Unia Europejska

Dekada wyzwań i nowych możliwości

Dekada wyzwań i nowych możliwości


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Styczeń

1

Bułgaria przejęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii. W programie prezydencji określono priorytety w czterech kluczowych obszarach: przyszłość Europy i młodzieży perspektywy europejskie Bałkanów Zachodnich i łączność w regionie bezpieczeństwo i stabilność gospodarka cyfrowa.

1

Weszły w życie nowe przepisy mające na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i praniu brudnych pieniędzy. Przepisy te zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia organom podatkowym dostępu do danych zgromadzonych na mocy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

1

Leeuwarden w Holandii i Valletta na Malcie przez rok będą pełnić rolę „Europejskich Stolic Kultury”. W związku z obchodami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. w obydwu miastach zrealizowanych zostanie wiele projektów promujących dziedzictwo kulturowe, a także podkreślających rolę kultury w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej.

16

Komisja Europejska przedstawia pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię na temat tworzyw sztucznych, która jest elementem procesu wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym.

19

W Wenecji zainaugurowano Rok Turystyki UE-Chiny. Jego celem jest wzrost inwestycji i turystyki po obu stronach oraz przybliżenie Europejczykom kultury chińskiej i vice versa.

20

W 2018 r. holenderskie miasto Nijmegen przejmuje pałeczkę Zielonej Stolicy Europy. Zielona stolica ma być dla innych miast wzorem zrównoważonego rozwoju oraz inspirować do stosowania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

22

UE przyjęła nową strategię na rzecz Iraku w celu rozwiązania licznych problemów, z jakimi zmaga się to państwo po terytorialnym pokonaniu Daiszu.

25

Pierwszy europejski szczyt poświęcony edukacji w Brukseli odbywa się w kontekście działań na rzecz stworzenia europejskiego obszaru edukacji, co umożliwi stworzenie sieci europejskich szkół wyższych, propagowanie uczenia się przez całe życie oraz zapewni wszystkim uczącym się korzyści, jakie daje mobilność. Szczyt nawiązuje do prezentacji pakietu propozycji mających na celu zwiększenie kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych, a także podkreślenie europejskiego wymiaru edukacji.

29

Utworzenie Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego w Brukseli ma być elementem starań Komisji na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest ono jednym z elementów realizacji europejskiego filaru praw socjalnych i umożliwia podjęcie działań mających sprawić, by przestawienie się na czystą energię było uczciwe i zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Luty

6

Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz integracji z Unią Europejską sześciu krajów partnerskich w regionie Bałkanów Zachodnich. Na czele tej grupy plasują się Serbia i Czarnogóra, które mogłyby być gotowe do przystąpienia w 2025 r.

14

Komisja Europejska przedstawiła różne warianty działania – jak również ich konsekwencje finansowe – w zakresie nowego, zmodernizowanego długoterminowego budżetu UE, który pozwoli skutecznie realizować unijne priorytety po 2020 r. Przedstawiła również propozycje, dzięki którym Unia Europejska może być bardziej skuteczna, a instytucje i politycy UE mogą być bliżej obywateli.

23

W Brukseli odbyły się nieformalne rozmowy dotyczące długoterminowego budżetu UE po 2020 r., kwestii instytucjonalnych, w tym składu Parlamentu Europejskiego po wystąpieniu z UE Wielkiej Brytanii oraz powoływania przewodniczącego Komisji Europejskiej. W rozmowach wzięli udział przywódcy państw i rządów 27 krajów UE. Tematem rozmów była również wojna w Syrii. Uczestnicy spotkania wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni. Na spotkaniu poruszono również temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz stosunków z Turcją.

28

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Marzec

8

Komisja Europejska przedstawiła plan działania, który ułatwi sektorowi finansowemu korzystanie z szybkiego rozwoju nowych technologii, takich jak łańcuch bloków, sztuczna inteligencja i usługi przetwarzania w chmurze. W planie działania zaproponowano również wprowadzenie nowych przepisów, które pomogą w rozwoju platform finansowania społecznościowego na jednolitym rynku UE.

14

Komisja przedstawiła propozycje, które mają ułatwić legalnie podróżującym osobom uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co usprawni turystykę, handel i kontakty biznesowe, a jednocześnie umocni bezpieczeństwo i ograniczy ryzyko związane z nielegalną migracją.

22–23

Na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy państw UE skoncentrowali się na sprawach gospodarczych, zwłaszcza dotyczących handlu. Wezwali do tego, aby tymczasowe zwolnienie UE z amerykańskich ceł na stal i aluminium miało charakter stały. Wyrazili także pełną solidarność z Wielką Brytanią po ostatnim ataku w Salisbury z użyciem środka paralityczno-drgawkowego. Przywódcy przyjrzeli się także innym pilnym kwestiom, m.in. działaniom Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morzu Egejskim, zbliżającemu się szczytowi UE–Bałkany Zachodnie i sprawom dotyczącym opodatkowania.

Na osobnym spotkaniu przywódcy 27 państw członkowskich z zadowoleniem przyjęli porozumienie osiągnięte przez negocjatorów w sprawie części tekstu prawnego umowy o wystąpieniu oraz wytyczne dotyczące pobrexitowych stosunków z Wielką Brytanią.

28

Zgodnie ze złożonym przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera zobowiązaniem do utworzenia w pełni funkcjonującej unii obrony do roku 2025 Komisja i Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili plan działania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

31

Automatyczny system powiadamiania o wypadkach „eCall” staje się obowiązkowy w całej UE w przypadku nowych samochodów. Ma on na celu zmniejszanie liczby śmiertelnych ofiar na drogach. System automatycznie wybiera numer 112 — jednolity europejski numer ratunkowy — jeżeli dojdzie do poważnego wypadku.

Kwiecień

1

Weszły w życie nowe unijne przepisy umożliwiające nabywcom i abonentom treści online oglądanie filmów bądź wydarzeń sportowych, słuchanie muzyki, pobieranie książek elektronicznych lub korzystanie z gier podczas podróży do innego kraju UE.

11

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowego ładu dla konsumentów, który ma zagwarantować, że konsumenci będą w pełni korzystać z praw przysługujących im na mocy przepisów UE. Nowy ład ma również wzmocnić egzekwowanie tych przepisów, tak aby organy były uprawnione do nakładania surowszych kar, a konsumenci mogli uzyskać odszkodowanie, jeżeli ich prawa zostały naruszone.

17

Orzeczenie w sprawie TUIfly: Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” zwalniającej przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

21

Unia Europejska i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie nowej umowy handlowej. Będzie ona częścią szerszej, zaktualizowanej umowy ogólnej między UE a Meksykiem i przyczyni się do pogłębienia i poszerzenia zakresu obowiązującej umowy handlowej podpisanej w 1997 r.

23

Komisja Europejska zaproponowała nowe ogólnounijne przepisy mające wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa. Przewidziano w nich bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, np. organom publicznym.

24-25

Podczas drugiej konferencji w Brukseli na temat wspierania przyszłości Syrii i regionu skoncentrowano się na wspieraniu pomocy humanitarnej i politycznego procesu pokojowego pod przewodnictwem ONZ. UE i ONZ przyjęły wspólną deklarację dotyczącą zakresu dalszego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej w Syrii i w krajach ościennych w nadchodzących latach.

25

W następstwie podpisania deklaracji o współpracy w sprawie sztucznej inteligencji przez 25 państw członkowskich Komisja przedstawiła europejskie podejście mające na celu wykorzystanie tej technologii z korzyścią dla obywateli europejskich oraz zwiększenie konkurencyjności Europy w tym obszarze.

26

Komisja zaproponowała wprowadzenie środków w celu zwalczania dezinformacji w internecie, w tym ogólnoeuropejski kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Propozycja opiera się na zestawie środków operacyjnych zawartych w zaleceniu Komisji z marca w sprawie działań, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby skutecznie przeciwdziałać nielegalnym treściom w internecie.

Maj

1

W życie wchodzą nowe przepisy zapewniające lepszą ochronę obywatelom UE, którzy mieszkają poza Unią Europejską lub wyjeżdżają poza jej terytorium. Dzięki tym przepisom obywatele UE, którzy potrzebują pomocy konsularnej w państwie nienależącym do UE, mają prawo do otrzymania pomocy od ambasad lub konsulatów innych państw UE, jeżeli ich kraj rodzinny nie ma w danym państwie trzecim swojej placówki dyplomatycznej. 

1

W życie wchodzi nowa umowa celna między UE a Nową Zelandią. Celem umowy jest stworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego wymianie handlowej. Umowa umożliwi obu partnerom współpracę na rzecz zapobiegania naruszeniom przepisów prawa celnego, a także na rzecz ścigania i zwalczania takich naruszeń.

2

Komisja przedstawia wnioski ustawodawcze w sprawie wieloletnich ram budżetowych UE na lata 2021–2027. Odzwierciedlają one priorytety polityczne Unii i szybkie zmiany zachodzące w dziedzinie innowacji, w gospodarce, środowisku i sytuacji geopolitycznej.  

3

UE rozpoczyna nową inicjatywę – DiscoverEU – dzięki której europejscy osiemnastolatkowie będą mieli okazję lepiej poznać swój kontynent. Nagrodą w konkursie są bilety na podróż, dzięki którym laureaci odwiedzą co najmniej jeden i co najwyżej cztery kraje. Inicjatywa ma umożliwić młodym Europejczykom odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy, nawiązywanie kontaktów i poznawanie innych kultur.

9

W Dniu Europy Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne, w których Europejczyków zapytano, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska. Te pierwsze w swoim rodzaju konsultacje zostały przygotowane przez zespół składający się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, którzy wspólnie ustalili treść pytań. Konsultacje stanowią część szerzej zakrojonej debaty o przyszłości Europy, zainicjowanej białą księgą Komisji w dniu 1 marca 2017 r. Potrwają one do szczytu przywódców UE w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r.

17

W Sofii (Bułgaria) odbywa się szczyt UE – Bałkany Zachodnie. Szefowie państw lub rządów państw członkowskich UE i przywódcy sześciu krajów partnerskich w regionie Bałkanów Zachodnich potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz europejskiej perspektywy całego regionu. Przywódcy UE uzgadniają treść deklaracji z Sofii, do której przyłączyli się partnerzy z Bałkanów Zachodnich. Przyjmują też program działań priorytetowych z Sofii, w którym określono nowe środki wzmocnionej współpracy z regionem.

25

Po gruntownej rewizji unijnych przepisów w sprawie prywatności rozpoczyna się nowa epoka w dziedzinie ochrony danych. Nowe przepisy opracowano, aby zagwarantować, by dane osób fizycznych były w UE chronione, niezależnie od tego, dokąd są one wysyłane oraz gdzie są przetwarzane lub przechowywane, nawet jeżeli ma to miejsce poza UE.

28

Ilość szkodliwych odpadów z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach wciąż rośnie. Dlatego Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych unijnych przepisów w sprawie 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które to produkty najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza. Nowe przepisy dotyczą również zagubionych i porzuconych narzędzi połowowych.

Czerwiec

1

Komisja proponuje pierwszą w historii inicjatywę UE na rzecz rozwiązania problemu spadku liczebności dzikich owadów zapylających. Inicjatywa ta jest częścią działań UE na rzecz powstrzymania spadku bioróżnorodności i degradacji usług ekosystemowych do 2020 r. Inicjatywa przyczyni się do realizacji zobowiązań podjętych w ramach celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

8

W życie wchodzą surowsze i skuteczniejsze przepisy ochrony handlu, które mają lepiej chronić unijnych producentów i pracowników. Dzięki tym przepisom Unia będzie lepiej przygotowana na wyzwania gospodarki światowej i nieuczciwą konkurencję związaną z importem. 

8–9

W Kanadzie odbywa się spotkanie grupy G-7, w którym udział biorą szefowie państw i rządów najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów świata. Przedmiotem rozmów są gospodarka i handel, bezpieczeństwo i sprawy zagraniczne, równość płci i upodmiotowienie kobiet oraz ochrona środowiska. 

12

Komisja ogłasza konkurs dotyczący opracowania taniej europejskiej rakiety nośnej. Nagroda w wysokości 10 mln euro zostanie przyznana za innowacyjne, ekonomicznie opłacalne i tanie rozwiązanie w zakresie wprowadzania na orbitę lekkich satelitów. 

18–24

W Berlinie w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego odbywa się pierwszy Europejski Szczyt Dziedzictwa Kulturowego. 

26

Unijni ministrowie oficjalnie przyjmują zmiany w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa lotniczego. Obejmują one między innymi pierwsze ogólnounijne uregulowania w sprawie cywilnych dronów wszelkich rozmiarów, określające podstawowe zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony prywatności, ochrony danych i ochrony środowiska.

28–29

Na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej unijni przywódcy dyskutują o migracji i wzywają do podjęcia dalszych działań, aby ograniczyć nielegalną imigrację i nie dopuścić do powtórzenia się niekontrolowanych przepływów z 2015 r. Poruszają też kwestię bezpieczeństwa i obrony oraz dyskutują na temat spraw gospodarczych i finansowych. Na osobnym spotkaniu przywódcy UE-27 omawiają postępy negocjacji w sprawie brexitu. 

Lipiec

1

Austria po raz trzeci przejmuje prezydencję w Radzie UE. Wcześniej sprawowała prezydencję w 1998 i 2006 r. Jej program koncentruje się na trzech obszarach priorytetowych, które obejmują: bezpieczeństwo i przeciwdziałanie nielegalnej migracji; zabezpieczenie dobrobytu i konkurencyjności; stabilność w krajach sąsiadujących z UE.

1

UE obchodzi 50-lecie unii celnej. Z tej okazji organizowane są imprezy na lotniskach i w szkołach. Unia celna stała się fundamentem jednolitego rynku, zapewniając bezpieczeństwo granic UE i chroniąc naszych obywateli przed zabronionymi i niebezpiecznymi towarami, takimi jak broń i narkotyki.

1

Wchodzą w życie nowe przepisy UE zapewniające lepszą ochronę dla turystów. Przepisy te zwiększają również prawa konsumenta i zapewniają ochronę klientom, którzy rezerwują inne formy łączonych usług turystycznych. 

9

Wchodzą w życie zaostrzone przepisy UE mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i zmniejszanie ryzyka finansowania terroryzmu.

9

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Mają one umożliwić wykorzystanie ogromnego potencjału dotyczącego przyrostu efektywności energetycznej w sektorze budynków UE – najbardziej energochłonnego sektora w Europie.

10

UE i NATO podpisują wspólną deklarację, w której potwierdzają swoje zobowiązanie do pogłębienia i poszerzenia wzajemnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

17

Unia Europejska i Japonia podpisują największą jak dotąd wynegocjowaną przez UE umowę handlową oraz umowę o partnerstwie strategicznym na rzecz zacieśnienia współpracy w szeregu dziedzin. Ponadto UE i Japonia kończą negocjacje i uzgadniają wzajemne uznawanie swoich systemów ochrony danych za „równoważne”.

18

Komisja Europejska nakłada na firmę Google karę w wysokości 4,34 mld euro za narzucanie nielegalnych ograniczeń producentom urządzeń z systemem Android i operatorom sieci komórkowej, które mają wzmocnić dominującą rolę wyszukiwarki Google.

21

Zaczynają obowiązywać nowe przepisy mające na celu stabilność finansową i ochronę inwestorów. Mają one zapewnić, aby fundusze rynku pieniężnego, z których korzystają przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szpitale i inwestorzy przy zarządzaniu swoimi nadwyżkami środków pieniężnych, lepiej znosiły wstrząsy na rynku i były w stanie przez cały czas dokonywać wypłat inwestorom.

25

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotyka się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów obu przywódców jest poprawa handlu transatlantyckiego i tworzenie silniejszego partnerstwa gospodarczego.

Sierpień

13

Grupa 11 sieci badawczych i edukacyjnych podpisuje umowę dotyczącą nowej cyfrowej autostrady między Europą a Ameryką Łacińską. Porozumienie to stanowi kolejny krok na drodze do utworzenia wspólnej przestrzeni badawczej UE–Ameryka Łacińska.

20

Grecja pomyślnie kończy trzyletni program pomocy stabilizacyjnej, który zabezpiecza jej miejsce w samym sercu strefy euro i Unii Europejskiej. W programie tym zastosowano skoordynowane podejście do rozwiązania głęboko zakorzenionych i obecnych od lat problemów strukturalnych, które były jednym z powodów wystąpienia kryzysu gospodarczego w Grecji.

Wrzesień

1

Wchodzi w życie obowiązek przeprowadzania we wszystkich nowych samochodachbadania emisji zanieczyszczeń.

1

Energochłonne i nieefektywne żarówki halogenowe nie będą już sprzedawane w całej Unii Europejskiej. Dzięki nowym przepisom europejscy konsumenci będą mogli zaoszczędzić na opłatach za energię i przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

12

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wygłasza orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawia on priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję, w jaki sposób możemy nadal budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i demokratyczną Unię. Podkreśla również, że Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu polityki w skali globalnej.

19-20

Na nieformalnym spotkaniu w Salzburgu w Austrii szefowie państw i rządów krajów UE omawiają kwestie migracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Na osobnym spotkaniu przywódcy UE-27 dokonują przeglądu postępów w rozmowach dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i omawiają dalsze działania.

26

Przedstawiciele platform internetowych, głównych sieci społecznościowych, reklamodawców i branży reklamowej postanawiają stosować się do samoregulacyjnego kodeksu postępowania w celu rozwiązania problemu dezinformacji i rozprzestrzeniania fałszywych informacji w internecie.

29

W UE wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznego stosowania identyfikacji elektronicznej, czyli dokumentów tożsamości, prawa jazdy i kart bankowych. Umożliwi to obywatelom i firmom w UE dostęp do usług online w innych państwach członkowskich.

Październik

1

Przewodniczący Jean-Claude Juncker uczestniczy w debacie z udziałem obywateli podczas 1000. dialogu obywatelskiego w niemieckim Fryburgu. Te regularne debaty publiczne umożliwiają obywatelom udział w swobodnej i ogólnodostępnej dyskusji na temat działań podejmowanych przez UE i przyszłości Europy.

12

W całej Europie pojawia się nowy zharmonizowany zestaw etykiet paliwowych, dzięki któremu w dowolnym miejscu w UE kierowcy będą lepiej poinformowani o charakterystyce paliwa odpowiedniego dla ich pojazdów.

17-18

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli szefowie państw i rządów krajów UE-27 dokonują przeglądu stanu negocjacji w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Podkreślają swoje zaufanie do Michela Barniera jako negocjatora z ramienia UE i zauważają, że pomimo intensywnych negocjacji nie osiągnięto wystarczających postępów. Na osobnym spotkaniu szefowie państw i rządów krajów UE omawiają kwestie migracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. 

19

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazuje Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania nowej ustawy, która obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Ten środek tymczasowy został zastosowany po skierowaniu sprawy przez Komisję do Trybunału. Ostateczna decyzja zostanie wydana w późniejszym terminie.

19

UE i Singapur zacieśniają współpracę polityczną i gospodarczą, zawierając trzy porozumienia, które przenoszą ich wzajemne relacje polityczne, handlowe i inwestycyjne na kolejny poziom.

25

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow jest laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli przyznawanej przez Parlament Europejski. 

31

Nowe przepisy UE wprowadzają większą przejrzystość i zapewniają konsumentom informacje na temat opłat bankowych, ułatwiając im świadomy wybór najlepszej oferty.

Listopad

7

Komisja Europejska przedstawia nową strategię ochrony społeczeństwa i środowiska przed substancjami chemicznymi, które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego i negatywnie wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt.

15

Federalna Komisja Łączności USA postanawia udzielić zwolnienia z obowiązku posiadania licencji na odbiór sygnału Galileo w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że obywatele i przedsiębiorstwa w USA będą mogli korzystać z najnowocześniejszych sygnałów nawigacji satelitarnej Galileo – czy to w przypadku samochodów podłączonych do sieci, czy też inteligentnych zegarków, rolnictwa albo nawigacji lotniczej.

23

Wchodzą w życie nowe przepisy służące ochronie Europejczyków, zwłaszcza ludzi młodych, przed niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi. Nowe prawodawstwo umożliwi państwom członkowskim szybsze reagowanie na wyzwania związane z nowymi substancjami, które mogą być przyczyną poważnego uszczerbku dla zdrowia i szkód społecznych, w tym również ostrych zatruć i zgonów.

25

Na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy UE-27 zatwierdzają umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, zaproponowaną przez negocjatorów unijnych i brytyjskich. Zatwierdzona zostaje również towarzysząca umowie deklaracja polityczna w sprawie przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią.

Grudzień

1

W Buenos Aires (Argentyna) odbywa się szczyt G20. Unia Europejska uczestniczy w nim jako pełnoprawny członek. Liderzy przyjęli deklarację, która dotyczy przede wszystkim przyszłości zatrudnienia, infrastruktury na rzecz rozwoju, zrównoważonej żywności w przyszłości oraz równości płci.

3

Wprowadzone zostają nowe przepisy, zgodnie z którymi podczas zakupów przez internet w UE europejscy konsumenci nie będą ani blokowani, ani przekierowywani na inną stronę. Przepisy te należą do szeregu nowych przepisów dotyczących handlu elektronicznego, których celem jest zwiększenie transgranicznej sprzedaży internetowej w UE, z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i dla sprzedawców internetowych.

3

W całej UE wchodzą w życie zaostrzone przepisy uznające pranie pieniędzy za przestępstwo. Nowe przepisy zagwarantują, że niebezpieczni przestępcy i terroryści będą podlegać w całej UE jednakowo surowym karom za pranie pieniędzy, przy czym minimalna kara pozbawienia wolności będzie wynosić cztery lata. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego.

7

Komisja ogłasza pierwsze 2,8 tys. miejscowości w UE, które otrzymają bony, każdy o wartości 15 tys. euro, do wykorzystania na instalację bezpłatnych hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej. Do 2020 r. z programu WiFi4EU będzie mogło skorzystać w sumie około 8 tys. gmin.

10

UE przyjmuje nową strategię na rzecz zacieśnienia współpracy i partnerstwa z Indiami.

11

W ataku terrorystycznym w Strasburgu we Francji popełnionym w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego ginie pięć osób, a kilkanaście jest rannych. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker napisał na Twitterze: „Moje myśli są z ofiarami strzelaniny w Strasburgu, którą potępiam z największą stanowczością. Strasburg jest doskonałym symbolem pokoju i demokracji w Europie. Są to wartości, których zawsze będziemy bronić”.

12

Parlament zatwierdza umowę handlową UE z Japonią. Wynik dzisiejszego głosowania jest równoznaczny z podobną decyzją podjętą wcześniej przez japoński parlament – Zgromadzenie Narodowe Japonii – i toruje drogę do wejścia w życie umowy w dniu 1 lutego 2019 r.

13-14

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy omawiają głównie kwestie dotyczące długoterminowego budżetu UE, stosunków zewnętrznych, migracji i jednolitego rynku. Przywódcy UE-27 rozmawiają też o brexicie i strefie euro.

16

Państwa uczestniczące w konferencji ONZ w Katowicach przyjmują jasny zbiór przepisów w celu praktycznego wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu na całym świecie, w czym UE ma odgrywać wiodącą rolę.

20

Wchodzą w życie nowe przepisy promujące szybkie uruchomienie 5G i innych technologii sieciowych następnej generacji w całej Europie. Nowe przepisy obejmują ratujący życie publiczny system ostrzegania oraz ograniczenia cenowe na połączenia i wiadomości tekstowe wewnątrz UE.

24

Wchodzą w życie trzy najważniejsze akty prawne mające ułatwić Europie przejście na czystą energię. W nowych ramach polityki ustalono dwa nowe cele dla UE na 2030 r.: wiążący cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 32 proc. i cel dotyczący efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32,5 proc., z możliwością korekty w górę w 2023 r. Ramy te wprowadzają również pierwsze krajowe plany w dziedzinie klimatu i energii, w których określono, w jaki sposób państwa członkowskie osiągną swoje cele.

28

Wchodzą w życie nowe przepisy służące wzmocnieniu systemu informacyjnego Schengen – najpowszechniej stosowanego systemu wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Zobacz również
Back to top