European Union website, the official EU website

Regionų komitetas

Apžvalga: 
  • Vaidmuo: ES patariamasis organas, kuris atstovauja Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms
  • Pirmininkas Markku Markkula (EPP/FI), Suomijos Espo miesto tarybos narys
  • Nariai: 350 iš visų ES valstybių narių
  • Įsteigtas 1994 m.
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • Interneto svetainė: Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų 28 valstybių narių. Dirbdami Regionų komitete jie turi galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, kurie daro tiesioginį poveikį regionams ir miestams.

Regionų komiteto veikla

Regionų komitetas suteikia galimybę regionams ir miestams oficialiai pareikšti savo požiūrį į rengiamus ES teisės aktus ir taip užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų poziciją ir poreikius.

  • Europos Komisija, ES Taryba ir Europos Parlamentas privalo konsultuotis su Regionų komitetu rengdami teisės aktus, susijusius su vietos ir regionų valdymu. Tai gali būti sveikatos, švietimo, užimtumo, socialinės politikos, ekonominės ir socialinės sanglaudos, transporto, energetikos ir klimato kaitos srities teisės aktai.
  • Jei tai nėra daroma, Regionų komitetas gali iškelti bylą Teisingumo Teisme.
  • Gavęs pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Regionų komitetas parengia ir priima nuomonę ir perduoda ją atitinkamoms ES institucijoms.
  • Be to, Regionų komitetas rengia nuomones savo iniciatyva.

Sudėtis

Regionų komiteto nariai yra išrinktieji vietos ar regioninių valdžios institucijų atstovai. Kiekviena šalis nominuoja savo pasirinktus narius, o ES Taryba skiria juos penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Kiek kurios šalies atstovų yra Regionų komitete, priklauso nuo tos šalies gyventojų skaičiaus.

Tos pačios šalies atstovai sudaro nacionalinę delegaciją, atspindinčią tos šalies politinę, geografinę, regioninę ir vietos įvairovę.

Be to, kiekvienas narys gali nuspręsti prisijungti prie kurios nors Regionų komiteto politinės frakcijos. Šiuo metu yra penkios politinės frakcijos, atitinkančios įvairias politines pažiūras: Europos liaudies partijos (ELP) frakcija, Europos socialistų partijos (ESP) frakcija, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą grupės (LDAE) frakcija, Europos aljanso (EA) frakcija ir Europos konservatorių ir reformuotojų (EKR) frakcija. Nariai gali nuspręsti ir nepriklausyti jokiai politinei partijai, jei to nenori (nepriklausomi nariai).

Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių išsirenka pirmininką.

Kaip Regionų komitetas dirba?

Regionų komitetas skiria pranešėją (vieną iš savo narių), kuris konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ir parengia nuomonę. Tekstas aptariamas ir priimamas už atitinkamą politikos sritį atsakingoje Regionų komiteto komisijoje. Po to nuomonė per plenarinę sesiją pateikiamas visiems nariams. Jie balsuodami priima sprendimą, ar nuomonę iš dalies keisti, ar priimti. Galiausiai apie nuomonę pranešama visoms atitinkamoms ES institucijos.

Per metus įvyksta iki 6 plenarinių sesijų, per kurias priimamos nuomonės dėl 50–80 ES teisės aktų projektų.

Regionų komitetas ir jūs

Regionų komitetas skatina įsitraukti į veiklą visų lygmenų veikėjus – nuo regioninių ir vietos valdžios institucijų iki atskirų piliečių. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, specialistai ir akademinės bendruomenės atstovai gali dalyvauti internetiniuose tyrimuose, konsultacijose ir renginiuose. Dėl Verslaus Europos regiono apdovanojimų gali varžytis visi verslumo politikos strategiją turintys regionai, o disertacijų konkursas skirtas mokslininkams.

Regionų komitetas sukūrė tinklų, kuriais naudodamiesi visi ES regionai ir miestai gali keistis gerąja patirtimi, bendradarbiauti ir dalyvauti ES lygmens diskusijose tokiomis temomis kaip ekonomikos augimas ir užimtumas, kova su klimato kaita, valstybių narių bendradarbiavimas, vystymasis ir subsidiarumas.

Vietos ir regioninės valdžios institucijos gali pasirašyti Daugiapakopio valdymo Europoje chartiją, kuri padeda formuoti požiūrį, kad miestai ir regionai yra teisėti ES viešosios politikos vykdytojai ir kad ši veikla priklauso jų atsakomybės sričiai.

Kontaktiniai duomenys: 

Regionų komitetas

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Apsilankymai: 

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Minimalus grupės dydis: 15 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 2 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Regionų komitete