European Union website, the official EU website

Výbor regionů (VR)

Výbor regionů (VR)

Přehled

  • Úloha: Poradní instituce zastupující regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii
  • Předseda: Markku Markkula (EPP/FI), radní města Espoo, Finsko
  • Členové: 350 členů ze všech zemí EU
  • Datum zřízení: 1994
  • Sídlo: Brusel (Belgie)
  • Internetové stránky: Výbor regionů

Výbor regionů je poradní institucí EU složenou z místních a regionálních volených zástupců ze všech 28 členských států. Ti se mohou jeho prostřednictvím vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na regiony a města.

Úkoly Výboru regionů

Výbor poskytuje regionům a městům možnost vyjádřit se k návrhům právních předpisů EU a zajistit, aby byly respektovány postoje a potřeby místních a regionálních orgánů.

  • Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament musejí konzultovat Výbor regionů, pokud překládají návrh právního předpisu v oblasti, která se týká místních a regionálních samospráv. Jedná se zejména o zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální politiku, hospodářskou a sociální soudržnost, dopravu, energetiku, změnu klimatu apod.
  • Pokud tak neučiní, může se Výbor regionů obrátit na Soudní dvůr.
  • Jakmile Výbor regionů obdrží návrh právního předpisu, připraví a přijme stanovisko, které zašle příslušným orgánům EU.
  • Výbor také vydává stanoviska z vlastního podnětu.

Složení

Členy Výboru regionů jsou volení zástupci, kteří působí v místních nebo regionálních orgánech. Každá země nominuje členy podle vlastního uvážení. Ti jsou pak Radou EU jmenováni na pětileté funkční období. Počet členů za každou zemi závisí na tom, kolik má daná země obyvatel.

Členové z jedné země tvoří národní delegaci, jejíž složení odráží politické, zeměpisné a regionální a místní rozložení v daném státě.

Každý z členů se může také rozhodnout, že se připojí k některému z politických uskupení ve výboru. V současné době je ve výboru zastoupeno pět politických skupin představujících různé politické směry: Evropská lidová strana (EPP), Strana evropských socialistů (PES), Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), skupina Evropská aliance (EA) a skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Členové výboru však do žádného politického uskupení vstoupit nemusí a mohou zůstat nezařazení.

Výbor regionů volí ze svého středu předsedu, který se ujímá své funkce na dva a půl roku.

Činnost Výboru regionů

Výbor regionů vybírá z řad svých členů zpravodaje, který konzultuje zúčastněné strany a připravuje stanovisko. Text stanoviska se projednává a schvaluje v komisi Výboru, která má danou oblast na starosti. Stanovisko je poté na plenárním zasedání předloženo všem členům, kteří buď hlasují pro jeho přijetí nebo změnu. Nakonec je stanovisko sděleno všem příslušným orgánům EU.

Ročně se koná až 6 plenárních zasedání, na nichž se přijímají stanoviska k 50 až 80 legislativním návrhům EU.

Výbor regionů a vy

VR podporuje účast všech složek společnosti, od orgánů regionální a místní samosprávy po jednotlivce. Regionální a místní orgány, sdružení, nevládní organizace, odborníci a akademická obec se mohou účastnit online průzkumů, konzultací a akcí. Všechny regiony s politickými pravomocemi mohou usilovat o získání ceny Evropský podnikatelsky zaměřený region. Dále existuje soutěž disertačních prací, která je určena pro akademické pracovníky.

Výbor regionů vytvořil několik sítí, díky nimž si mohou regiony a města EU vyměňovat osvědčené postupy, spolupracovat a přispívat k evropské diskusi na témata týkající se např. hospodářského růstu a zaměstnanosti, boje proti změně klimatu, přeshraniční spolupráce, rozvoje a subsidiarity.

Orgány místní a regionální samosprávy také mohou podepsat Listinu víceúrovňové správy v Evropě, která přispívá k většímu zohlednění legitimity a odpovědnosti měst a regionů při provádění veřejných politik EU.

Kontaktní údaje: 

Výbor regionů

Kontaktní údaje

Adresa: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Navštívit: 

Typ návštěvy: informační prohlídka

Minimální velikost skupiny: 15 osob

Povinná rezervace: 2 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Výbor regionů – návštěvy pro veřejnost