Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2014.

Den Europæiske Unions historie - 2014.


Januar

1.

Grækenland overtager det roterende EU-formandskab i seks måneder. Formandskabets fire prioriteter er vækst, arbejdspladser og samhørighed, yderligere integration i EU og euroområdet, migration, grænser og mobilitet og havpolitik.

1.

Letland indfører euroen som sin valuta og bliver dermed det 18. medlem af euroområdet.

1.

Rīga (Letland) og Umeå (Sverige) er de europæiske kulturbyer i 2014.

20.

EU’s udenrigsministre suspenderer visse EU-sanktioner mod Iran i overensstemmelse med den internationale handlingsplan for landets atomprogram.

23.

Vítor Manuel da Silva Caldeira genvælges som formand for EU’s Revisionsret for en tredje treårsperiode.

28.

På et topmøde i Bruxelles drøfter lederne fra EU og Rusland Østpartnerskabet og kampen mod terrorisme.

Februar

3.

Kommissionen offentliggør sin første rapport om korruptionsbekæmpelse med en redegørelse for situationen i hvert enkelt medlemsland.

22.

Den ukrainske præsident afsættes af parlamentet efter flere måneders folkelig protest. Landets forbindelser med EU og Rusland er et centralt spørgsmål i en urolig tid.

Marts

17.

EU's udenrigsministre fordømmer på det kraftigste den folkeafstemning, som blev afholdt på Krim i Ukraine af grupper, som ønsker, at regionen skal blive en del af Rusland. EU anerkender ikke den ulovlige indlemmelse af Krim. EU pålægger sanktioner over for de personer i Rusland, som er ansvarlige for denne underminering af Ukraines territoriale integritet.

21.

Møde i Det Europæiske Råd - EU's ledere drøfter krisen i Ukraine og ser desuden på økonomiske spørgsmål, industriel konkurrenceevne, klima og energi.

26.

EU's ledere og USA's præsident, Barack Obama, drøfter international udenrigspolitik, krisen i Ukraine og store globale udfordringer under et topmøde i Bruxelles.

April

15.

Europa-Parlamentet vedtager et regelsæt om, hvordan man håndterer kriseramte banker, så skatteyderne ikke længere skal betale for nødstedte banker. Det er sidste element i EU's bankunion. Parlamentsmedlemmerne vedtager også en ny lov, som sikrer EU-borgere retten til at åbne en almindelig bankkonto.

28.

Inden årets valg til Europa-Parlamentet udpegede de politiske partier for første gang deres kandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen, og kandidaterne deltager i debatter om formandsposten.

Maj

22.-25.

Ved valget til Europa-Parlamentet vælges 751 medlemmer fra hele EU. Den samlede valgdeltagelse bliver 43,09 %.

25.

Præsidentvalg i Ukraine på trods af fortsat uro i landets østlige del. Vinderen, Petro Poroshenko, vil samarbejde med EU.

Juni

2.

Som led i det "europæiske semester" vedtager Kommissionen henstillinger for hvert af de 28 EU-lande med forslag til de nationale budgetter for 2014-2015 og de økonomiske politikker.

5

Lederne af verdens syv førende industrilande, G7, mødes for første gang i Bruxelles med EU som vært. De drøfter situationen i Ukraine, verdensøkonomien, energi, klimaforandringer og udvikling.

20.

EU's finansministre enes om en ændring af EU's skatteregler for at lukke et smuthul, der havde gjort det muligt for grænseoverskridende virksomheder at undgå at betale skat af bestemte hybride låneordninger.

26-27.

EU's stats- og regeringschefer holder topmøde og sætter strategisk dagsorden for EU og udpeger Jean-Claude Juncker som formand for Kommissionen. De giver også Albanien status som kandidatland til fremtidigt EU-medlemskab og bekræfter, at Litauen vil indføre euroen som sin valuta i 2015. Der underskrives associeringsaftaler mellem EU og Georgien, Moldova og Ukraine.

Juli

1.

Italien overtager det roterende 6-måneders formandskab for EU-Rådet.

1.

Europa-Parlamentet genvælger den tyske socialdemokrat Martin Schulz som formand for en ny periode på to og et halvt år.

15

Europa-Parlamentet vælger Jean-Claude Juncker som den nye formand for Europa-Kommissionen.

16.

EU's stats- og regeringschefer holder topmøde for at drøfte en række vigtige udnævnelser til EU's topposter samt forholdet til Rusland og situationen i Gaza.

August

30.

På et særligt topmøde i Bruxelles udpeges den polske premierminister, Donald Tusk, til formand for Det Europæiske Råd, og den italienske udenrigsminister, Federica Mogherini, udpeges til EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

September

18.

Ved folkeafstemningen om Skotlands løsrivelse fra Storbritannien bliver resultatet et nej. I alt stemmer 55,3 % mod løsrivelse. Med vise undtagelser kan alle EU-borgere eller borgere fra det britiske statssamfund ("Commonwealth"), der er over 16 år og bosiddende i Skotland, deltage i afstemningen.

Oktober

22.

Europa-Parlamentet godkender det nye kollegium med 27 kommissærer, som forelagt af den nyvalgte formand, Jean-Claude Juncker, med 423 stemmer for og 209 imod. 67 undlod at stemme.

24.

EU’s ledere på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles når til enighed om verdens mest ambitiøse klimamål. Skadelige emissioner skal senest i 2030 skal være reduceret med 40 % i forhold til 1990. De beslutter endvidere at øge EU’s finansielle bidrag til bekæmpelse af spredningen af ebolavirus i Vestafrika til 1 mia. euro.

November

1.

Nye regler træder i kraft for afstemninger i Ministerrådet, som fastsat i Lissabontraktaten. For at blive vedtaget med kvalificeret flertal skal en ny lov eller anden afgørelse nu have "dobbelt flertal" af både medlemsstaterne og befolkningen. Det erstatter det tidligere system, hvor hvert land havde et fastsat antal stemmer.

1

Kommissionen under ledelse af Jean-Claude Juncker tiltræder.

4.

Den fælles tilsynsmekanisme for banker træder i kraft. Den Europæiske Centralbank påtager sig at føre tilsyn med, at bankerne i euroområdet fungerer på en sikker og pålidelig måde, i samarbejde med de nationale myndigheder. Dette er en del af den såkaldte "bankunion", som skal forhindre de svagheder i banksystemet, som fremkaldte den økonomiske krise i 2008. I den anledning offentliggør Centralbanken en "stresstest" med en detaljeret analyse af de 130 største bankers soliditet.

26.

Kommissionen fremlægger en plan om at investere 315 mia. euro i at få Europa tilbage på vækstsporet og flere i arbejde igen. Foranstaltningerne anslås at kunne skabe op til 1,3 millioner nye job.

28.

Kommissionen offentliggør sin årlige vækstundersøgelse for 2015. Dermed indledes årets ”europæiske semester” med koordinering af den økonomiske politik, som sikrer, at EU-landene samordner deres budgetter og økonomiske vækstplaner.

December

1.

Donald Tusk, Polens tidligere premierminister, erstatter Herman Van Rompuy som formand for Det Europæiske Råd.

18.

Det Europæiske Råd støtter oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som skal skabe nye investeringer på 315 mia. euro fra 2015 til 2017.

Se også: 
Back to top