Unjoni Ewropea

Il-Pijunieri tal-UE

Il-Pijunieri tal-UE

 

Il-mexxejja viżjonarji li ġejjin ispiraw il-ħolqien tal-Unjoni Ewropea li ngħixu fiha. Mingħajr l-enerġija u l-motivazzjoni tagħhom, ma konniex ngħixu fl-isfera ta' paċi u stabilità li aħna drajna fiha. Mill-ġellieda ta' reżistenza sal-avukati, il-missirijiet fundaturi kienu grupp ta' persuni minn sfondi differenti li ħaddnu l-istess ideali: Ewropa fil-paċi, magħquda u prosperuża. Minbarra l-missirijiet fundaturi deskritti hawn taħt, ħafna oħrajn ħadmu bla heda favur il-proġett Ewropew li huma stess ispiraw. Għaldaqstant, din it-taqsima dwar il-missirijiet fundaturi għadha f’fażi ta’ kostruzzjoni.

Konrad Adenauer

demokratiku pragmatiku u unifikatur li ħadem bla heda

L-ewwel Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li mill-1949-63 serva bħala kap tal-Istat li kien għadu kif ġie fformat, kien dak li biddel l-istorja Ġermaniża u Ewropea ta’ wara l-gwerra iktar minn kwalunkwe persuna oħra.

Punt fundamentali tal-politika barranija ta’ Adenauer kienet ir-rikonċiljazzjoni ma’ Franza. Flimkien mal-President Franċiż, Charles de Gaulle, inkisbet żvolta storika: fl-1963, il-Ġermanja u Franza li fl-imgħoddi kienu għedewwa kbar, iffirmaw trattat ta’ ħbiberija, li sar wieħed mill-mumenti ewlenin fit-triq lejn l-integrazzjoni Ewropea.

Aqra aktar dwar Konrad Adenauer pdf(685 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Konrad Adenauer fit-2 ta' Lulju 1966 f'Metz

Jekk jirnexxielna noħolqu Organizzazzjoni li tħalli l-Franċiżi jkunu jafu dak kollu li qed jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-karbonju fil-Ġermanja, u bl-istess mod tħalli lill-Ġermaniżi jsiru jafu x'qed jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku ikun l-aħjar mod biex titfassal politika bbażata fuq il-fiduċja.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Joseph Bech

kif pajjiż żgħir jista’ jkollu rwol kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea

Joseph Bech kien politiku mil-Lussemburgu li għen fit-twaqqif tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar kmieni fis-snin ħamsin u ta kontributur ewlieni għall-integrazzjoni Ewropea lejn l-aħħar tas-snin ħamsin.

Kien memorandum konġunt mill-pajjiżi tal-Benelux li wassal għall-organizzazzjoni tal-Konferenza ta’ Messina f’Ġunju 1955, li wittiet it-triq għall-Komunità Ekonomika Ewropea.

Aqra aktar dwar Joseph Bech pdf(531 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Joseph Bech fl-1968 fi Strasbourg

Fir-realtà għaliex ridna nibnu l-Ewropa wara t-Tieni Gwerra Dinjija? Ħsibna li kien assolutament neċessarju li noħolqu Ewropa ġdida sabiex, f'dan il-qafas ġdid, nirrikonċiljaw lil Franza u lill-Ġermanja.

U wasalna għall-konklużjoni li tal-anqas f'dan il-qasam, li kien qasam fundamentali, peress li l-paċi fl-Ewropa tiddependi minnu, ħloqna l-idea tal-Ewropa fejn waħda mir-raġunijiet, wieħed mill-għanijiet tal-ġlieda għal Ewropa magħquda ntleħaq.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Johan Willem Beyen

pjan għal suq komuni

Il-bankier, in-negozjant u l-politiku internazzjonali Johan Willem Beyen kien politiku Olandiż li, bil-‘Pjan Beyen’ tiegħu, ta nifs ġdid lill-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea f’nofs is-snin ħamsin.

Beyen huwa wieħed mill-inqas membri magħrufa tal-grupp tal-Missirijiet Fundaturi tal-UE. Dawk il-persuni li kienu jafuh kienu jammirawh għall-kariżma, l-orjentazzjoni internazzjonali u d-diżinvoltura soċjali tiegħu.

Aqra aktar dwar Johan Willem Beyen pdf(145 kB)

Winston Churchill

sejħa għall-Istati Uniti tal-Ewropa

Winston Churchill, ex-uffiċjal tal-armata, ġurnalista tal-gwerra u Prim Ministru tal-Ingilterra (1940-45 u 1951-55), kien wieħed minn tal-ewwel li sejjaħ għall-ħolqien ta’ ‘Stati Uniti tal-Ewropa’. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, huwa kien konvint li Ewropa magħquda biss setgħet tiggarantixxi l-paċi. L-għan tiegħu kien li jiġu eliminati l-problemi Ewropej tan-nazzjonaliżmu u l-provokazzjoni tal-gwerer darba għal dejjem.

Aqra aktar dwar Winston Churchill pdf(616 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Winston Churchill fid-19 ta’ Settembru 1946 fi Zurich

... irridu nerġgħu noħolqu l-familja Ewropea fi struttura reġjonali msejħa, forsi, l-Istati Uniti tal-Ewropa, u l-ewwel pass prattiku jkun li niffurmaw Kunsill tal-Ewropa. Jekk għall-ewwel l-Istati kollha tal-Ewropa ma jkunux lesti jew kapaċi jingħaqdu fl-unjoni għandna madankollu nipproċedu biex inlaqqgħu u nagħqdu lil dawk li jistgħu.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Nicole Fontaine

politiku u edukatriċi

It-tieni President mara tal-Parlament Ewropew kienet politiku persważiv u difensura dedikata tal-Ewropa li rat l-adozzjoni tal-euro. Nicole Fontaine, li kienet il-President bejn l-1999 u l-2002, xprunat ir-riforma tal-metodi ta’ ħidma tal-Parlament Ewropew biex ikun eqreb lejn iċ-ċittadini Ewropej.

Fl-ewwel diskors tagħha lill-Kunsill Ewropew f’Tampere, il-Finlandja, f’Ottubru 1999, hija enfasizzat l-importanza li jittieħed kont tat-tħassib ta’ kuljum tan-nies. Hija argumentat favur “approċċ ambizzjuż immirat biex jipprovdi lill-Unjoni b’karta tad-drittijiet fundamentali”. F’Diċembru 2000, hija ffirmat il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali f’isem il-Parlament Ewropew.

Fontaine kienet edukatriċi kif ukoll politiku. Hija kienet professoressa fl-ESCP Europe, l-eqdem skola tal-kummerċ fid-dinja, u kienet il-President tal-katedra Jean Monnet fl-Università ta’ Nice Sophia Antipolis.

Aqra aktar dwar Nicole Fontaine pdf (1.68 MB)

Traskrizzjoni

Video transcript

Alcide de Gasperi

medjatur ispirat għad-demokrazija u l-ħelsien fl-Ewropa

Mill-1945 sal-1953, fir-rwoli tiegħu bħala Prim Ministru Taljan u Ministru tal-Affarijiet Barranin, Alcide de Gasperi witta t-triq għad-destin tal-pajjiż fis-snin ta’ wara l-gwerra.

Huwa ppromwova f’bosta okkażjonijiet inizjattivi bil-għan li tingħaqad l-Ewropa tal-Punent, permezz ta’ ħidma fuq ir-realizzazzjoni tal-Pjan Marshall u l-ħolqien ta’ rabtiet ekonomiċi mill-qrib ma’ pajjiżi Ewropej oħra, b’mod partikolari Franza.

Aqra aktar dwar Alcide de Gasperi pdf(729 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Alcide de Gasperi fit-12 ta' Jannar 1951 fi Strasbourg

Jekk nibnu biss amministrazzjonijiet komuni mingħajr ma jkun hemm volontà politika superjuri kkontrollata minn organu ċentrali, fejn il-volontà tan-nazzjonijiet tingħaqad, tiġi ppreċiżati u tieħu ħajja f'sinteżi superjuri, inkunu qed nirriskjaw li din l-attività Ewropea, imqabbla mal-vitalità tan-nazzjonijiet partikolari, tkun bla ħeġġa, bla ħajja ideali. Tista' tidher ukoll, f'ċertu mument, struttura superfluwa u forsi saħansitra oppressiva, bħalma deher l-Imperu Sakru Ruman fil-perjodu fejn is-setgħa tiegħu bdiet tmajna.


Alcide de Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Walter Hallstein

forza diplomatika li tat spinta għal integrazzjoni Ewropea rapida

Walter Hallstein kien l-ewwel President tal-Kummissjoni Ewropea mill-1958 sal-1967, Ewropew impenjat u proponent deċiżiv tal-integrazzjoni Ewropea.

Bħala President tal-Kummissjoni Ewropea, Hallstein ħadem favur realizzazzjoni rapida tas-Suq Komuni. L-entużjażmu enerġetiku u l-kapaċitajiet ta’ persważjoni tiegħu mexxew il-kawża għal integrazzjoni anki wara l-perjodu tal-presidenza tiegħu. Matul il-mandat tiegħu, l-integrazzjoni mxiet ’il quddiem b’mod sinifikanti.

Aqra aktar dwar Walter Hallstein pdf(508 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Walter Hallstein fit-2 ta' Marzu 1953 fi Strasburgu

Nafu sew xi jmexxina 'l quddiem: is-sens li xejn ma jista' jeqirdu ta' identità Ewropea. B'Ewropa b'saħħitha u magħquda, l-Ewropej – u l-bqija tad-dinja – jistgħu jsibu l-prosperità. Ewropa mhix magħquda ssir il-Balkani tad-dinja, stedina biex oħrajn jinterferixxu fl-affarijiet tagħha. L-Ewropa għandha titkellem b'vuċi waħda biex tagħmel ħoss. Għalhekk, xejn mhu siewi li niddrammatizzaw l-attenzjoni li tingħata mill-ħin għall-ieħor għal proċessi individwali ta' kumpens u l-akkumulazzjoni okkażjonali tagħhom.


Walter Hallstein spricht am 2. März 1953 in Straßburg

Was uns vorwärts treibt, ist zur Genüge bekannt: Es gibt ein unzerstörbares europäisches Selbstgefühl. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Nichts ist darum unangebrachter, als die von Zeit zu Zeit eintretende Konzentration auf einzelne Ausgleichsvorgänge oder ihre gelegentliche Kumulierung zu dramatisieren.

Ursula Hisrschmann

antifaxxista u federalista fundatriċi Ewropea 1913 - 1991

Imwielda f’familja Lhudija tal-klassi medja f’Berlin, fl-1932 Ursula Hisrschmann ingħaqdet mal-organizzazzjoni taż-żgħażagħ tal-Partit Soċjal-Demokratiku f’reżistenza kontra l-avvanz tan-Nażisti. Wara li ltaqgħet ma’ u mbagħad iżżewġet lil Eugenio Colorni, filosofu u soċjalista żagħżugħ Taljan, meta kienu fl-eżilju f’Pariġi matul is-snin tletin tas-seklu l-ieħor, Hisrschmann saret attiva fl-oppożizzjoni klandestina kontra l-Faxxiżmu f’art twelid żewġha, l-Italja.

Meta Colorni ġie arrestat u mitfugħ il-ħabs fuq il-gżira ta’ Ventotene, hija marret wara żewġha hemmhekk. Hemmhekk huma ltaqgħu ma’ Ernesto Rossi u Altiero Spinelli li, fl-1941, li flimkien kitbu il-Manfiest ta’ Ventotene “għal Ewropa ħielsa u magħquda”, ġeneralment meqjus bħala l-punt tat-tluq għall-federaliżmu Ewropew. Il-Manifest kien pjan ta’ azzjoni għal Unjoni Ewropea demokratika li setgħet tinħoloq wara l-gwerra. Hisrschmann daħlet bil-moħbi il-manifest fl-Italja kontinentali u għenet fit-tixrid tiegħu.

F’Awwissu 1943 f’Milan, hi kienet waħda mill-fundaturi tal-Moviment Federalista Ewropew flimkien ma’ Spinelli, wara li ħarab minn Ventotene. Fl-1975, Hisrschmann waqqfet fi Brussell l-Association Femmes pour l'Europe.

Aqra aktar dwar Ursula Hirschmann pdf(1.3 MB)

Nilde Iotti

Promotriċi tas-suffraġju universali u omm fundatriċi tar-Repubblika Taljana

Leonilde 'Nilde' Iotti kienet ġellieda tar-reżistenza matul it-Tieni Gwerra Dinjija, u saret waħda mill-politiċi nisa l-aktar importanti tal-Italja ta’ wara l-gwerra. Meqjusa minn ħafna bħala l-omm fundatriċi tar-Repubblika Taljana u forsi “l-aqwa president li qatt kellha l-Italja”, Iotti kienet membru tal-kumitat li abbozza l-qalba tal-kostituzzjoni l-ġdida tal-pajjiż fl-1946. Sentejn wara, ingħaqdet mal-Kamra tad-Deputati, u eventwalment saret il-president tagħha għall-itwal żmien.

Aqra aktar dwar Nilde Iotti pdf

Marga Klompé

Xjenzjata, politika u difensura tal-iżvantaġġati (1912–1986)

Marga Klompé kienet xjenzjata u għalliema attiva fir-reżistenza Olandiża matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Hi saret membru tal-Parlament Olandiż fl-1948 u kienet waħda min-negozjaturi tad-Dikjarazzjoni Universali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Fl-1952, Klompé saret l-ewwel membru mara tal-Assemblea Komuni tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, il-prekursur tal-Parlament Ewropew. Hemmhekk ikkontribwixxiet għax-xogħol li wassal għat-Trattati ta’ Ruma. Fl-1956 hi saret l-ewwel ministru tal-gvern mara tan-Netherlands u waħda mill-kisbiet tagħha kienet l-ewwel liġi tal-pajjiż dwar il-protezzjoni soċjali universali.

Aqra aktar dwar Marga Klompé pdf

Anna Lindh

Il-vuċi tal-Iżvezja favurl-Ewropa fix-xena dinjija (1957-2003)

Attiva fil-politika minn età żgħira, Ylva Anna Maria Lindh kienet waħda mill-aktar figuri influwenti fil-politika Żvediża moderna.

Imwielda fl-1957, Lindh studjat il-liġi fl-Università ta’ Uppsala qabel ma kisbet siġġu fil-Parlament fl-1982. L-ewwel kariga tal-kabinett, dik ta’ Ministru għall-ambjent, ingħatathielha12-il sena wara. Aktar tard saret magħrufa internazzjonalment bħala l-ministru tal-affarijiet barranin talIżvezja voċifera u impenjata.

Favur l-Ewropa b’konvinzjoni, Lindh żdiedet għal prominenza akbar matul il-presidenza tal-Iżvezja tal-Unjoni Ewropea fl-2001 meta d-diplomazija tagħha għenet biex tiġi evitata gwerra f’dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Mexxiet il-kampanja “Yes” fil-gvern Żvediż fir-referendum biex tissieħeb fl-euro fl-2003, iżda nqatlet biss jiem qabel ma saret il-votazzjoni.

Aqra aktar dwar Anna Lindh pdf(587 KB)

Helmut Kohl u François Mitterrand

Mexxejja tar-rikonċiljazzjoni

Helmut Kohl kien it-tieni wieħed minn tliet persuni biss li rċevew Ċittadinanza Onorarja Ewropea mill-Kunsill Ewropew, bħala rikonoxximent tal-ħidma straordinarja tiegħu fuq l-integrazzjoni u l-kooperazzjoni Ewropea, li turi l-kontribuzzjoni kbira tiegħu għall-proġett Ewropew.

Meta kien President, Mitterand appoġġja t-tkabbir Ewropew billi inkuraġġixxa lil Spanja u lil Portugall biex jissieħbu mal-UE. Huwa kien jemmen ukoll f’UE aktar integrata u ppromwova l-Att Uniku Ewropew fl-1986, li ħoloq l-ewwel pedamenti legali għal suq uniku Ewropew. Flimkien, Kohl u Mitterand laħqu dan l-għan bl-approvazzjoni tat-Trattat ta’ Maastricht sitt snin wara, li għamel il-ħolma tagħhom ta’ suq transnazzjonali bla xkiel realtà.

Aqra aktar dwar Helmut Kohl u François Mitterrand pdf(894 KB)

Sicco Mansholt

bidwi, ġellied ta’ reżistenza u Ewropew pereċċellenza

Sicco Mansholt kien bidwi, membru tar-reżistenza Olandiża matul it-Tieni Gwerra Dinjija, politiku nazzjonali u l-ewwel Kummissarju Ewropew responsabbli għall-Agrikoltura. L-ideat ta’ Mansholt bnew il-pedament għall-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni Ewropea, waħda mill-iktar politiki prominenti sa minn meta twaqqfet l-Unjoni.

Wara li ra b’għajnejh il-waħx tal-ġuħ fil-Pajjiżi l-Baxxi fi tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija, Mansholt kien konvint li l-Ewropa kellha bżonn issir iktar awtosuffiċjenti u li kellha tiġi garantita provvista stabbli ta’ ikel bi prezz li jista’ jintlaħaq minn kulħadd.

Aqra aktar dwar Sicco Mansholt pdf(152 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Sicco Mansholt, fl-10 ta' Diċembru 1968, fi Brussell

Il-Kummissjoni għadha kif spjegat l-opinjonijiet tagħha lill-Kunsill tal-Ministri dwar x'hemm bżonn isir fis-settur agrikolu tal-Ewropa fl-għaxar snin li ġejjin.

Infurmat lill-Kunsill li l-ewwel se jiġi diskuss memorandum dwar kif inhi strutturata l-agrikoltura, fis-sens wiesgħa tagħha.

Il-miżuri involuti tant huma wiesgħa, mhux biss finanzjarjament iżda wkoll strutturalment, li l-Kummissjoni tħoss li hemm bżonn ta' memorandum.


Sicco Mansholt in gesprek op 10 december 1968 in Brussel

De Commissie heeft dus zojuist aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven van wat zij meent dat in de komende 10 jaar moet gebeuren in de Europese landbouw.

Zij heeft dus meegedeeld dat er in de 1ste plaats een memorandum zal worden overgelegd ten aanzien van de agrarische structuur in de ruimste zin van het woord.

Het zijn zulke ingrijpende maatregelen, niet alleen financieel diep ingrijpend maar ook structureel diep ingrijpend, dat zij meent dat de vorm van een memorandum de juiste is.

Melina Mercouri

attriċi, politiku u promotriċi tal-kultura

L-attriċi u l-politiku Griega Melina Mercouri daħħlet entusjażmu u passjoni f’dak kollu li għamlet; minn issebbaħħ il-palk u l-iskrin fil-bidu ta’ ħajjitha, għall-ġlieda tagħha kontra il-ġunta faxxista li ħadet il-kontroll tal-Greċja fl-1967 u għall-kampanja tagħha favur il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-kultura bħala politiku.

Aqra aktar dwar Melina Mercouri pdf(1.45 MB)

Traskrizzjoni

No transcript available

Jean Monnet

il-forza unifikanti wara t-twelid tal-Unjoni Ewropea

Il-politikant u l-konsulent ekonomiku Franċiż Jean Monnet iddedika ruħu għall-kawża tal-integrazzjoni Ewropea. Huwa kien l-ispirazzjoni wara l-‘Pjan ta’ Schuman’, li kien jipprevedi t-twaħħid tal-industrija tqila tal-Ewropa tal-Punent.

Monnet kien mir-reġjun ta’ Cognac fi Franza. Meta telaq mill-iskola ta’ 16-il sena, huwa vvjaġġa internazzjonalment bħala negozjant tal-konjak, iktar tard ukoll bħala bankier. Matul iż-żewġ Gwerer Dinjin huwa okkupa pożizzjonijiet għoljin relatati mal-koordinazzjoni tal-produzzjoni industrijali fi Franza u r-Renju Unit.

Aqra aktar dwar Jean Monnet pdf(186 kB)

Traskrizzjoni

Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità Għolja, li hi l-ewwel eżekuttiv Ewropew, isiru fis-sitt pajjiżi tagħna daqslikieku kienu pajjiż wieħed. Din hi waħda mit-trasformazzjonijiet essenzjali tal-proġett tagħna u t-test tas-suċċess tiegħu.

L-ewwel suq komuni, l-ewwel istituzzjonijiet supranazzjonali: dan kollu juri Ewropa li bdiet tingħaqad.


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Robert Schuman

l-arkitett tal-proġett ta’ integrazzjoni Ewropea

L-istatista Robert Schuman, avukat ikkwalifikat u ministru tal-affarijiet barranin ta’ Franza bejn l-1948 u l-1952, huwa meqjus bħala wieħed mill-missirijiet fundaturi tal-unità Ewropea.

F’kooperazzjoni ma’ Jean Monnet, huwa fassal il-Pjan Schuman, li huwa magħruf internazzjonalment, u li huwa ppubblika fid-9 ta’ Mejju 1950, id-data li llum titqies bħala d-data tat-twelid tal-Unjoni Ewropea. Huwa ppropona kontroll konġunt fuq il-produzzjoni tal-faħam u l-azzar, li huma l-iktar materjali importanti għall-industrija tal-armamenti. L-idea bażika kienet min ma jkollux kontroll fuq il-produzzjoni tal-faħam u l-azzar ma jkunx jista’ jiġġieled gwerra.

Aqra aktar dwar Robert Schuman pdf

Traskrizzjoni

Dikjarazzjoni ta' Schuman fid-9 ta' Mejju 1950 f'Pariġi

Franza, li għal iktar minn 20 sena, assumiet ruħha bħala d-difensur ta' Ewropa unita, minn dejjem kellha l-għan essenzjali li tikkontribwixxi għall-paċi.

Mingħajr l-Ewropa kellna gwerra. L-Ewropa mhux se tinbena f'daqqa, jew skont pjan wieħed. tinbena b'kisbiet konkreti li l-ewwel ma jibnu hi solidarjetà fil-fatt. Il-Gvern Franċiż jipproponi li jqiegħed il-produzzjoni Franko-Ġermaniża tal-faħam u l-azzar taħt Awtorità Għolja komuni.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Paul-Henri Spaak

viżjonarju Ewropew b’talent ta’ persważjoni

Statista Ewropew – il-karriera politika twila tal-Belġjan Paul-Henri Spaak jistħoqqilha dan it-titlu bis-sħiħ.

Spaak kien figura ewlenija fit-tiswir tal-kontenut tat-Trattat ta’ Ruma. Fil-‘Konferenza ta’ Messina’ fl-1955, is-sitt gvernijiet li ħadu sehem ħatruh bħala l-president tal-kumitat ta’ ħidma li ħejja t-Trattat.

Aqra aktar dwar Paul-Henri Spaak pdf(808 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Paul-Henri Spaak fil 11 ta' Diċembru 1951 f'Pariġi

…filwaqt li wħud bilkemm jintlaqtu mill-interess u l-utilità ta' ħidmietna, għal ċertu għadd ta' oħrajn fostna, dak li qed nagħmlu hawn hu vitali u neċessarju b'mod urġenti.

Nammira lil dawk li jafu jibqgħu kalmi fil-qagħda li tinsab fiha l-Ewropa bħalissa. Nistgħu inkunu krudili ħafna kieku ma konniex furzati li nkunu daqstant diplomatiċi..., iżda erġgħu aħsbu ftit fl-aħħar snin li għaddew!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Altiero Spinelli

federalist li ħadem bla heda

Il-politikant Taljan Altiero Spinelli kien wieħed mill-missirijiet tal-Unjoni Ewropea. Huwa kien il-figura ewlenija wara l-proposta tal-Parlament Ewropew għal Trattat dwar Unjoni Ewropea federali – l-hekk imsejjaħ ‘Pjan Spinelli’. Fl-1984 dan ġie adottat b’maġġoranza assoluta fil-Parlament u pprovda ispirazzjoni importanti għat-tisħiħ tat-Trattati tal-UE fis-snin tmenin u u s-snin disgħin.

Aqra aktar dwar Altiero Spinelli pdf(648 kB)

Traskrizzjoni

Diskors ta' Altiero Spinelli fit-8 ta' Lulju 1981 fi Strasburgu

Qabel kollox għandna bżonn ninpenjaw dejjem iktar u b'saħħa dejjem ikbar, il-Parlament kollu kemm hu. Għaldaqstant nitolbu t-twaqqif ta' kummissjoni parlamentari ġdida, jisimha x'jisimha, li taħdem biss fuq din it-tema. Biż-żmien, tippreżenta rapporti temporanji, biex tħeġġeġ il-Parlament jiddeċiedi bejn l-għażliet differenti li jiġu ppreżentati u biex permezz ta' dibattiti jibni kunsens wiesgħa. Sakemm naslu għal proġett ta' riforma finali, li tiegħu kulħadd ikun jaf it-tifsira u l-implikazzjonijiet.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Simone Veil

superstita tal-Olokawstu u l-ewwel President mara tal-Parlament Ewropew 1927 - 2017

Avukat, politiku u femminista, Simone Veil serviet bħala l-Ministru tas-Saħħa ta’ Franza bejn l-1974 u l-1979. F’dik is-sena hi saret Membru tal-Parlament Ewropew u ġiet eletta l-President tiegħu, rwol li żammet sal-1982. B’hekk hi saret il-President tal-ewwel Parlament elett direttament u l-ewwel President mara.

Veil hija rikonoxxuta fi Franza b’mod partikolari għal-legalizzazzjoni tal-abort u għat-titjib ta’ ħajjet in-nisa u l-kundizzjonijiet tal-priġunieri. Hija wkoll magħrufa fl-Ewropa għall-isforzi tagħha biex biex tonora u tippreserva l-memorja tal-Lhud maqtula fl-Olokawstu matul it-Tieni Gwerra Dinjija, u għall-impenn tagħha favur il-valuri u l-unità Ewropej. Veil ħarġet ħajja mill-kamp ta’ konċentrament ta’ Auschwitz-Birkenau u għaldaqstant hi ammirata għall-kuraġġ tagħha kemm dak politiku kif ukoll dak personali.

It-tfulija u l-esperjenzi trawmatiċi ta’ Veil matul it-Tieni Gwerra Dinjija żergħu ż-żerriegħa ta’ impenn għal Ewropa magħquda, kawża li baqgħet tiddefendi għall-bqija ta’ ħajjitha.

Aqra aktar dwar Simone Veil pdf(1.74 MB)

Traskrizzjoni

No transcript available

Louise Weiss 

promotriċi tul ħajjitha kollha tal-valuri Ewropej u tad-drittijiet tan-nisa

Il-ġurnalista u politika Louise Weiss kienet leħen influwenti fl-affarijiet Franċiżi u internazzjonali mill-1920 sa mewtha fl-1983. L-esperjenzi tagħha ta’ ħidma fi sptarijiet tal-gwerra matul l-Ewwel Gwerra Dinjija affettwawha b’mod profond. Iddedikat ħajjitha għall-kisba tal-paċi, l-ewwel permezz ta’ xogħolha f’diversi gazzetti u mbagħad fid-dedikazzjoni tagħha għall-kawża tas-suffraġju femminili; twemminha kien li jekk in-nisa jingħataw il-vot dan jgħin biex tiġi evitata t-theddida imminenti tat-Tieni Gwerra Dinjija. Matul dik il-gwerra, għenet biex issalva eluf ta’ tfal Lhud min-Nazisti u ngħaqdet mar-reżistenza Franċiża. Wara l-gwerra, mexxiet l-idea tal-Ewropa bħala kontropunt fir-rigward tas-superpotenzi matul il-Gwerra Bierda. Kienet eletta fil-Parlament Ewropew fl-1979 fl-età ta’ 86 sena, u għamlet id-diskors inawgurali fis-sessjoni tal-ftuħ tiegħu. Wara mewtha, il-Parlament Ewropew semma l-bini ewlieni tiegħu fi Strasburgu għaliha b’rikonoxximent għall-appoġġ tul ħajjitha tal-valuri Ewropej.

Aqra aktar dwar Louise Weiss pdf(1.33 MB)

Back to top