an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2014

Stair an Aontais Eorpaigh - 2014


Eanáir

1

Is é seal na Gréige é seilbh a ghlacadh ar an uachtaránacht sé mhí ar Chomhairle an AE. Is iad na ceithre thosaíocht atá ag an uachtaránacht fás, poist agus comhtháthú; lánpháirtiú breise an AE agus limistéar an euro; imirce, teorainneacha agus gluaiseacht; agus beartais mhuirí.

1

Ghlac an Laitvia an euro mar airgeadra, í ar an 18ú tír a tháinig isteach sa limistéar euro.

1

Is iad Ríge (an Laitvia) agus Umeå (an tSualainn) 'Príomhchathracha Cultúir na hEorpa' don bhliain 2014.

20

Chinn airí gnóthaí eachtracha an AE roinnt smachtbhannaí i gcoinne na hIaráine a chur ar fionraí, mar thoradh ar an bplean gníomhaíochta a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta agus a bhfuil mar aidhm aige díriú ar ábhair imní faoi chlár núicléach na tíre sin.

23

Atoghadh Vítor Manuel da Silva Caldeira mar Uachtarán ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa dá thríú téarma trí bliana.

28

Ag cruinniú mullaigh sa Bhruiséil, phléigh ceannairí an AE agus ceannairí na Rúise Comhpháirtíocht an Oirthir agus an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta.

Feabhra

3

Nocht an Coimisiún a chéad tuarascáil frith-éillithe ina mínítear cúrsaí mar atá i ngach Ballstát.

22

Chuir Parlaimint na hÚcráine an tUachtarán as oifig tar éis na míonna d'agóidí i measc an phobail. Tréimhse éiginnteachta ann de dhroim chaidreamh na tíre leis an Aontas Eorpach agus leis an Rúis.

Márta

17

Cháin airí gnóthaí eachtracha an AE go géar an reifreann a thionóil grúpaí sa Chrimé, san Úcráin, ar mian leo go mbeadh an réigiún mar chuid den Rúis. Níl gabháil mhídhleathach na Crimé aitheanta ag an AE. Chuir an AE smachtbhannaí orthu siúd sa Rúis atá freagrach as an mbonn a bhaint de shláine críche na hÚcráine.

21

Le linn cruinniú sa Chomhairle Eorpach, phléigh ceannairí an AE an ghéarchéim san Úcráin agus thug siad aghaidh ar cheisteanna a bhain leis an ngeilleagar, leis an iomaíochas tionsclaíoch, leis an aeráid agus leis an bhfuinneamh.

26

Le linn cruinniú mullaigh sa Bhruiséil, phléigh ceannairí an AE agus Uachtarán na Stát Aontaithe Barack Obama an beartas eachtrach idirnáisiúnta, an ghéarchéim san Úcráin agus na dúshláin mhóra dhomhanda.

Aibreán

15

Ghlac Parlaimint na hEorpa sraith leabhar rialacha maidir le conas déileáil leis na bainc atá i gcruachás, sa chaoi is nach gcaithfidh cáiníocóirí íoc a thuilleadh as na bainc atá ag loiceadh. Is é sin céim deiridh Aontas Baincéireachta an AE. Rith na Feisirí Eorpacha dlí nua freisin chun a dheimhniú go bhfuil an ceart ag cónaitheoirí san AE bunchuntas íocaíochta a oscailt.

28

Roimh thoghcháin na hEorpa i mbliana, den chéad uair riamh, ainmníonn páirtithe polaitiúla a n-iarrthóir don phost mar Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach agus téann na hiarrthóirí i mbun 'díospóireachtaí don uachtaránacht'.

Bealtaine

22-25

Toghcháin na hEorpa ar siúl ar fud an AE agus toghtar 751 Feisire Eorpach. Ráta iomlán vótála 43.09%.

25

Reáchtáiltear toghcháin uachtaránachta san Úcráin agus oirthear na tíre sin ina chíor thuathail fós. Teastaíonn ón mbuaiteoir, Petro Poroshenko, obair i gcomhar leis an AE.

Meitheamh

2

Mar chuid den ‘Seimeastar Eorpach’, ghlac an Coimisiún moltaí maidir le gach ceann ar leith de na 28 mBallstát, agus thug sé comhairle faoi bhuiséid agus bheartais eacnamaíocha náisiúnta 2014 2015.

5

Tháinig ceannairí G7 (na seacht dtíortha is tionsclaíche ar domhan) le chéile sa Bhruiséil faoi choimirce an Aontais Eorpaigh den chéad uair. Phléigh siad cúrsaí na hÚcráine chomh maith leis an ngeilleagar domhanda, gnóthaí fuinnimh agus forbartha, agus an t athrú aeráide.

20

Chomhaontaigh airí airgeadais na mBallstát rialacha cánach an Aontais a leasú chun deireadh a chur le lúba ar lár a bhí iontu a ligeadh do chorpráidí idirnáisiúnta na cánacha ar iasachtaí hibride áirithe a sheachaint.

26-27

Tháinig ceannairí na mBallstát le chéile sa Chomhairle Eorpach. Leagadh síos clár oibre straitéiseach don Aontas Eorpach agus ainmníodh Jean Claude Juncker ina uachtarán ar an gCoimisiúin. Ina theannta sin, aithníodh an Albáin mar 'thír is iarrthóir' le haghaidh ballraíochta san Aontas amach anseo agus dearbhaíodh go nglacfadh an Liotuáin an euro mar airgeadra in 2015. Síníodh comhaontuithe comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin.

Iúil

1

Seal na hIodáile seilbh a ghlacadh ar uachtaránacht sé mhí Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

1

Thogh feisirí na Parlaiminte Eorpaí an sóisialaí Gearmánach, Martin Schulz, ina uachtarán ar an bParlaimint arís i gcomhair tréimhse dhá bhliain go leith.

15

Thogh Parlaimint na hEorpa Jean Claude Juncker ina uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach.

16

Tháinig ceannairí AE le chéile sa Chomhairle Eorpach le plé a dhéanamh faoi roinnt ceapachán ríthábhachtach chuig poist shinsearacha san Aontas Eorpach, faoin gcaidreamh leis an Rúis agus faoi chúrsaí Ghaza chomh maith.

Lúnasa

30

Ag cruinniú speisialta den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil, ceapadh Donald Tusk, Príomh-Aire na Polainne, ina Uachtarán ar an gComhairle Eorpach, agus Federica Mogherini, Aire Gnóthaí Eachtracha na hIodáile, ina hArdionadaí AE don Bheartas Gnóthaí Eachtracha agus Slándála.

Meán Fómhair

18

Reáchtáladh reifreann in Albain maidir le neamhspleáchas ar an Ríocht Aontaithe a bhaint amach. Vótáil 55.3% i gcoinne an neamhspleáchais. Cé is moite de chorr eisceacht, bhí gach saoránach den Aontas Eorpach nó den Chomhlathas a raibh cónaí air/uirthi in Albain agus a bhí 16 bliana d'aois nó níos sine i dteideal vóta a chaitheamh.

Deireadh Fómhair

22

D'fhormheas Parlaimint na hEorpa an coláiste nua 27 gCoimisinéir, a chuir an tUachtarán tofa Jean-Claude Juncker i láthair, le 423 vóta i bhfabhar an choláiste, 209 ina choinne agus 67 staonadh.

24

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil, d'aontaigh ceannairí an Aontais Eorpaigh leis na spriocanna aeráide is uaillmhianaí ar domhan. Faoi 2030 ní mór astaíochtaí dochracha a laghdú 40% i gcomparáid le 1990. Chinn siad freisin cúnamh airgeadais ón Aontas a mhéadú go € 1 billiún le troid i gcoinne leathadh an víris Ebola in Iarthar na hAfraice.

Samhain

1

Tháinig rialacha nua i bhfeidhm don vótáil i gComhairle na nAirí, mar a leagtar síos i gConradh Liospóin. Chun dlí nó cinneadh nua eile a ghlacadh trí thromlach cáilithe, ní mór 'tromlach dúbailte' anois, is é sin tromlach na mBallstát agus tromlach an daonra araon. Tháinig sé sin in ionad an chórais a bhíodh ann, ina mbíodh líon cionroinnte vótaí ag gach tír.

1

Chuaigh Coimisiún Jean Claude Juncker i mbun oifige.

4

Tháinig an Sásra Maoirseachta Aonair do bhainc i bhfeidhm. I gcomhar leis na húdaráis náisiúnta, déanfaidh an Banc Ceannais Eorpach maoirseacht féachaint go bhfeidhmíonn bainc i limistéar an euro ar bhealach sábháilte, iontaofa. Sin cuid den "Aontas Baincéireachta", a bhfuil faoi cosc a chur leis na laigí sa chóras baincéireachta faoi deara an ghéarchéim eacnamaíoch in 2008. Ar an ócáid seo, d'fhoilsigh an Banc Ceannais 'tástáil struis' fara anailís mhionsonraithe ar dhaingne an 130 banc is mó.

26

D'fhógair an Coimisiún go bhfuil plean infheistíochta ar fiú €315 billiún é aige le haghaidh an fás a chur ar bun san Eoraip arís agus post a thabhairt do níos mó daoine. De réir na meastachán a rinneadh, is féidir go gcruthóidh na bearta sa phlean suas le 1.3 milliún post nua.

28

D'fhoilsigh an Coimisiún an Suirbhé Bliantúil ar Fhás 2015. Is é an chéad chéim é den ‘Seimeastar Eorpach’ bliantúil maidir leis an mbeartas eacnamaíoch a chomhordú, próiseas a chinntíonn nach mbeidh pleananna buiséid agus eacnamaíocha fáis na mBallstát ag teacht salach ar a chéile.

Nollaig

1

Tháinig Donald Tusk, Iar-Phríomhaire na Polainne, i gcomharbacht ar Hermann Van Rompuy mar Uachtarán ar an gComhairle Eorpach.

18

Thacaigh an Chomhairle Eorpach leis an gcinneadh Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (EFSI) a bhunú. Is é aidhm an Chiste €315 billiún a úsáid in infheistíochtaí nua idir 2015 agus 2017.

Féach freisin: