Európska únia

Desaťročie príležitostí a výzev

Desaťročie príležitostí a výzev


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Január

1

Bulharsko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie a po prvýkrát sa stáva predsedníckou krajinou. V programe identifikuje priority v štyroch kľúčových oblastiach: budúcnosť Európy a mladých ľudí; európska perspektíva a prepojenie krajín západného Balkánu; bezpečnosť a stabilita a digitálne hospodárstvo.

1

Do platnosti vstupujú nové pravidlá na predchádzanie daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. Členským štátom sa nimi ukladá povinnosť poskytnúť daňovým orgánom prístup k údajom zozbieraným v rámci právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí.

1

Holandský Leeuwarden a maltská Valletta budú niesť jeden rok spoločne titul Európske hlavné mesto kultúry. Na oslavu Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sú v oboch mestách pripravené viaceré projekty na podporu kultúrneho dedičstva a na zdôraznenie úlohy kultúry pri budovaní pocitu spoločnej histórie a identity.

16

Európska komisia predstavuje historicky prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty v rámci prechodu na obehovejšie hospodárstvo.

19

V Benátkach bol otvorený Rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť na oboch stranách počet návštevníkov a objem investícií, a tým poskytnúť Európanom a Číňanom možnosť lepšie sa spoznať a navzájom oceniť.

20

Holandské mesto Nijmegen preberá na rok 2018 žezlo Európskeho hlavného zeleného mesta. Poslúži ako vzor udržateľného mestského rozvoja, pričom bude propagovať a šíriť najlepšie postupy.

22

EÚ prijala novú stratégiu pre Irak s cieľom pomôcť pri riešení mnohých výziev, ktorým táto krajina čelí po územnej porážke Dá’iš.

25

V Bruseli sa konal prvý európsky samit o vzdelávaní v rámci úsilia o vytvorenie Európskeho priestoru vzdelávania, ktorý prinesie mobilitu pre všetkých, vytvorí sieť európskych univerzít a spropaguje celoživotné vzdelávanie. Samit nadväzuje na balík návrhov na podporu kľúčových kompetencií a digitálnych zručností, ako aj európskeho rozmeru vzdelávania.

29

V Bruseli bolo otvorené Stredisko EÚ pre monitorovanie energetickej chudoby ako súčasť úsilia Komisie riešiť otázku energetickej chudoby v jednotlivých krajinách EÚ. Ide o súčasť realizácie európskeho piliera sociálnych práv a jedno z podporných opatrení zavedených na podporu vhodného a sociálne spravodlivého prechodu na čistú energiu.

Február

6

Európska komisia prijala stratégiu na pristúpenie šiestich partnerských krajín západného Balkánu do EÚ, pričom Srbsko a Čierna Hora by ako poprední kandidáti mohli byť na pristúpenie pripravení už v roku 2025.

14

Európska komisia stanovila viaceré alternatívy (a ich finančný dosah) nového modernizovaného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý by mal pomôcť pri účinnej realizácii jej priorít na obdobie po roku 2020. Predstavila aj nápady na efektívnejšie fungovanie Európskej únie a lepšie prepojenie jej vedúcich predstaviteľov s európskymi občanmi.

23

Lídri EÚ-27 v Bruseli neformálne diskutovali o dlhodobom rozpočte po roku 2020 a inštitucionálnych otázkach vrátane zloženia Európskeho parlamentu po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a nominácie kandidáta na predsedu Európskej komisie. Hovorili aj o vojne v Sýrii a vyzvali na okamžité prímerie. Ďalšími témami bol brexit a vzťahy s Tureckom.

28

Európska komisia zverejnila návrh dohody o vystúpení medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Marec

8

Európska komisia predstavuje akčný plán, ktorého cieľom je podporiť finančný sektor pri využívaní rýchleho pokroku v oblasti nových technológií, ako sú napríklad blockchain, umelá inteligencia a cloudové služby. Navrhuje aj nové pravidlá, ktoré pomôžu rozšíreniu platforiem kolektívneho financovania v rámci jednotného trhu EÚ.

14

Komisia predkladá návrhy, ktoré umožnia legálne cestujúcim osobám ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím sa podporí cestovný ruch, obchod aj podnikanie a zároveň sa posilní bezpečnosť a zmiernia sa riziká spojené s nelegálnou migráciou.

22 – 23

Jarné zasadnutie Európskej rady sa zameriava na hospodárske otázky, najmä na obchod. Vedúci predstavitelia krajín EÚ berú na vedomie, že EÚ je dočasne oslobodená z uvalenia colných sadzieb USA na oceľ a hliník, a vyzývajú, aby sa toto oslobodenie stalo trvalým. Zdôrazňujú svoju bezvýhradnú solidaritu so Spojeným kráľovstvom po nedávnom útoku nervovo paralytickou látkou v Salisbury. Vedúci predstavitelia sa takisto zaoberajú ďalšími naliehavými otázkami vrátane opatrení zo strany Turecka vo východnej časti Stredozemného mora a Egejského mora, nadchádzajúceho samitu EÚ – západný Balkán a problematiky zdaňovania.

Na osobitnom stretnutí vedúci predstavitelia 27 krajín EÚ privítali dohodu, ktorú dosiahli v súvislosti s niektorými časťami právneho textu dohody o vystúpení, a prijali usmernenia o rámci budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom po brexite.

28

Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade so záväzkom predsedu Junckera vytvoriť do roku 2025 plnohodnotnú obrannú úniu predstavujú akčný plán na zlepšovanie vojenskej mobility v rámci Európskej únie i mimo nej.

31

Systém automatického tiesňového volania eCall sa stáva v prípade nových vozidiel povinným v celej EÚ. Cieľom tohto opatrenia je zachrániť viac životov na cestách. V prípade vážnej nehody systém eCall automaticky spustí volanie na linku 112 – jednotné európske číslo tiesňového volania.

Apríl

1

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá EÚ, ktoré umožnia, aby ľudia, ktorí si kúpia alebo predplatia online obsahové služby, mohli pri cestovaní do inej krajiny EÚ aj naďalej pozerať filmy či športové podujatia, počúvať hudbu, stiahnuť si elektronické knihy či hrať hry.

11

Európska komisia navrhuje Novú dohodu so spotrebiteľom s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli plne uplatňovať svoje práva podľa právnych predpisov EÚ. Cieľom tejto dohody takisto bude posilniť presadzovanie týchto pravidiel a zabezpečiť, aby príslušné orgány mali právomoc ukladať odrádzajúce sankcie a aby spotrebitelia dostali náhradu v prípade, že ich práva boli porušené.

17

Rozhodnutie vo veci spoločnosti TUIfly: Európsky súdny dvor rozhodol, že „divý štrajk“ letového personálu po prekvapivom oznámení o reštrukturalizácii nepredstavuje „mimoriadnu okolnosť“, ktorá by zbavila leteckú spoločnosť povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letu.

21

Európska únia a Mexiko dosiahli dohodu o uzavretí novej obchodnej dohody. Tá sa stane súčasťou všeobecnejšej modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom a prehĺbi a rozšíri rozsah pôsobnosti už existujúcej obchodnej dohody podpísanej v roku 1997.

23

Európska komisia navrhuje nový právny predpis na posilnenie ochrany oznamovateľov v celej EÚ. Na základe nových predpisov vzniknú bezpečné kanály na oznamovanie v rámci organizácie, ako aj na oznamovanie verejným orgánom.

24 – 25

Druhá bruselská konferencia na tému „Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“ sa zameriava na humanitárnu pomoc a podporu politického mierového procesu pod vedením OSN. Spolupredsedovia z EÚ a OSN prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa odráža rozsah pokračujúcej angažovanosti medzinárodného spoločenstva v prospech Sýrčanov a susedných krajín v nadchádzajúcich rokoch.

25

V nadväznosti na podpísanie vyhlásenia o spolupráci medzi 25 členskými štátmi v oblasti umelej inteligencie Komisia prezentuje európsky prístup na zavedenie tejto technológie do služieb občanom a zvýšenie konkurencieschopnosti Európy v tejto oblasti.

26

Komisia navrhuje opatrenia na boj proti dezinformáciám na internete vrátane celoeurópskeho kódexu nakladania s dezinformáciami. Tento návrh nadväzuje na súbor prevádzkových opatrení odporúčaný v marci, na základe ktorého by spoločnosti a členské štáty mali zintenzívniť boj proti nezákonnému obsahu na internete.

Máj

1

Nadobúdajú účinnosť nové pravidlá, ktoré poskytujú lepšiu ochranu občanom EÚ žijúcim alebo cestujúcim mimo Európskej únie. Umožňujú občanom EÚ, ktorí sa ocitli v núdzi v krajine mimo EÚ, požiadať o pomoc ktorékoľvek veľvyslanectvo alebo konzulát EÚ, ak ich krajina pôvodu nie je zastúpená. 

1

Platnosť nadobúda nová colná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie s priaznivejšími obchodnými podmienkami. Dohoda umožní obom partnerom spolupracovať pri predchádzaní porušeniam colných predpisov, ich vyšetrovaní a boji proti nim.

2

Komisia predkladá svoje návrhy na dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, ktoré odrážajú politické priority Únie a rýchly vývoj v oblasti inovácií, hospodárstva, životného prostredia a geopolitiky.

3

EÚ začína novú iniciatívu DiscoverEU, ktorá 18-ročným Európanom umožňuje spoznávať európsky kontinent. Úspešní žiadatelia budú môcť využívať bezplatné cestovné lístky a navštíviť až štyri zahraničné destinácie. Cieľom je umožniť mladým Európanom objavovať bohaté kultúrne dedičstvo ich kontinentu, nadviazať nové priateľstvá, poučiť sa z iných kultúr a zistiť, čo spája Európu.

9

V Deň Európy Európska komisia vyhlasuje online verejnú konzultáciu, v ktorej sa všetkých Európanov pýta, ktorým smerom sa má Európska únia v budúcnosti vybrať. Túto jedinečnú konzultáciu pripravila skupina 96 občanov z 27 členských štátov, ktorí spoločne vypracovali otázky pre svojich spoluobčanov. Je súčasťou širšej diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala 1. marca 2017 vydaním bielej knihy Komisie, a bude prebiehať až do samitu lídrov EÚ v rumunskom Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019.

17

V bulharskej Sofii sa koná samit EÚ – západný Balkán. Hlavy alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ a vedúci predstavitelia šiestich partnerských krajín západného Balkánu opätovne potvrdzujú svoj záväzok, ktorým je „európska perspektíva pre celý región“. Lídri EÚ spoločne prijímajú vyhlásenie zo Sofie, ktoré schvaľujú aj partneri zo západného Balkánu. Prijímajú aj sofijský prioritný program, v ktorom sa načrtávajú nové opatrenia na posilnenie spolupráce s týmto regiónom.

25

Po rozsiahlej revízii pravidiel EÚ upravujúcich ochranu súkromia nastáva nová éra ochrany údajov. Nové pravidlá sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje fyzických osôb v EÚ sú chránené bez ohľadu na to, kde sa odosielajú, spracúvajú alebo uchovávajú, a to dokonca aj mimo EÚ.

28

Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach ďalej narastá, Európska komisia navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach. Okrem iného sa tieto pravidlá zamerajú aj na stratený alebo zanechaný rybársky výstroj.

Jún

1

Komisia navrhuje vôbec prvú iniciatívu EÚ na riešenie úbytku voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu. Je to súčasťou úsilia EÚ o zastavenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémových služieb do roku 2020 a prispenie k záväzkom prijatým v rámci cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

8

Účinnosť nadobúdajú prísnejšie a účinnejšie pravidlá na ochranu obchodu, aby výrobcovia a pracovníci v EÚ boli lepšie chránení. Únia tak bude môcť lepšie reagovať na výzvy globálneho hospodárstva a bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži pri dovoze. 

8 – 9

Kanada je hostiteľom zasadnutia vrcholných predstaviteľov štátov skupiny G7, fóra najvyspelejších hospodárstiev sveta. Diskusie sa zameriavajú na hospodárstvo a obchod, bezpečnosť a zahraničné veci, podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien, ako aj na ochranu životného prostredia. 

12

Komisia vyhlasuje súťaž s cieľom dospieť k nízkonákladovému európskemu systému vypúšťania satelitov do vesmíru. Cena 10 miliónov EUR sa udelí inovačnému, komerčne uskutočniteľnému a nízkonákladovému riešeniu, ako vysielať do vesmíru ľahké družice. 

18 – 24

V Berlíne sa koná prvý samit o európskom kultúrnom dedičstve ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva. 

26

Ministri EÚ formálne prijímajú revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti letectva. Ich súčasťou sú vôbec prvé celoúnijné pravidlá zamerané na civilné drony všetkých veľkostí, ktoré stanovujú základné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany súkromia, údajov i životného prostredia.

28 – 29

Na júnovom zasadnutí Európskej rady lídri EÚ diskutujú o migrácii a vyzývajú na ďalšie opatrenia, aby sa znížila nelegálna migrácia a predišlo návratu k nekontrolovaným tokom, ako to bolo v roku 2015. Zároveň diskutujú o bezpečnosti a obrane, ako aj o hospodárskych a finančných záležitostiach. Vedúci predstavitelia krajín EÚ-27 posudzujú súčasný stav rokovaní o brexite. 

Júl

1

Predsedníctvo v Rade EÚ preberá po tretíkrát Rakúsko. Tejto úlohy sa zhostilo už v rokoch 1998 a 2006. Jeho program sa zameriava na tri osobitné oblasti: bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii; zabezpečenie prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie; a stabilita v európskom susedstve.

1

EÚ si pripomína 50. výročie vzniku colnej únie podujatiami na letiskách a v školách. Colná únia sa stala základným kameňom jednotného trhu – chráni hranice EÚ a občanov pred zakázaným a nebezpečným tovarom, ako sú zbrane a drogy.

1

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá EÚ na lepšiu ochranu dovolenkárov. Týmito pravidlami sa poskytujú väčšie práva nielen spotrebiteľom, ktorí si rezervujú tradičné balíky dovolenkových služieb, ale aj tým, ktorí si kúpia iné formy kombinovaného cestovania.

9

Účinnosť nadobúdajú prísnejšie pravidlá EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti rizikám spojeným s financovaním terorizmu.

9

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá v oblasti energetickej hospodárnosti. Tieto pravidlá majú obrovský potenciál zvýšiť hospodárnosť v sektore budov v EÚ, ktorý je najväčším spotrebiteľom energie v Európe.

10

EÚ a NATO podpisujú spoločné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdzujú záväzok oboch organizácií prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu v prospech bezpečnosti svojich občanov.

17

EÚ a Japonsko podpisujú prelomovú obchodnú dohodu – vôbec najväčšiu, akú EÚ dojednala, ako aj dohodu o strategickom partnerstve pre posilnenú spoluprácu v širokej škále oblastí. EÚ a Japonsko takisto uzatvárajú rokovania, na základe ktorých sa dohodli na vzájomnom uznaní systémov ochrany údajov za „rovnocenné“.

18

Európska komisia uložila spoločnosti Google pokuty vo výške 4,34 miliardy EUR za zavedenie nezákonných obmedzení pre výrobcov zariadení využívajúcich systém Android a prevádzkovateľov mobilných sietí s cieľom posilniť prevahu svojho vyhľadávača.

21

Začínajú platiť nové pravidlá na zabezpečenie finančnej stability a ochrany investorov. Ich cieľom je zabezpečiť, aby fondy peňažného trhu, ktoré sú využívané podnikovým sektorom, univerzitami, nemocnicami a investormi na riadenie prebytku hotovosti, boli odolnejšie voči otrasom na trhu a vždy schopné vyplácať peniaze investorom.

25

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa stretáva v Bielom dome s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Dvaja lídri sa počas stretnutia zameriavajú na zlepšenie transatlantického obchodu a vytvorenie silnejšieho hospodárskeho partnerstva.

August

13

Skupina 11 výskumných a vzdelávacích sietí podpisuje dohodu o novej digitálnej dátovej diaľnici medzi Európou a Latinskou Amerikou. Táto dohoda je ďalším krokom pri vytváraní spoločného výskumného priestoru medzi EÚ a Latinskou Amerikou.

20

Grécko úspešne uzatvára trojročný program makroekonomických úprav, pričom jeho postavenie v centre eurozóny a Európskej únie je zabezpečené. V programe sa uplatňoval koordinovaný prístup k riešeniu dlhodobých a hlboko zakorenených štrukturálnych problémov, ktoré mali svoj podiel na ekonomickej kríze v Grécku.

September

1

Zavádzajú sa nové emisné skúšky, ktorými musia prejsť všetky nové automobily, ktoré majú jazdiť na európskych cestách.

1

Koniec predaja energeticky náročných a nehospodárnych halogénových žiaroviek v celej Európskej únii. Vďaka novým pravidlám budú môcť európski spotrebitelia ušetriť peniaze na účtoch za energiu a pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov.

12

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vystupuje v Európskom parlamente v Štrasburgu so správou o stave Únie za rok 2018. Načrtáva v nej svoje priority na nasledujúci rok a svoju víziu o tom, ako môžeme pokračovať vo vytváraní „jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie“. Zároveň zdôrazňuje potrebu väčšej suverenity Európy, aby mohla zohrávať svoju úlohu pri ovplyvňovaní diania vo svete.

19 – 20

Lídri EÚ diskutujú o migrácii a vnútornej bezpečnosti na neformálnom stretnutí v Salzburgu (Rakúsko). Na osobitnom zasadaní hodnotia lídri EÚ-27 pokrok v rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a diskutujú o ďalšom postupe.

26

Zástupcovia online platforiem, popredných sociálnych sietí a odvetvia reklamy schvaľujú samoregulačný kódex postupov, ktorý by mal zabrániť šíreniu dezinformácií a nepravdivých správ na internete.

29

V EÚ nadobúdajú účinnosť nové pravidlá o cezhraničnom používaní prostriedkov elektronickej identifikácie, ako sú preukazy totožnosti, vodičské preukazy a bankové karty. Občania a podniky EÚ tak budú môcť využívať online služby, aj keď sa nachádzajú v inom členskom štáte.

Október

1

Predseda Juncker diskutuje s občanmi na 1000. európskom dialógu s občanmi vo Freiburgu (Nemecko). Pravidelné verejné diskusie umožňujú občanom slobodne a otvorene diskutovať o Európe a jej politikách a budúcnosti.

12

V Európe sa začína používať nový harmonizovaný systém označovania paliva, ktorý vodičom poskytuje lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v Európe čerpajú palivo.

17 – 18

Na zasadaní Európskej rady v Bruseli lídri EÚ-27 hodnotia stav rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Opätovne potvrdzujú svoju dôveru v Michela Barniera ako vyjednávača EÚ a poznamenávajú, že napriek intenzívnym rokovaniam sa nedosiahol želateľný pokrok. Na osobitnom zasadaní lídri EÚ diskutujú o migrácii a vnútornej bezpečnosti. 

19

Súdny dvor Európskej únie nariaďuje Poľsku, aby okamžite pozastavilo uplatňovanie nového zákona, ktorým sa znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Súdny dvor vydáva toto predbežné opatrenie po tom, čo mu Komisia postúpila predmetnú vec na prejednanie. Konečný rozsudok vynesie neskôr.

19

EÚ a Singapur upevňujú svoje ekonomické a politické väzby podpisom troch dohôd, ktoré pozdvihujú ich politické, obchodné a investičné vzťahy na novú úroveň.

25

Laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament, sa v roku 2018 stal ukrajinský filmový režisér Oleg Sencov. 

31

Začínajú platiť nové pravidlá EÚ, ktoré spotrebiteľom prinášajú väčšiu transparentnosť a viac informácií o bankových poplatkoch, vďaka čomu si spotrebitelia môžu ľahšie nájsť najvýhodnejšie ponuky.

November

7

Európska komisia predstavuje novú stratégiu na ochranu občanov a životného prostredia pred chemickými látkami, ktoré menia fungovanie hormonálneho systému a negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat.

15

Federálna komunikačná komisia USA udeľuje oslobodenie od povinnosti licencie na príjem signálu systému Galileo v Spojených štátoch amerických. To znamená, že občania a podniky v USA môžu využívať najmodernejšie satelitné navigačné signály systému Galileo – či už pôjde o prepojené autá, inteligentné hodinky, informácie z oblasti poľnohospodárstva alebo navigáciu lietadiel.

23

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na ochranu Európanov, najmä mládeže, pred nebezpečnými psychoaktívnymi látkami. Nové právne predpisy umožnia členským štátom reagovať oveľa rýchlejšie na výzvy spojené s týmito novými drogami, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné a sociálne škody vrátane akútnych intoxikácií a úmrtí.

25

Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli schvaľujú vedúci predstavitelia EÚ-27 dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktorú predložili vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva. Zároveň schvaľujú aj sprievodné politické vyhlásenie o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

December

1

V argentínskom Buenos Aires sa koná samit G20. Európska únia sa zúčastňuje ako riadny člen. Vedúci predstavitelia prijímajú vyhlásenie zamerané na budúcnosť práce, infraštruktúru pre rozvoj, udržateľnú potravinovú budúcnosť a rodovú rovnosť.

3

Nové pravidlá dávajú európskym spotrebiteľom možnosť nakupovať online v EÚ bez toho, aby boli blokovaní alebo presmerovaní. Tieto právne predpisy sú súčasťou súboru nových pravidiel týkajúcich sa elektronického obchodu, ktoré sú zamerané na podporu cezhraničného online predaja v EÚ, a to v prospech spotrebiteľov aj online obchodníkov.

3

Účinnosť v celej EÚ nadobúdajú prísnejšie pravidlá na kriminalizáciu prania špinavých peňazí. Novými pravidlami sa zabezpečí, že páchatelia trestnej činnosti a teroristi budú čeliť rovnako prísnym sankciám aj za pranie špinavých peňazí, bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú, pričom minimálny trest odňatia slobody bude v tomto prípade štyri roky. Členské štáty majú 24 mesiacov na to, aby tieto nové pravidlá zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.

7

Komisia oznamuje prvých 2 800 miest a veľkomiest z EÚ, ktoré získavajú poukazy vo výške 15 000 EUR na vytvorenie prístupových miest na Wi-Fi vo verejných priestoroch. Celkovo bude môcť výhody programu WiFi4EU využiť do roku 2020 okolo 8 000 obcí.

10

EÚ prijíma novú stratégiu na posilnenie spolupráce a partnerstva s Indiou.

11

Teroristický útok na vianočný trh v Štrasburgu (Francúzsko) si vyžiadal päť ľudských životov a desať zranených. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker reagoval na Twitteri slovami „Myslím na obete streľby v Štrasburgu, ktorú čo najrozhodnejšie odsudzujem. Štrasburg je úžasným symbolom mieru a európskej demokracie, hodnôt, za ktoré budeme vždy bojovať.“

12

Parlament schvaľuje obchodnú dohodu EÚ s Japonskom. Hlasovanie nasleduje po podobnom rozhodnutí, ktoré prijal japonský parlament, čím sa pripravila pôda na to, aby dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2019.

13-14

Na zasadnutí Európskej rady v Bruseli venujú vedúci predstavitelia hlavnú pozornosť viacročnému rozpočtu EÚ, vonkajším vzťahom, migrácii a jednotnému trhu. Lídri EÚ-27 rokujú aj o brexite a eurozóne.

16

Na konferencii OSN v poľských Katoviciach prijímajú zúčastnené krajiny jasný súbor pravidiel na to, aby mohla Parížska dohoda o zmene klímy fungovať v praxi na celom svete, pričom EÚ zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu.

20

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na podporu rýchleho zavádzania technológií 5G a ďalších sietí novej generácie v celej Európe. Súčasťou nových právnych predpisov je záchranný systém varovania verejnosti a cenové limity na hovory a textové správy v rámci EÚ.

24

Účinnosť nadobúdajú tri kľúčové právne predpisy na uľahčenie prechodu Európy na čistú energiu. V novom politickom rámci sa stanovujú dva nové ciele pre EÚ na rok 2030: záväzný cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pre dopravu na úrovni aspoň 32 % a cieľ energetickej efektívnosti na úrovni najmenej 32,5 %, pričom v roku 2023 je možná ich revízia smerom nahor. Zároveň sa ním zavádzajú prvé vnútroštátne plány v oblasti klímy a energetiky, v ktorých sa uvádza, ako členské štáty plánujú tieto ciele dosiahnuť.

28

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na posilnenie Schengenského informačného systému, najpoužívanejšieho systému výmeny informácií na účely riadenia bezpečnosti a riadenia hraníc v Európe.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Klikni tiež na...
Back to top