Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2017

Euroopa Liidu ajalugu - 2017


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jaanuar

1

Malta alustab oma esimest eesistumisaega Euroopa Liidu Nõukogus. Tööplaani kohaselt on prioriteetideks rändeküsimused, julgeolek, sotsiaalne kaasamine, ühtne turg ning ELi naabrus- ja merenduspoliitika.

1

Kehtima hakkavad uued eeskirjad, mis kohustavad liikmesriike vahetama automaatselt teavet kõikide uute piiriüleste maksuvaldkonna eelotsuste kohta, mis tehakse rahvusvaheliste äriühingute suhtes mis tahes ELi riigis.

1

„Euroopa kultuuripealinna“ tiitlit jagavad 2017. aastal Aarhus Taanis ja Pafos Küprosel. Mõlemas linnas korraldatakse kohalikku kultuuri tutvustavaid üritusi. Euroopa rohepealinn 2017 on Saksa linn Essen.

17

MEPs elect the Italian conservative Antonio Tajani as President of the European Parliament.

Veebruar

6

Euroopa Ülemkogu kohtumisel kinnitavad ELi liidrid uuesti, et Liibüa jaoks on oluline taastada riigis stabiilsus kaasava poliitilise lahenduse abil Liibüa poliitilise kokkuleppe raamistiku alusel. Lisaks arutatakse Lähis-Ida rahuprotsessi ning olukorda Ukrainas ja Egiptuses.

15

Euroopa Parlament hääletas ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) poolt. Sellega jõudis lõpule lepingu ratifitseerimine ELi tasandil. CETA jõustub pärast seda, kui Kanada ja ELi liikmesriikide parlamendid on selle ratifitseerinud.

21

Euroopa Komisjon kinnitab 82 miljoni euro suuruse Lõuna-Sudaani humanitaarabipaketi pärast seda, kui Lõuna-Sudaanis, kus on praegu näljas 100 000 inimest, on välja kuulutatud näljahäda. Suurem osa abist läheb elanike kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks ning naaberriikidele, et aidata neil toime tulla tohutu pagulaste sissevooluga.

Märts

1

Euroopa Komisjon avaldab valge raamatu Euroopa tuleviku kohta, mis annab Euroopa kodanikele ja liidritele võimaluse avaldada arvamust ELi edasise tegevuse kohta. Valge raamat ilmub enne 25. märtsil Roomas toimuvat tippkohtumist ning selles on esitatud viis võimalikku stsenaariumi.

9–10

Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis tulevad kokku 27 liikmesriiki, et valmistuda Rooma lepingute allkirjastamisest 60 aasta möödumise tähistamiseks 25. märtsil. Nad kinnitavad oma pühendumust suurendada vastastikust usaldust ja säilitada 27 liikmesriigi vahel poliitiline ühtsus.

25

Roomas kogunevad 27 ELi liidrit, et tähistada 60 aasta möödumist Rooma lepingute allkirjastamisest – sündmust, millega pandi alus solidaarsusel ja demokraatial põhinevale liidule. Nad võtavad vastu Rooma deklaratsiooni, milles tuuakse välja ELis seni saavutatu, eelseisvad probleemid ning lubadus töötada 27 liikmesriigi ühtsuse nimel ja tugevdada olulistes poliitikavaldkondades ühistegevust.

29

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May teatab Euroopa Ülemkogule Ühendkuningriigi kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust. Teade esitatakse pärast 23. juunil 2016. aastal toimunud referendumit ja sellega algatatakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumise protsess vastavalt Lissaboni lepingu artiklile 50.

30

Euroopa Komisjon kinnitab lubadust pühenduda järgmised kümme aastat Vahemere kalavarude päästmisele ning piirkonna ökoloogilise ja majandusliku heaolu kaitsmisele. Malta MedFish4Ever ministrite deklaratsioonis esitatakse üksikasjalik 10aastane tegevuskava.

Aprill

26

Lähtudes Euroopa tulevikku käsitlevast valgest raamatust, avaldab Euroopa Komisjon aruteludokumendi Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta. Sellega antakse avalöök kodanike, tööturu osapoolte, Euroopa institutsioonide ja valitsuste vahelisele debatile, millega otsitakse vastuseid küsimustele, mis seisavad ühiskonna ja kodanike ees eelolevatel aastatel. Samuti arutletakse selle üle, milline peaks olema Euroopa Liidu roll nende küsimuste lahendamisel.

Mai

22

Euroopa Ülemkogu annab loa artiklis 50 sätestatud lahkumisläbirääkimisteks Ühendkuningriigiga ning nimetab Euroopa Liidu poolt läbirääkijaks Euroopa Komisjoni. Komisjon väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud esimesed läbirääkimisjuhised, mis annavad komisjonile vajalikud poliitilised ja õiguslikud volitused pidada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi ELi 27 liikmesriigi nimel.

22

Euroopa Komisjon esitab 2017. aasta riigipõhised soovitused, mis sisaldavad eraldi igale liikmesriigile mõeldud majanduspoliitilisi suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks. Erilist tähelepanu pööratakse euroala probleemidele ja prioriteetidele.

24

Brüsselis toimunud tippkohtumisel arutavad Euroopa Liidu juhid Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga välispoliitika, julgeoleku, kliima ja kaubandussuhetega seotud küsimusi.

Juuni

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Eesti. Eesti neli peamist prioriteeti on: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine ning kaasav ja kestlik Euroopa.

1

Ameerika Ühendriigid teatavad oma kavatsusest taganeda Pariisi kliimakokkuleppest. Kuigi kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete peab seda otsust kahetsusväärseks, märgib ta järgmist: „Maailm võib jätkuvalt loota Euroopale, sest meil on ülemaailmne juhtpositsioon kliimavastases võitluses“.

13

EL tähistab Erasmuse 30. tegevusaastat, milles on seni osalenud 9 miljonit inimest üle kogu Euroopa.

15

Mobiiltelefonide kasutamisega välismaal kaasnevad rändlustasud on nüüdseks minevik. Alates sellest kuupäevast saavad Euroopa Liidus reisivad kodanikud helistada, saata sõnumeid ja ühendada oma mobiilsideseadmeid andmevõrku samasuguse tasu eest, nagu nad maksavad koduriigis.

16

Suri Saksamaa endine liidukantsler Helmut Kohl. President Juncker märkis, et Helmut Kohl ei olnud mitte ainult Saksamaa taasühendaja. Ta panustas oluliselt – rohkem kui teised – Euroopa ajaloo ja geograafia ühitamisse.

19

Algab artikli 50 kohaste läbirääkimiste esimene voor Euroopa Komisjoni ja Ühendkuningriigi vahel.

27

Komisjon määrab Google’ile 2,42 miljardi euro eest trahve otsingumootorina turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest, kuvades otsingutulemustes oma hinnavõrdlusteenused konkurentide omadest eespool.

30

Suri endine Prantsuse poliitik ja Auschwitzist pääsenu Simone Veil. Ta oli esimene naine Euroopa Parlamendi presidendi ametikohal (1979–1982).

Juuli

7-8

Hamburgis toimub G20 tippkohtumine, mida juhatab eesistujariik Saksamaa. Riikide juhid võtavad vastu deklaratsiooni, milles pööratakse tähelepanu globaliseerumisest tulenevate hüvede jagamisele, vastupanuvõime suurendamisele, jätkusuutlike elatusvahendite edendamisele ja vastutuse võtmisele.

26

Euroopa Komisjon väljendab oma muret hiljuti Poolas vastu võetud seaduse üle, mis käsitleb kohtusüsteemi reformimist, ning nõuab, et Poola ametiasutused ei võtaks mingeid meetmeid, et vabastada ametist või saata sundkorras pensionile ülemkohtu kohtunikud.

August

17

Kahe terrorirünnaku tagajärjel Barcelonas ja Cambrils’is kaotab elu 16 ja saab haavata 120 inimest. Komisjoni president Juncker märgib: „Me ei lase end sellisest barbaarsusest heidutada“.

18

Turus (Soome) pussitatakse surnuks kaks ja vigastatakse mitut inimest. President Juncker mõistab provotseerimata rünnaku sügavalt hukka.

September

13

President Juncker peab Euroopa Parlamendis Strasbourgis kõne olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal. Ta esitab oma nägemuse Euroopa Liidu arengust kuni aastani 2025 ja tutvustab tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks.

21

Ajutiselt jõustub laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) ELi ja Kanada vahel. Leping jõustub täielikult ja lõplikult siis, kui kõik ELi liikmesriigid on selle ratifitseerinud. Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide ja Kanadaga, et tagada selle sujuv ja tõhus rakendamine.

29

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Eesti korraldab Tallinnas digitaalvaldkonna tippkohtumise, mille raames saavad kokku ELi riigipead ja valitsusjuhid. See on platvorm kõrgetasemeliste arutelude algatamiseks digitaalse innovatsiooni üle, et Euroopa püsiks tehnoloogilises arengus esirinnas ning saaks tegelikuks ülemaailmseks liidriks.

Oktoober

18

Komisjon tutvustab operatiivseid ja praktilisi meetmeid, mille eesmärk on paremini kaitsta ELi kodanikke terrorismiohu vastu ja luua Euroopa, mis meid hoiab. Nende meetmetega tahetakse kõrvaldada hiljutiste terrorirünnakute paljastatud nõrgad kohad ning aidata liikmesriikidel kaitsta avalikku ruumi ja jätta terroristid ilma tegutsemiseks vajalikest vahenditest.

19-20

ELi juhid arutavad Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel järgmise kahe aasta tegevuskava, sealhulgas euroala reformi, rännet, sisejulgeolekut, kaubandust ja ELi rahastamist tulevikus.

November

8

Komisjon esitab meetmepaketi ELi ülemaailmse liidrirolli kindlustamiseks keskkonnasõbralike sõidukite valdkonnas, sh ettepaneku uute autode ja kaubikute süsinikdioksiidiheite vähendamise eesmärkide kehtestamiseks 2020. aastale järgnevaks perioodiks.

17

Üle 20 aasta esimesel sotsiaaltippkohtumisel Rootsis Göteborgis kuulutavad ELi riigijuhid välja ja allkirjastavad Euroopa sotsiaalõiguste samba. Selles on ette nähtud 20 põhimõtet ja õigust, mis on õiglase ja hästitoimiva tööturu ja hoolekandesüsteemi aluseks.

Detsember

6

Euroopa Komisjon avaldab kava, kuidas suurendada aastaks 2025 Euroopa majandus- ja rahaliidu ühtsust, tõhusust ja demokraatlikku vastutust.

7

Euroopa Komisjon avab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018, mille eesmärk on tutvustada Euroopa rikkalikku kultuuripärandit ja selle rolli ühise Euroopa identiteedi kujundamisel.

8

EL ja Jaapan sõlmivad murrangulise vabakaubanduslepingu. Majanduspartnerluslepinguga avaneb Jaapani 127 miljoni tarbijaga turg ELi peamiste põllumajandustoodete eksportijatele ning ekspordivõimalused paranevad ka paljudes teistes sektorites.

11

Nõukogu loob püsiva kaitsekoostöö raamistiku. 25 alalises struktureeritud koostöös osalevat liikmesriiki esitavad esimese 17 koostööprojekti kavad.

12

Pariisis toimuval tippkohtumisel „Üks planeet“ esitab komisjon uue kogu planeeti hõlmava tegevuskava, mille hulgas on 10 ümberkujundavat algatust tänapäevase ja õiglase ühiskonna saavutamiseks kooskõlas komisjoni 10 poliitilise prioriteediga.

14

Euroopa Ülemkogul Brüsselis arutavad ELi riigijuhid julgeoleku ja kaitse, sotsiaalvaldkonna, hariduse ja kultuuri ning kliimamuutustega seotud küsimusi. Pärast seda, kui Donald Trump tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kinnitavad ELi riigijuhid oma jätkuvat toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, mille kohaselt Jeruusalemm on nii Iisraeli kui ka Palestiina pealinn.

15

27 ELi liikmesriigi juhid kinnitavad, et kodanike õiguste, Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva dialoogi ning rahalise kokkuleppe küsimustes on piisavalt edasi liigutud. Nad võtavad vastu suunised Ühendkuningriigi EList lahkumise läbirääkimiste teise etapi jaoks. 

20

Komisjon algatab pretsedenditud meetmed Poola vastu, olles jõudnud järeldusele, et rida riigi kohtuvõimu sõltumatust ohustavaid reforme on kaasa toonud ilmse ohu, et võib järgneda õigusriigi põhimõtete raske rikkumine.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Vaata ka …: 
Back to top