Europeiska Unionen

Möjligheternas och utmaningarnas decennium

Möjligheternas och utmaningarnas decennium


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Januari

1

Bulgarien tar för första gången över det roterande EU-ordförandeskapet under ett halvår. Bulgarien prioriterar framtiden för EU och de unga, EU-perspektivet och konnektivitet på västra Balkan, säkerhet och stabilitet och den digitala ekonomin.

1

Nya regler för att förhindra skatteflykt och penningtvätt träder i kraft. Medlemsländerna måste nu ge skattemyndigheterna tillgång till insamlade uppgifter i enlighet med lagstiftningen om penningtvätt.

1

Leeuwarden i Nederländerna och Valletta på Malta utses till europeiska kulturhuvudstäder 2018. För att fira Europaåret för kulturarv genomför de båda städerna flera projekt under året som främjar kulturarv och uppmärksammar kulturens roll för att skapa en gemensam känsla för historia och identitet.

16

EU-kommissionen lägger fram den första europeiska plaststrategin som ett led i övergången till en mer cirkulär ekonomi.

19

Det europeisk-kinesiska turiståret lanseras i Venedig. Turiståret ska öka antalet besökare och investeringar i både Europa och Kina och ge de båda regionerna möjlighet att lära känna varandra bättre.

20

Den nederländska staden Nijmegen utses till Europas miljöhuvudstad 2018. Nijmegen ska tjäna som förebild för hållbar stadsutveckling och dela och främja bra lösningar.

22

EU antar en ny strategi för Irak för att hantera de utmaningar som landet står inför sedan IS drivits tillbaka.

25

EU håller sitt första utbildningstoppmöte i Bryssel i samband med arbetet för ett europeiskt område för utbildning. Målet är att bidra till fler utbyten, skapa ett nätverk av europeiska universitet och främja livslångt lärande. Toppmötet följer efter förslaget om ett åtgärdspaket för att främja nyckelkompetenser, digitala färdigheter och EU-samarbetet inom utbildning.

29

EU:s observationsgrupp för energifattigdom inrättas i Bryssel som ett led i kommissionens arbete mot energifattigdom i EU-länderna. Observationsgruppen ingår i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och är en av åtgärderna för att stödja en socialt rättvis omställning till ren energi.

Februari

6

EU-kommissionen antar en strategi för sex partnerländer på västra Balkan med utsikter att bli EU-medlemmar. Serbien och Montenegro har kommit längst på vägen mot medlemskap och skulle kunna ansluta sig år 2025.

14

EU-kommissionen lägger fram olika alternativ – och deras ekonomiska följder – för en ny, modernare långtidsbudget som ska ge effektiva resultat efter 2020. Man lägger också fram idéer om hur man kan effektivisera EU:s arbete och förbättra kontakten mellan EU-institutionernas ledare och allmänheten.

23

Ledare från 27 EU-länder håller informella diskussioner i Bryssel om långtidsbudgeten efter 2020. De diskuterar också institutionella frågor, bland annat Europaparlamentets sammansättning när Storbritannien har lämnat EU och nomineringen av EU-kommissionens ordförande. Andra frågor på dagordningen är kriget i Syrien och uppmaningen till omedelbart eldupphör, förbindelserna med Turkiet och brexit.

28

EU-kommissionen offentliggör utkastet till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien.

Mars

8

EU-kommissionen presenterar en handlingsplan om hur finanssektorn kan utnyttja ny teknik, t.ex. blockkedjor, artificiell intelligens och molntjänster. Kommissionen föreslår också nya regler som ska bidra till nya plattformar för gräsrotsfinansiering på EU:s inre marknad.

14

Kommissionen lägger fram förslag som ska göra det lättare för resenärer som kommer på laglig väg att få visum till Europa. Det främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

22–23

Europeiska rådets vårmöte handlar främst om ekonomiska frågor, särskilt handel. EU-ländernas ledare noterar att EU tillfälligt är undantaget från USA:s stål- och aluminiumtullar och efterlyser ett permanent undantag. De uttrycker också full solidaritet med Storbritannien efter nervgiftsattacken i Salisbury. Ledarna diskuterar även andra brådskande frågor, bland annat Turkiets agerande i östra Medelhavet och Egeiska havet, det kommande toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan och skattefrågor.

Vid ett separat möte välkomnar de 27 EU-ledarna förhandlarnas överenskommelse om delar av den rättsliga texten till utträdesavtalet. De antar också riktlinjer om de framtida förbindelserna med Storbritannien efter brexit.

28

I linje med kommissionsordförande Jean-Claude Junckers löfte om en fullt utvecklad försvarsunion senast 2025, lägger kommissionen och EU:s utrikesrepresentant fram en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten i och utanför EU.

31

Det automatiska larmsystemet eCall blir obligatoriskt i nya bilar i hela EU för att minska antalet dödsoffer i trafiken. Systemet ringer automatiskt upp det gemensamma europeiska larmnumret 112 om bilen är med om en allvarlig olycka.

April

1

Nya EU-regler innebär att de som köper eller tecknar abonnemang på innehållstjänster på nätet kan fortsätta att titta på filmer eller idrottsevenemang, lyssna på musik, ladda ner e-böcker eller spela spel när de reser till ett annat EU-land.

11

EU-kommissionen föreslår en ”ny giv för konsumenterna” för att se till att konsumenterna kan dra full nytta av sina EU-rättigheter. Myndigheterna får också möjlighet att utdöma avskräckande påföljder och konsumenterna kan få ersättning om deras rättigheter överträds.

17

EU-domstolen slår fast att personalens vilda strejk efter det plötsliga tillkännagivandet av en omstrukturering av flygbolaget Tui Fly inte är en extraordinär omständighet som undantar bolaget från skyldigheten att ersätta kunderna i händelse av inställda eller kraftigt försenade flyg.

21

EU och Mexiko når en överenskommelse om ett nytt handelsavtal. Det är en del av ett bredare, moderniserat övergripande avtal mellan EU och Mexiko och utvidgar det handelsavtal som undertecknades 1997.

23

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU. De nya reglerna kommer att leda till säkra kanaler för rapportering, både inom en organisation och till myndigheter.

24–25

Den andra givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid är inriktad på humanitärt bistånd och en förstärkning av den FN-ledda politiska fredsprocessen. EU och FN antar ett gemensamt uttalande som speglar bredden på det internationella samfundets fortsatta engagemang i Syriens och grannländernas framtid de kommande åren.

25

En förklaring om samarbete om artificiell intelligens undertecknas av 25 EU-länder. Kommissionen presenterar därefter en strategi som ska bidra till att den nya tekniken gynnar EU-invånarna och stärker EU:s konkurrenskraft på området.

26

Kommissionen föreslår åtgärder för att komma till rätta med vilseledande information på nätet, bland annat EU-omfattande riktlinjer. Förslaget följer efter kommissionens rekommendationer om de konkreta åtgärder som företag och medlemsländer bör vidta för att ytterligare trappa upp arbetet mot olagligt innehåll på nätet.

Maj

1

EU-medborgare som bor eller reser i länder utanför EU får bättre skydd tack vare nya regler. Nödställda EU-medborgare i ett land utanför EU har rätt att få hjälp från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om deras eget land inte har någon diplomatisk beskickning där. 

1

Ett nytt tullavtal mellan EU och Nya Zeeland träder i kraft. Avtalet ska bidra till ett säkrare och bättre handelsklimat. I och med avtalet kan parterna samarbeta för att förhindra, utreda och bekämpa brott mot tullreglerna.

2

Kommissionen lägger fram sina förslag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Förslagen speglar EU:s politiska prioriteringar och den snabba utvecklingen inom innovation, ekonomi, miljö och geopolitik.

3

EU lanserar DiscoverEU, ett nytt initiativ som ger 18-åriga EU-medborgare chansen att upptäcka Europa. De utvalda deltagarna får ett gratis resekort för att resa till minst ett och högst fyra EU-länder utanför hemlandet. Tanken är att ungdomarna ska upptäcka Europas rika kulturarv, träffa människor från andra kulturer och förstå vad som förenar vår kontinent.

9

På Europadagen inleder kommissionen ett webbsamråd om EU:s framtid. Samrådet har utformats av en panel med 96 personer i 27 medlemsländer som har bestämt vilka frågor de vill ställa till andra EU-medborgare. Det är en del av den bredare debatten om EU:s framtid som inleddes med kommissionens vitbok den 1 mars 2017 och avslutas med EU-toppmötet i Sibiu i Rumänien den 9 maj 2019.

17

Toppmötet mellan EU och västra Balkan hålls i Sofia i Bulgarien. EU-ländernas stats- och regeringschefer och ledarna för de sex partnerländerna på västra Balkan bekräftar sitt engagemang för det europeiska perspektivet för hela regionen. EU-ledarna antar Sofiaförklaringen, som partnerna på västra Balkan har anslutit sig till. De antar också prioriteringsagendan från Sofia med en beskrivning av nya åtgärder för ökat samarbete med regionen.

25

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft. De nya reglerna ska se till att individuella personuppgifter i EU skyddas oavsett vart de skickas eller var de behandlas eller lagras, även utanför EU.

28

Det finns allt mer farligt plastavfall i haven, och kommissionen föreslår därför nya EU-regler som inriktas på de tio engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet, men också på borttappade och övergivna fiskeredskap.

Juni

1

Kommissionen föreslår för första gången ett EU-initiativ för att skydda pollinerande insekter. Initiativet är ett led i EU:s arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster till 2020 och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

8

Starkare och effektivare handelspolitiska skyddsåtgärder träder i kraft. Reglerna ska bättre skydda EU:s producenter och arbetstagare och hjälpa EU att hantera illojal importkonkurrens och utmaningar i den globala ekonomin.

8–9

Kanada står som värd för G7-mötet mellan världens ledande ekonomier. Diskussionerna handlar framför allt om ekonomi och handel, säkerhet och utrikespolitik, jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor samt miljöskydd. 

12

Kommissionen lanserar en tävling för att få in idéer om hur man kan skjuta upp en rymdfarkost till ett rimligt pris. Priset på 10 miljoner euro går till den mest innovativa och kommersiellt lönsamma lågprislösningen för att skjuta upp lätta satelliter.

18–24

Det första toppmötet för det europeiska kulturarvet hålls i Berlin, som en del av Europaåret för kulturarv. 

26

EU antar formellt nya flygsäkerhetsregler. För första gången inför EU regler för civila drönare i alla storlekar med grundläggande principer som ska garantera säkerhet, luftfartsskydd, personlig integritet, dataskydd och miljöskydd.

28–29

På sitt junitoppmöte diskuterar EU-ledarna migration och efterlyser fler åtgärder för att minska den olagliga migrationen och förhindra en återgång till de okontrollerade flödena 2015. De diskuterar också säkerhet och försvar och ekonomiska och finansiella frågor. Vid ett separat möte diskuterar ledarna från 27 EU-länder läget i brexitförhandlingarna. 

Juli

1

Österrike tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för tredje gången sedan 1998 och 2006. Österrikes program är inriktat på tre områden: säkerhet och kampen mot olaglig migration, välstånd och konkurrenskraft genom digitalisering och stabilitet i det europeiska grannskapet.

1

EU firar tullunionens 50-årsjubileum med evenemang på flygplatser och i skolor. Tullunionen är en hörnsten för den inre marknaden och bidrar till att säkra EU:s gränser och skydda invånarna från förbjudna och farliga varor som vapen och narkotika.

1

Nya EU-regler som bättre skyddar semesterresenärer träder i kraft. Reglerna innebär stärkta rättigheter för alla som bokar vanliga paketresor och gäller nu dessutom andra former av kombinerade researrangemang. 

9

Skärpta EU-regler mot penningtvätt och terroristfinansiering träder i kraft.

9

Nya regler för energiprestanda träder i kraft och kan ge stora effektivitetsvinster i byggsektorn, som är den enskilt största energikonsumenten i EU.

10

EU och Nato undertecknar en gemensam förklaring som bekräftar deras åtagande att fördjupa och utöka sitt samarbete för att skydda befolkningen.

17

EU och Japan undertecknar ett historiskt handelsavtal, det största som EU hittills förhandlat fram, och ett strategiskt partnerskapsavtal för mer samarbete inom flera områden. EU och Japan enas också om att erkänna varandras regler för skydd av personuppgifter som likvärdiga.

18

EU-kommissionen bötfäller Google med 4,34 miljarder euro för företagets olagliga begränsningar för tillverkare av androidenheter och mobiloperatörer i syfte att stärka sökmotorns dominans.

21

Nya regler för att säkerställa finansiell stabilitet och investerarskydd börja gälla. Reglerna ska se till att penningmarknadsfonder, som används av företag, universitet, sjukhus och investerare för att hantera sitt överskott av likvida medel, bättre står emot marknadsstörningar och kan göra utbetalningar till investerare när som helst.

25

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker möter USA:s president Donald Trump i Vita huset. De båda ledarna gör ett uttalande om hur man kan förbättra handeln över Atlanten och stärka det ekonomiska partnerskapet.

Augusti

13

Elva forsknings- och utbildningsnätverk ingår ett avtal om en ny digital motorväg mellan Europa och Latinamerika. Avtalet är ytterligare ett steg på vägen mot ett gemensamt forskningsområde för EU och Latinamerika.

20

Grekland avslutar ett treårigt program för stabilitetsstöd och säkrar sin plats i hjärtat av euroområdet och EU. Programmet har haft en samordnad strategi för att ta itu med långvariga och djupt rotade strukturella problem som bidragit till Greklands ekonomiska kris.

September

1

Alla nya bilar måste genomgå nya utsläppsprovningar innan de får köras på vägarna i EU.

1

Energiintensiva ineffektiva halogenlampor får inte längre säljas i EU. Tack vare de nya reglerna kan europeiska konsumenter få lägre elräkningar och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

12

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen 2018 inför Europaparlamentet i Strasbourg. Han redogör för sina prioriteringar för det kommande året och sin vision om hur EU kan bli en mer enad, starkare och mer demokratisk union. Han betonar också att EU måste bli en mer självständig internationell aktör.

19–20

Vid ett informellt möte i Salzburg i Österrike diskuterar EU-ledarna migration och inre säkerhet. I ett separat möte går ledarna för EU-27 igenom läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och diskuterar hur man ska gå vidare.

26

Företrädare för nätplattformar, sociala nätverk, annonsörer och reklambranschen enas om en uppförandekod för att ta itu med spridningen av falska nyheter och desinformation på nätet.

29

Nya regler börjar gälla för användning av e-legitimation i andra EU-länder, t.ex. id-kort, körkort och bankkort. Privatpersoner och företag kan nu lättare få tillgång till tjänster på nätet i andra EU-länder.

Oktober

1

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker diskuterar med allmänheten vid EU:s tusende medborgardialog i Freiburg, Tyskland. Medborgardialoger hålls med jämna mellanrum och är ett sätt för invånarna att delta i allmänna och öppna diskussioner om EU och dess politik och framtid.

12

En ny enhetlig bränslemärkning ska ge bilförare bättre information om det bästa bränslet för deras fordon när de reser i EU.

17–18

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel går ledarna för EU-27 igenom läget i brexitförhandlingarna. De bekräftar sitt förtroende för Michel Barnier som EU:s förhandlare och noterar att det inte gjorts tillräckliga framsteg, trots intensiva förhandlingar. Vid ett separat möte diskuterar EU-ledarna migration och inre säkerhet. 

19

EU-domstolen beslutar att Polen omedelbart ska sluta att tillämpa en ny lag som sänker pensionsåldern för domare vid Högsta domstolen från 70 till 65 år. Den interimistiska åtgärden vidtas efter att kommissionen väckt talan hos domstolen. En slutlig dom meddelas vid en senare tidpunkt.

19

EU och Singapore knyter tätare ekonomiska och politiska band genom att underteckna tre avtal som fördjupar deras förbindelser inom politik, handel och investeringar.

25

Den ukrainska filmregissören Oleg Sentsov får Europaparlamentets Sakharovpris för tankefrihet 2018. 

31

Nya EU-regler ger konsumenterna bättre insyn i och information om bankavgifter så att de lättare kan hitta de bästa erbjudandena.

November

7

EU-kommissionen presenterar en ny strategi för att skydda människor och miljön mot hormonstörande ämnen som har negativ inverkan på människors och djurs hälsa.

15

USA:s federala kommunikationsmyndighet beslutar att bevilja ett undantag från licenskravet för mottagning av Galileos signaler i landet. Detta innebär att allmänhet och företag i USA kommer att kunna dra nytta av Galileos moderna satellitnavigeringssignaler, t.ex. när det gäller uppkopplade bilar, smartklockor, jordbruk eller luftfartsnavigering.

23

Nya regler träder i kraft för att skydda EU-invånare, särskilt ungdomar, från farliga psykoaktiva substanser. Den nya lagstiftningen kommer att göra det möjligt för EU-länderna att reagera mycket snabbare på de utmaningar som dessa nya droger ger upphov till. De nya drogerna kan orsaka allvarliga hälsoproblem och sociala problem, t.ex. akuta förgiftningar och dödsfall.

25

Vid Europeiska rådets extrainsatta toppmöte i Bryssel ställer sig ledarna för EU-27 bakom det avtal om Storbritanniens utträde som förhandlats fram av EU:s och Storbritanniens förhandlare. Ledarna godkänner också den politiska förklaring om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien som åtföljer utträdesavtalet.

December

1

Vid G20-mötet i Buenos Aires, Argentina deltar EU som fullvärdig medlem. Ledarna antar en deklaration om arbetslivets framtid, utvecklingsinfrastruktur, en framtid med hållbara livsmedel och jämställdhet.

3

Nya regler för konsumenter i EU innebär att de nu kommer att kunna handla på nätet i EU utan att blockeras eller omdirigeras. Reglerna ingår i en serie nya regler för e-handel som syftar till att stimulera näthandeln i EU, vilket gynnar både konsumenter och e-handlare.

3

Strängare regler som kriminaliserar penningtvätt träder i kraft i hela EU. De nya reglerna ser till att farliga brottslingar och terrorister får lika stränga straff för penningtvätt oavsett var i EU de befinner sig. Minimistraffet är fyra års fängelse. EU-länderna har 24 månader på sig att införliva de nya reglerna i nationell lagstiftning.

7

Kommissionen presenterar de första 2 800 kommunerna i EU som får en check på 15 000 euro för att installera gratis wifi på offentliga platser. Sammanlagt kommer cirka 8 000 kommuner att kunna dra nytta av WiFi4EU fram till år 2020.

10

EU antar en ny strategi för att stärka samarbetet och partnerskapet med Indien.

11

I ett terrordåd på en julmarknad i Strasbourg, Frankrike, dödas fem personer och tolv skadas. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker twittrar ”Mina tankar går till offren för skjutningen i Strasbourg, vilken jag fördömer med yttersta stränghet. Strasbourg är i sig en symbol för fred och europeisk demokrati, värden som vi alltid kommer att försvara. ”

12

Parlamentet godkänner EU:s handelsavtal med Japan. Omröstningen följer på ett liknande beslut i Japans parlament. Därmed kan avtalet träda i kraft den 1 februari 2019.

13–14

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel fokuserar EU-ledarna på EU:s långtidsbudget, yttre förbindelser, migration och den inre marknaden. Ledarna för EU-27 diskuter också brexit och euroområdet.

16

Vid en FN-konferens i Katowice, Polen antar länderna ett tydligt regelverk för att Parisavtalet om klimatförändringar ska fungera i praktiken i hela världen. Här spelar EU en avgörande roll.

20

Nya regler för att främja en snabb utbyggnad av 5G-nätet och nästa generations nätverksteknik i hela EU träder i kraft. Genom de nya reglerna införs ett system för varning av allmänheten som kan rädda liv samt pristak för samtal och textmeddelanden inom EU.

24

Tre viktiga lagtexter som ska underlätta EU:s övergång till ren energi träder i kraft. Det nya regelverket innehåller två nya mål för EU för 2030: ett nytt, bindande mål för förnybar energi om minst 32 % och ett energieffektivitetsmål om minst 32,5 %, med möjlighet att justeras uppåt år 2023. Genom regelverket införs också de första nationella klimat- och energiplanerna, som beskriver hur EU-länderna ska nå sina respektive mål.

28

Nya regler som stärker Schengens informationssystem, EU:s mest använda system för informationsutbyte vad gäller säkerhet och gränsförvaltning, träder i kraft.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Se också
Back to top