European Union website, the official EU website

Výbor regiónov (VR)

Výbor regiónov (VR)

Prehľad

  • Úloha: poradný orgán zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni
  • Predseda: Markku Markkula (PPE/EĽS), člen rady mesta Espoo, Fínsko
  • Členovia: 350 zo všetkých krajín EÚ
  • Rok vzniku: 1994
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídlo: Výbor regiónov

Výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 28 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom Výboru regiónov sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Čo robí Výbor regiónov?

Do tvorby právnych predpisov EÚ sa môžu regióny a mestá oficiálne zapojiť prostredníctvom Výboru regiónov, čím sa zabezpečuje, že sa rešpektujú potreby a postavenie miestnych a regionálnych orgánov.

  • Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa musia poradiť s Výborom regiónov v prípade navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú miestnej alebo regionálnej štátnej správy, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika, hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy.
  • V opačnom prípade Výbor regiónov môže podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie.
  • Po tom, čo Výbor regiónov dostane legislatívny návrh, vypracuje a prijme stanovisko, ktoré rozpošle príslušným inštitúciám EÚ.
  • Výbor regiónov uverejňuje stanoviská aj k svojim vlastným iniciatívam.

Zloženie

Členovia VRvolení zástupcovia pracujúci pre miestne alebo regionálne orgány. Každá krajina nominuje členov podľa vlastného výberu, ktorých vymenúva Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou jeho predĺženia. Počet členov za každú krajinu závisí od počtu jej obyvateľov.

Členovia jednotlivých krajín tvoria národnú delegáciu, ktorá odráža politické, geografické, regionálne a miestne zloženie danej krajiny.

Každý člen sa takisto môže zapojiť do politickej skupiny vo Výbore regiónov. V súčasnosti je vo Výbore zastúpených päť politických skupín, ktoré odrážajú politické spektrum: Európska ľudová strana (PPE), Strana európskych socialistov (SES), Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Skupina Európska Aliancia (EA) a Európski konzervatívci a reformisti (EKR). Členovia VR sa môžu tiež rozhodnúť, že nebudú súčasťou nijakej politickej strany, ak si to želajú (nezaradení).

Výbor spomedzi svojich členov vymenuje predsedu na obdobie dva a pol roka.

Ako funguje Výbor regiónov?

Výbor vymenuje spravodajcu (jedného zo svojich členov), ktorý vedie konzultácie so zainteresovanými stranami a pripravuje stanovisko. Znenie stanoviska prerokúva a prijíma komisia Výboru regiónov zodpovedná za príslušnú oblasť politiky. Stanovisko sa potom predkladá na plenárnom zasadnutí na hlasovanie všetkým členom, ktorí ho menia a prijímajú. Na záver sa stanovisko oznámi všetkým príslušným inštitúciám EÚ.

Ročne sa koná spravidla 6 plenárnych zasadnutí, na ktorých sa prijímajú stanoviská ku 50 až 80 legislatívnym projektom.

Výbor regiónov a vy

VR nabáda k účasti na všetkých úrovniach, od regionálnych a miestnych orgánov po jednotlivých občanov. Regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, experti a akademickí pracovníci sa môžu zapojiť do online prieskumov, konzultácií a podujatí. Do súťaže Podnikateľský región roka sa môžu zapojiť všetky regióny s politickými právomocami. Súťaže dizertačných prác sú zas otvorené pre akademických pracovníkov.

VR zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby si vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach, ako sú rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita.

Miestne a regionálne orgány môžu takisto podpísať chartu viacúrovňového riadenia v Európe, ktorá pomáha oboznámiť verejnosť so zákonnosťou a zodpovednosťou miest a regiónov pri vykonávaní verejných politík EÚ.

Kontaktné údaje: 

Výbor regiónov

Kontaktné údaje

Adresa: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Návštevy: 

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: 15 osôb

Povinná rezervácia: 2 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Výbor regiónov