ευρωζώνης συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους μέσω της Ευρωομάδας, που απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. Η Ευρωομάδα συνεδριάζει την παραμονή του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας εγκρίνονται επίσημα από το Συμβούλιο την επόμενη ημέρα. Δικαίωμα ψήφου γι΄αυτά τα θέματα έχουν μόνον οι υπουργοί των χωρών της Ευρωζώνης.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο

Για να αποτραπεί η λήψη μιας απόφασης, απαιτούνται τουλάχιστον 4 χώρες (που να αντιπροσωπεύουν το 35% τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ).

 • Εξαίρεση - ευαίσθητα θέματα, όπως η εξωτερική πολιτική και η φορολογία, απαιτούν ομοφωνία (όλες οι χώρες να ψηφίζουν υπέρ).
 • Απλή πλειοψηφία απαιτείται για όλα τα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα

Το Συμβούλιο και εσείς

Μπορείτε να θέσετε γενικά ερωτήματα στην υπηρεσία του Συμβουλίου για την παροχή πληροφοριών στο κοινό .

Στοιχεία επικοινωνίας

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ
+32 2 281 61 11
Φαξ
+32 2 281 73 97 / 81
Επισκέψεις

Είδη επισκέψεων: ενημερωτικές επισκέψεις, σεμινάρια

Ελάχιστο μέγεθος ομάδας επισκεπτών: 20 άτομα

Υποχρέωση κράτησης: 3 μήνες νωρίτερα

Κατώτατο όριο ηλικίας των επισκεπτών: 15 ετών

Επισκεφθείτε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Back to top