European Union website, the official EU website

Odbor regij

Pregled

  • Vloga: Posvetovalno telo EU, ki zastopa evropske regionalne in lokalne organe
  • Predsednik: Markku Markkula (EPP/FI), mestni svetnik mesta Espoo, Finska
  • Člani: 350 iz držav EU
  • Ustanovitev: 1994
  • Sedež: Bruselj (Belgija)
  • Spletišče: Odbor regij

Odbor regij je posvetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 28 držav članic. Predstavniki lahko prek Odbora regij predložijo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na regije in mesta.

Delo Odbora regij

Odbor regij omogoča regijam in mestom, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov.

  • Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament se morajo z Odborom regij posvetovati pri oblikovanju zakonodaje o vprašanjih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe, denimo zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje, socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, promet, energija in podnebne spremembe.
  • Če se ne posvetujejo, se lahko Odbor regij pritoži na Sodišču EU.
  • Ko Odbor regij prejme zakonodajni predlog, pripravi in sprejme mnenje, ki ga pošlje ustreznim institucijam EU.
  • Odbor regij izda tudi mnenja na lastno pobudo.

Sestava

Člani Odbora regij so izbrani zastopniki iz lokalnih in regionalnih organov. Vsaka država predlaga svoje člane Odbora regij za petletno obdobje z možnostjo podaljšanja, imenuje pa jih Svet Evropske unije. Število članov je odvisno od števila prebivalcev države.

Člani odbora iz ene države sestavljajo nacionalno delegacijo, ki odraža uravnoteženo politično, geografsko, regionalno in lokalno zastopanost svoje države.

Vsak član se lahko pridruži politični skupini v Odboru regij. Trenutno je v odboru pet političnih skupin, ki zastopajo različno politično pripadnost: Evropska ljudska stranka (EPP), Stranka evropskih socialistov (PES), Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), Skupina Evropske zveze (EA) in Skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Člani se lahko odločijo, da ne pripadajo nobeni politični skupini in so torej neodvisni.

Člani odbora iz svojih vrst imenujejo predsednika za obdobje dveh let in pol.

Način dela Odbora regij

Odbor regij imenuje poročevalca (enega od članov), ki se posvetuje z deležniki in pripravi mnenje. O besedilu mnenja razpravlja in ga sprejme komisija odbora za ustrezno področje politike. Člani odbora nato na plenarnem zasedanju glasujejo o spremembi ali sprejetju mnenja. Mnenje na koncu pošljejo vsem ustreznim institucijam EU.

Na leto je največ 6 plenarnih zasedanj, na katerih sprejmejo mnenja o 50 do 80 zakonodajnih predlogih EU.

Odbor regij in državljani

Odbor regij spodbuja udeležbo na vseh ravneh, od regionalnih in lokalnih organov do posameznih državljanov. Regionalni in lokalni organi, združenja, nevladne organizacije, strokovnjaki in akademiki lahko sodelujejo v spletnih raziskavah, posvetovanjih in dogodkih. Za nagrado za evropsko podjetniško regijo se lahko potegujejo vse regije s politično pristojnostjo, na natečajih za doktorske disertacije pa akademiki.

Odbor regij je vzpostavil številna omrežja, ki naj bi regijam in mestom EU omogočila, da lahko izmenjujejo najboljše prakse, medsebojno sodelujejo in se udeležujejo razprav o temah, kot so gospodarska rast in zaposlovanje, boj proti podnebnim spremembam, čezmejno sodelovanje, razvoj in subsidiarnost.

Lokalni in regionalni organi lahko tudi podpišejo Listino o upravljanju na več ravneh v Evropi, ki prispeva k poznavanju legitimnosti in odgovornosti mest in regij pri izvajanju javnih politik EU.

Kontaktni podatki: 

Odbor regij

Kontaktni podatki

Naslov: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Obiski: 

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Najmanj 15 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 2 meseca

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Odbor regij