Europese Unie

EU-pioniers

EU-pioniers

 

De volgende leiders hadden visie en gaven de aanzet tot het ontstaan van de Europese Unie zoals we die nu kennen. Zonder hun energie en motivatie zouden we nu niet in de vreedzame en stabiele sfeer leven die we zo vanzelfsprekend vinden. De grondleggers vormden een gevarieerde groep mensen, van verzetsstrijders tot advocaten, die allemaal dezelfde idealen hadden: een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa. Naast de grondleggers die hieronder worden beschreven, hebben vele anderen onvermoeibaar aan het Europese project gewerkt en het gestimuleerd. Dit deel over de grondleggers is dan ook constant in ontwikkeling.

Konrad Adenauer

een pragmatisch democraat en volhardend voorstander van Europese eenwording

De eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, die van 1949-1963 aan het hoofd van de nieuwe staat stond, veranderde meer dan wie dan ook het aanzicht van Duitsland en de Europese geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.

Een van de hoekstenen van het buitenlands beleid van Adenauer was de verzoening met Frankrijk. Samen met de Franse president Charles de Gaulle bereikte hij een keerpunt in de geschiedenis: in 1963 ondertekenden de voormalige aartsvijanden Duitsland en Frankrijk een verdrag van vriendschap dat een van de mijlpalen werd op weg naar Europese integratie.

Lees meer over Konrad Adenauer pdf(685 kB)

Transcriptie

Konrad Adenauer op 2 juli 1966 in Metz

Als het ons lukt een organisatie te creëren waardoor de Fransen alles kunnen zien wat in Duitsland gebeurt op het gebied van de productie van staal en kolen, en de Duitsers ook wat er in Frankrijk gebeurt, dan is er een wederzijdse controle, de beste manier om een beleid te voeren dat op vertrouwen gebaseerd is.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Joseph Bech

hoe een klein land een cruciale rol in de Europese integratie kan spelen

Joseph Bech was de Luxemburgse politicus die begin jaren vijftig meehielp bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Daarnaast was hij eind jaren vijftig een van de belangrijkste vormgevers van de Europese integratie.

Het was naar aanleiding van een gezamenlijk memorandum van de Benelux-landen dat in juni 1955 de Conferentie van Messina bijeen werd geroepen. Deze plaveide de weg naar de Europese Economische Gemeenschap.

Lees meer over Joseph Bech pdf(531 kB)

Transcriptie

Joseph Bech in Straatsburg in 1968

Waarom wilden we onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk aan Europa gaan werken? We vonden dat we absoluut een nieuw Europa moesten creëren om in dat nieuwe kader Frankrijk en Duitsland tot verzoening te brengen.

Nu kunnen we vaststellen dat in ieder geval op dat gebied, dat toch van essentieel belang is omdat de vrede in Europa ervan afhankelijk is, er een Europese gedachte is ontstaan waarbij een van de beweegredenen, een van de doelstellingen van de strijd voor een verenigd Europa is bereikt.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Johan Willem Beyen

een plan voor een gemeenschappelijke markt

De internationale bankier en zakenman Johan Willem Beyen was een Nederlandse politicus die halverwege de jaren vijftig met zijn "plan-Beyen" het proces van de Europese integratie nieuw leven inblies.

Beyen is een van de minder bekende grondleggers van de EU. Degenen die hem kenden, bewonderden hem om zijn charme, internationale denkwijze en vlotte sociale omgang.

Lees meer over Johan Willem Beyen pdf(145 kB)

Winston Churchill

oproep tot een Verenigde Staten van Europa

Winston Churchill, een voormalige legerofficier, oorlogscorrespondent en premier van Groot-Brittannië (1940-1945 en 1951-1955), was een van de eersten die opriep tot de vorming van de "Verenigde Staten van Europa". Na de ervaring van de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat alleen met een verenigd Europa een duurzame vrede gewaarborgd zou kunnen worden. Zijn doel was om ervoor te zorgen dat Europa in de toekomst niet meer zou lijden onder de kwalijke aspecten van nationalisme en oorlogsgeweld.

Lees meer over Winston Churchill pdf(616 kB)

Transcriptie

Winston Churchill op 19 september 1946 in Zürich

…we moeten de Europese familie herscheppen tot een regionale structuur die misschien de Verenigde Staten van Europa kan heten, en de eerste praktische stap zal de oprichting van een Raad van Europa zijn. Zels als in het begin niet alle landen van Europa tot deze unie willen toetreden, moeten we de landen die wel willen en kunnen, bij elkaar brengen en samenvoegen.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Nicole Fontaine

politica en onderwijsspecialiste 1942-2018

De tweede vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement was een charismatische politica en een overtuigde voorvechter van Europa die zich heeft ingezet voor de invoering van de euro. Als voorzitter, van 1999 tot 2002, hervormde Nicole Fontaine de werkmethoden van het Europees Parlement om het dichter bij de Europese burgers te brengen.

In haar ambtsaanvaardingstoespraak voor de Europese Raad in Tampere, Finland, in oktober 1999, wees zij erop hoe belangrijk het is rekening te houden met de dagelijkse zorgen van de bevolking. Zij pleitte voor een ambitieus plan: “de invoering in de Unie van een handvest van grondrechten”. In december 2000 ondertekende zij het Handvest van de grondrechten namens het Europees Parlement.

Fontaine was professor en politicus. Zij doceerde aan de ESCP Europe, ’s werelds oudste business school, en bekleedde de Jean Monnet-leerstoel aan de Universiteit van Nice, Sophia Antipolis.

Lees meer over Nicole Fontaine pdf (1.68 MB)

Transcriptie

Video transcript

Alcide de Gasperi

een bevlogen bemiddelaar voor democratie en vrijheid in Europa

Van 1945 tot 1953 bepaalde Alcide de Gasperi als premier en minister van Buitenlandse Zaken het binnenlandse en buitenlandse beleid in het naoorlogse Italië.

Steeds opnieuw gaf hij de aanzet tot plannen voor de integratie van West-Europa, werkte hij aan de uitvoering van het Marshallplan en bevorderde hij de vorming van nauwe economische banden met andere Europese landen, vooral met Frankrijk.

Lees meer over Alcide de Gasperi pdf(729 kB)

Transcriptie

Alcide de Gasperi op 12 januari 1951 in Straatsburg

Als we alleen een gemeenschappelijk bestuur tot stand brengen zonder de hogere politieke wil, bekrachtigd door een centraal orgaan waar de nationale belangen worden besproken, aangescherpt en samengesmolten tot een betere synthese, dan lopen we het risico dat de Europese beweging, zeker in vergelijking met sommige vitale nationale stromingen, nooit enige warmte, enig ideaalbeeld zal oproepen. Het zou op een gegeven moment als een overbodig en zelfs onderdrukkend gareel kunnen worden ervaren, zoals ooit het Heilige Roomse Rijk, kort voor het ten onder ging.


Alcide de Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Walter Hallstein

een drijvende diplomatieke kracht achter vlotte Europese integratie

Walter Hallstein was de eerste voorzitter van de Europese Commissie van 1958 tot 1967, een toegewijd Europeaan en een overtuigd voorstander van Europese integratie.

Als voorzitter van de Europese Commissie streefde Hallstein naar een snelle verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt. Zijn energieke enthousiasme en zijn overredingskracht bleven zelfs tot na zijn voorzitterschap positief doorwerken op het integratieproces. Maar het tempo van de integratie was tijdens zijn mandaat legendarisch.

Lees meer over Walter Hallstein pdf(508 kB)

Transcriptie

Walter Hallstein op 2 maart 1953 in Straatsburg

Wat ons beweegt, is bekend: er is een onverwoestbaar Europees zelfbewustzijn. Alleen wanneer Europa sterk en verenigd is, kunnen de Europeanen en de wereld zich ten volle ontwikkelen. Een verdeeld Europa wordt de Balkan van de wereld en geeft anderen voortdurend aanleiding zich te mengen in zijn interne zaken. Europa moet met één stem spreken om gehoord te worden. Dat sommigen bepaalde voordelen dramatiseren die anderen genieten, is daarom hoogst ongepast.


Walter Hallstein spricht am 2. März 1953 in Straßburg

Was uns vorwärts treibt, ist zur Genüge bekannt: Es gibt ein unzerstörbares europäisches Selbstgefühl. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Nichts ist darum unangebrachter, als die von Zeit zu Zeit eintretende Konzentration auf einzelne Ausgleichsvorgänge oder ihre gelegentliche Kumulierung zu dramatisieren.

Ursula Hirschmann

antifasciste en Europees federaliste 1913-1991

Ursula Hirschmann werd geboren in een Joods middenklassegezin in Berlijn, en werd in 1932 lid van de jongerenorganisatie van de sociaaldemocratische partij uit verzet tegen de opmars van de nazi’s. In ballingschap in Parijs in het midden van de jaren 1930 ontmoette ze Eugenio Colorni, een jonge Italiaanse filosoof en socialist, en trouwde met hem. Beiden werden vervolgens actief in de clandestiene antifascistische oppositie in Italië.

Toen Colorni werd gearresteerd en gevangengezet op het eiland Ventotene, volgde zij er haar echtgenoot. Daar ontmoetten zij Ernesto Rossi en Altiero Spinelli, die in 1941 samen het Manifest van Ventotene voor een vrij en verenigd Europa schreven, dat algemeen wordt beschouwd als het vertrekpunt voor de Europees federalistische beweging. Het manifest was een blauwdruk voor een democratische Europese Unie die na de oorlog kon worden opgericht. Hirschmann smokkelde het manifest naar het Italiaanse vasteland en hielp het te verspreiden.

In augustus 1943 was Hirschmann in Milaan en richtte zij de Europese Federalistische Beweging op, samen met onder anderen Spinelli, die van Ventotene was ontsnapt. In 1975 richtte Hirschmann in Brussel de Association Femmes pour l’Europe op.

Lees meer over Ursula Hirschmann pdf(1.3 MB)

Nilde Iotti

Voorvechter van het algemeen stemrecht en een van de grondleggers van de Italiaanse Republiek

Leonilde of kortweg Nilde Iotti was een Italiaanse verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog, die uitgroeide tot een van de belangrijkste vrouwelijke politici van het naoorlogse Italië. Voor velen is zij een van de grondleggers van de Italiaanse republiek en de “beste president die Italië nooit gehad heeft”. Iotti was lid van de Grondwetgevende Vergadering, die in 1946 de nieuwe Italiaanse grondwet opstelde. Twee jaar later werd zij verkozen voor de Kamer van Afgevaardigden, waarvan zij uiteindelijk de langst zittende voorzitter is geworden.

Lees meer over Nilde Iotti pdf

Marga Klompé

Wetenschapper, politicus en voorvechtster van zwakkeren in de maatschappij (1912-1986)

Marga Klompé was wetenschapper en leraar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ze in het Nederlandse verzet. Ze werd in 1948 lid van het Nederlandse parlement en was betrokken bij de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

In 1952 werd Klompé het eerste vrouwelijke lid van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van het Europees Parlement. Daar werkte ze mee aan de latere Verdragen van Rome.In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Een van haar grote prestaties was de eerste Algemene Bijstandswet.

Lees meer over Marga Klompé pdf

Anna Lindh

De pro-Europese stem van Zweden in de wereld (1957-2003)

Ylva Anna Maria Lindh was al op jonge leeftijd politiek actief en zou uitgroeien tot een van de meest invloedrijke figuren uit de moderne Zweedse politiek.

Lindh werd geboren in 1957 en studeerde rechten aan de universiteit van Uppsala. In 1982 werd zij verkozen voor het Zweeds parlement. Haar eerste kabinetsfunctie kwam 12 jaar later met haar benoeming tot minister van Milieu. Later kreeg ze internationale erkenning als een gedreven minister van Buitenlandse Zaken die geen blad voor de mond nam.

Lindh was overtuigd Europeaan en speelde tijdens het Zweedse EU-voorzitterschap in 2001 een prominente rol door haar inzet om de dreigende oorlog in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië een halt toe te roepen. Ze leidde de ja-campagne van de Zweedse overheid bij het referendum over de invoering van de euro in 2003, maar werd enkele dagen voor dat referendum vermoord.

Lees meer over Anna Lindh pdf(583 KB)

Helmut Kohl en François Mitterrand

grote verzoeners

Helmut Kohl was de tweede van slechts drie personen die ooit het Ereburgerschapsburgerschap van Europa hebben ontvangen van de Europese Raad, ter erkenning van zijn buitengewone inzet voor de Europese integratie en samenwerking. Daaruit blijkt hoe belangrijk zijn bijdrage aan het Europese project was.

Toen hij president was, steunde Mitterrand de uitbreiding van Europa, door Spanje en Portugal aan te moedigen tot de EU toe te treden. Hij geloofde ook in een beter geïntegreerde EU en pleitte voor de Europese Akte in 1986, die de eerste rechtsgrondslag vormde voor een Europese interne markt. Samen bereikten Kohl en Mitterrand deze doelstelling door zes jaar later het Verdrag van Maastricht te ondertekenen, waardoor hun droom van een naadloze transnationale markt werkelijkheid werd.

Lees meer over Helmut Kohl en François Mitterrand pdf(874 KB)

Sicco Mansholt

landbouwer, verzetsstrijder en een ware Europeaan

Sicco Mansholt was boer, lid van de Nederlandse verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog, nationaal politicus en de eerste eurocommissaris voor Landbouw. Mansholts ideeën vormden de grondslag voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie, een van de belangrijkste vormen van beleid sinds haar oprichting.

Omdat hij de verschrikkingen van de Nederlandse hongersnood aan het einde van de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt, was Mansholt ervan overtuigd dat Europa zelfvoorzienend moest worden. Daarnaast moest worden gezorgd voor een stabiele toevoer van betaalbaar voedsel voor iedereen.

Lees meer over Sicco Mansholt pdf(152 kB)

Transcriptie

Sicco Mansholt in gesprek op 10 december 1968 in Brussel

De Commissie heeft dus zojuist aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven van wat zij meent dat in de komende 10 jaar moet gebeuren in de Europese landbouw.

Zij heeft dus meegedeeld dat er in de 1ste plaats een memorandum zal worden overgelegd ten aanzien van de agrarische structuur in de ruimste zin van het woord.

Het zijn zulke ingrijpende maatregelen, niet alleen financieel diep ingrijpend maar ook structureel diep ingrijpend, dat zij meent dat de vorm van een memorandum de juiste is.

Melina Mercouri

actrice, politica, en voorvechtster van cultuur

De Griekse actrice en politica Melina Mercouri was vol passie in alles wat ze deed. In haar jonge jaren schitterde ze op de planken en op het scherm, later streed ze tegen de fascistische junta die Griekenland in 1967 overnam, en uiteindelijk kwam ze als politica op voor de bescherming en versterking van cultuur.

Lees meer over Melina Mercouri pdf(1.45 MB)

Transcriptie

No transcript available

Jean Monnet

de eenmakende kracht achter het ontstaan van de Europese Unie

De Franse economisch adviseur en politicus Jean Monnet was een toegewijd voorvechter van Europese integratie. Hij was de inspirator van het Schuman-plan, dat gericht was op het samenvoegen van de zware industrie van West-Europa.

De Fransman Monnet ging op zestienjarige leeftijd van school en maakte daarna internationale reizen, eerst als cognac-handelaar en later ook als bankier. Tijdens de beide wereldoorlogen bekleedde hij hoge functies en was hij betrokken bij de coördinatie van de industriële productie in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over Jean Monnet pdf(186 kB)

Transcriptie

Jean Monnet in Straatsburg in 1951

De besluiten van dit eerste uitvoerende orgaan, de Hoge Autoriteit, moeten in onze zes landen worden uitgevoerd alsof we één land waren. Dat is een van de wezenlijke hervormingen die ons project tot stand heeft gebracht en tegelijk een graadmeter voor het succes ervan.

In deze eerste gemeenschappelijke markt, deze eerste supranationale instellingen, zien we het begin van de eenwording van Europa.


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Robert Schuman

de architect van het Europese integratieproject

Robert Schuman, advocaat en van 1948 tot 1952 Frans minister van Buitenlandse Zaken, wordt gezien als een van de grondleggers van de Europese eenheid.

Samen met Jean Monnet stelde hij het beroemde Schuman-plan op, dat op 9 mei 1950 werd gepubliceerd. Deze datum beschouwen we nu als de geboortedag van de Europese Unie. Schuman stelde voor de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen voor de wapenindustrie, onder een gemeenschappelijk gezag te plaatsen. Het principe hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen.

Lees meer over Robert Schuman pdf

Transcriptie

De verklaring van Robert Schuman op 9 mei 1950 in Parijs

Frankrijk, dat sedert meer dan 20 jaar de voorvechter van een verenigd Europa is geweest, heeft steeds als voornaamste doel voor ogen gehad de vrede te dienen.

Omdat Europa niet tot stand is gekomen, hebben wij de oorlog gekend. Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt, noch door een kant-en-klaar plan: het moet worden opgebouwd via concrete verwezenlijkingen, met een feitelijke solidariteit als uitgangspunt. De Franse regering stelt voor de gehele Frans-Duitse productie van kolen en staal te plaatsen onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Paul-Henri Spaak

europees visionair en getalenteerd pleitbezorger

De Belg Paul Henri Spaak kan met zijn lange politieke carrière het best worden beschreven als een Europees staatsman.

Spaak speelde een belangrijke rol bij het formuleren van de inhoud van het Verdrag van Rome. Op de Conferentie van Messina in 1955 werd hij door de zes regeringen van de deelnemende landen benoemd als voorzitter van de werkgroep die het Verdrag ging voorbereiden.

Lees meer over Paul-Henri Spaak pdf(808 kB)

Transcriptie

Paul-Henri Spaak op 11 december 1951 in Parijs

…hoewel sommigen verre van overtuigd zijn van het belang en het nut van ons werk, is wat ons hier te doen staat voor menigeen onder ons van vitaal belang en dringend noodzakelijk.

Ik bewonder wie bij de huidige situatie in Europa zijn kalmte kan bewaren. We zouden erg wreed kunnen worden, als we niet gedwongen waren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan… Denken we maar aan de jaren die net achter ons liggen!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Altiero Spinelli

een gedreven federalist

De Italiaanse politicus Altiero Spinelli was een van de grondleggers van de Europese Unie. Hij speelde een belangrijke rol bij het voorstel van het Europees Parlement voor een verdrag betreffende een federale Europese Unie, het zogenoemde plan-Spinelli. In 1984 werd dit plan met een overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd in het parlement. Het vormde een belangrijke bron van inspiratie voor het versterken van de Europese Verdragen in de jaren tachtig en negentig.

Lees meer over Altiero Spinelli pdf(648 kB)

Transcriptie

Altiero Spinelli op 8 juli 1981 in Straatsburg

We moeten in de eerste plaats het Parlement steeds meer en steeds krachtiger inzetten. Daarom vragen we de oprichting van een nieuwe parlementscommissie die, hoe ze ook gaat heten, zich alleen daarmee bezighoudt en die gaandeweg tussentijdse verslagen bij het Parlement indient om het te laten kiezen tussen de verschillende mogelijkheden en via brede debatten een zo ruim mogelijke consensus te bereiken om te komen tot een definitieve stemming over het hervormingsproject, terwijl iedereen er zich van bewust is wat dit betekent en welke gevolgen het zal hebben.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Simone Veil 

overlevende van de Holocaust en eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement 1927-2017

Simone Veil, juriste, politica en feministe, was minister van Volksgezondheid in Frankrijk van 1974 tot 1979. In dat jaar werd ze lid van het Europees Parlement en verkozen tot voorzitter hiervan, een functie die zij tot 1982 uitoefende. Zij was de voorzitter van het eerste rechtstreeks gekozen Europees Parlement en de eerste vrouwelijke voorzitter.

Veil wordt in Frankrijk met name erkend voor de legalisering van abortus en de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en gevangenen. Zij is ook in heel Europa bekend voor het eren en bewaren van de nagedachtenis van de Joden die in de Holocaust werden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, en voor haar inzet voor de Europese waarden en de eenheid van Europa. Als overlevende van het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau wordt zij zowel voor haar politieke als voor haar persoonlijke moed bewonderd.

Veils kindertijd en haar traumatische ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de kiem van haar inzet voor een eengemaakt Europa, een zaak die zij voor de rest van haar leven zou verdedigen.

Lees meer over Simone Veil pdf(1.74 MB)

Transcriptie

No transcript available

Louise Weiss 

levenslange voorvechtster van Europese waarden en vrouwenrechten

De journaliste en politica Louise Weiss was van de jaren 1920 tot haar dood in 1983 een invloedrijke stem in Frankrijk en de wereld. De ervaringen die zij opdeed in veldhospitalen tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben een grote indruk op haar gemaakt. Ze wijdde haar leven aan het streven naar vrede, eerst via haar werk bij verschillende kranten en later met haar inzet voor het vrouwenstemrecht. Zij was ervan overtuigd dat vrouwenstemrecht de dreiging van een Tweede Wereldoorlog zou helpen afwenden. Tijdens die oorlog hielp zij duizenden Joodse kinderen aan de nazi’s te ontkomen en sloot zij zich aan bij het Franse verzet. Na de oorlog verdedigde zij het idee van Europa als tegenwicht voor de supermachten tijdens de Koude Oorlog. Zij werd in 1979 op 86-jarige leeftijd verkozen in het Europees Parlement en hield de inaugurale rede bij de openingssessie. Na haar dood noemde het Europees Parlement zijn hoofdgebouw in Straatsburg naar haar, als erkenning van haar levenslange steun voor de Europese waarden.

Lees meer over Louise Weiss pdf(1.33 MB)

Back to top