Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2014

Euroopa Liidu ajalugu - 2014


Jaanuar

1

Kreeka võtab kuueks kuuks üle ELi nõukogu eesistuja kohustused. Eesistumisperioodi prioriteedid on majanduskasv, töökohtade loomine ja ühtekuuluvus; ELi ja euroala edasine integratsioon; ränne, piirid ja liikuvus; merenduspoliitika.

1

Läti võtab kasutusele euro ja riigist saab seega euroala 18. liige.

1

Riia (Läti) ja Umeå (Rootsi) saavad 2014. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks.

20

ELi välisministrid peatavad teatavad Iraani-vastased sanktsioonid pärast rahvusvahelist kokkulepet tegevuskavas, mille eesmärk on lahendada riigi tuumaprogrammiga seotud probleemid.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira valitakse kolmandaks kolmeaastaseks ametiajaks Euroopa Kontrollikoja presidendiks.

28

Brüsselis toimuval ELi ja Venemaa tippkohtumisel arutatakse idapartnerluse ja terrorismivastase võitluse küsimusi.

Veebruar

3

Komisjon avaldab oma esimese korruptsioonivastast võitlust käsitleva aruande, milles selgitatakse olukorda igas liikmesriigis.

22

Ukraina parlament tagandab presidendi pärast mitu kuud kestnud rahvaproteste. Riigi suhted Euroopa Liidu ja Venemaaga on ebakindlad.

Märts

17

ELi välisministrid mõistavad teravalt hukka nende rühmituste poolt Ukrainas Krimmi piirkonnas korraldatud referendumi, kes soovivad, et piirkond oleks Venemaa osa. EL ei tunnusta Krimmi ebaseadusliku annekteerimist. EL kehtestab sanktsioonid nende Venemaalt pärit isikute suhtes, kes on vastutavad Ukraina territoriaalsele terviklikkuse kahjustamise eest.

21

Euroopa Ülemkogul kohtuvad ELi juhid arutavad kriisi Ukrainas ning käsitlevad ka majanduse, tööstuse konkurentsivõime, kliima ja energiaga seotud küsimusi.

26

ELi juhid ja Ameerika Ühendriikide president Barack Obama arutavad Brüsselis toimuval tippkohtumisel rahvusvahelist välispoliitikat, kriisi Ukrainas ning peamisi globaalseid probleeme.

Aprill

15

Euroopa Parlament võtab vastu rea eeskirju seoses tõsistesse raskustesse sattunud pankadega, et maksumaksjad ei peaks enam pankade ebaõnnestumist kinni maksma. See on ELi pangandusliidu viimane element. Euroopa Parlamendi liikmed võtavad samuti vastu uue seaduse, mis tagab ELi residentidele õiguse avada põhimaksekonto.

28

Enne käesoleva aasta Euroopa Parlamendi valimisi nimetavad poliitilised parteid esmakordselt oma kandidaadid Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale ning asjaomased kandidaadid hakkavad osalema nn presidendidebattides.

Mai

22-25

Kõikjal ELis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, mille tulemusena valitakse 751 parlamendiliiget. Valimisaktiivsus on 43,09%.

25

Ukrainas toimuvad presidendivalimised, samal ajal kui riigi idaosas rahutused jätkuvad. Võitja Petro Porošenko soovib ELiga koostööd teha.

Juuni

2

Euroopa poolaasta raames võtab komisjon vastu soovitused iga ELi liikmesriigi jaoks, milles esitatakse suunised liikmesriikide 2014.–2015. aasta eelarvete ja majanduspoliitika jaoks.

5

Maailma seitsme juhtiva tööstusriigi (G7) juhid kohtuvad esimest korda Brüsselis. Kohtumise korraldab EL. Nad arutavad olukorda Ukrainas ning käsitlevad ka ülemaailmse majanduse, energeetika, kliimamuutuste ja arenguga seotud teemasid.

20

ELi rahandusministrid lepivad kokku ELi maksustamiseeskirjade muudatustes, et kaotada seaduselüngad, mis võimaldavad piiriülestel ettevõtjatel vältida maksude maksmist teatavate hübriidlaenude puhul.

26-27

ELi juhid kohtuvad Euroopa Ülemkogu raames, et kehtestada ELi strateegiline tegevuskava ja nimetada komisjoni presidendina ametisse Jean-Claude Juncker. Samuti annavad nad Albaaniale kandidaatriigi staatuse ning kinnitavad, et Leedu ühineb euroalaga 2015. aastal. Allkirjastatakse assotsieerimislepingud ELi ning Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel.

Juuli

1

Itaalia võtab kuueks kuuks üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused.

1

Euroopa Parlamendi liikmed valivad Saksamaalt pärit sotsiaaldemokraadi Martin Schulzi Euroopa Parlamendi presidendiks teiseks ametiajaks, mis kestab kaks ja pool aastat.

15

Euroopa Parlament valib Jean-Claude Junckeri järgmiseks Euroopa Komisjoni presidendiks.

16

ELi juhid kohtuvad Euroopa Ülemkogu raames, et arutada mitmeid olulisi ametissenimetamisi ELi tasandil, samuti ka suhteid Venemaaga ning olukorda Gaza sektoris.

august

30

Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel nimetati Euroopa Ülemkogu eesistujaks Poola peaminister Donald Tusk ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks Itaalia välisminister Federica Mogherini.

September

18

Šotimaa elanikud ütlevad referendumil „Ei” eraldumisele Ühendkuningriigist. Iseseisvumise vastu on 55,3% hääletajatest. Kõik (mõnede eranditega) 16-aastased ja vanemad Šotimaa elanikud, kes on ELi või Rahvaste Ühenduse kodanikud, on hääleõiguslikud.

Oktoober

22

Euroopa Parlament kiidab heaks komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri esitatud 27 volinikust koosneva uue kolleegiumi. Poolt oli 423, vastu 209 liiget ning erapooletuid 67.

24

ELi juhid osalevad Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel, et leppida kokku maailma ambitsioonikaimates kliimaeesmärkides. 2030. aastaks tuleb kahjulikke heitkoguseid vähendada 40%, võrreldes 1990. aasta tasemega. Samuti otsustavad nad suurendada Ebola viiruse leviku tõkestamiseks Lääne-Aafrikas antavat ELi rahalist abi 1 miljardi euroni.

November

1

Jõustuvad uued eeskirjad seoses hääletuskorraga Euroopa Liidu Nõukogus, nagu on sätestatud Lissaboni lepingus. Uus seadus või muu otsus peab nüüd kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtmiseks saama „topeltenamuse” − nii liikmesriikide kui ka elanikkonna esindatuse osas. Sellega asendatakse varasem süsteem, mille puhul igal riigil oli kindel arv hääli.

1

Jean-Claude Junckeri juhitav komisjon asub ametisse.

4

Jõustub pankade ühtne järelevalvemehhanism. Euroopa Keskpank hakkab kontrollima, et euroala pangad tegutseks ohutult ja usaldusväärselt, tehes koostööd riiklike asutustega. See on osa nn pangandusliidust, mille eesmärk on hoida ära selliseid pangandussüsteemi puudujääke, mis vallandasid 2008. aastal majanduskriisi. Sellega seoses avaldab Euroopa Keskpank stressitesti koos 130 suurima panga finantskindluse üksikasjaliku analüüsiga.

26

Komisjon kuulutab välja 315 miljardi euro suuruse investeerimiskava, et taastada Euroopa majanduskasv ja tuua rohkem inimesi tagasi tööturule. Kõnealused meetmed võivad hinnanguliselt luua kuni 1,3 miljonit uut töökohta.

28

Komisjon avaldab oma iga-aastase majanduskasvu analüüsi (2015). Sellega algab iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, mis tagab ELi liikmesriikide eelarve- ja majanduskasvu kavade kooskõlastamise.

Detsember

1

Endine Poola peaminister Donald Tusk astub Herman Van Rompuy asemel Euroopa Ülemkogu eesistuja ametisse.

18

Euroopa Ülemkogu toetab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomist, eesmärgiga koondada ajavahemikus 2015–2017 uusi investeeringuid 315 miljardi euro ulatuses.

Vaata ka …: 
Back to top