Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2013

Historia Unii Europejskiej - 2013


Styczeń

1

Irlandia przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Trzema priorytetami prezydencji są stabilność, praca i wzrost gospodarczy.

1

Komisja Europejska ogłasza Europejski Rok Obywateli, którego tematem wiodącym są praktyczne prawa i korzyści, jakie społeczeństwo odnosi dzięki obywatelstwu UE.

1

Wchodzi w życie Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (popularnie zwany paktem fiskalnym). Jego celem jest wzmocnienie dyscypliny budżetowej w strefie euro dzięki zasadzie zrównoważonego budżetu oraz mechanizmowi korekcyjnemu.

1

Marsylia i Koszyce są Europejskimi Stolicami Kultury w 2013 r. Obydwa miasta zorganizują szereg wydarzeń popularyzujących lokalną kulturę.

21

Eurogrupa wybiera nowego przewodniczącego – holenderskiego ministra finansów Jeroena Dijsselbloema – na dwuipółletnią kadencję.

22

Ministrowie finansów zgadzają się, aby jedenaście państw strefy euro wprowadziło podatek od transakcji finansowych.

Luty

7-8

Na posiedzeniu Rady Europejskiej kraje UE osiągają porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Ramy te określają pułapy wydatków i zasady wykonania rocznego budżetu UE na ten okres.

14-15

W Brukseli odbywa się szczyt Rady Europejskiej poświęcony głównie sprawom gospodarczym.

26

W ramach nowego pakietu aktów prawnych dotyczących reformy unijnej polityki rybołówstwa ministrowie państw UE na posiedzeniu Rady osiągnęli nieoficjalne porozumienie co do ochrony gatunków zagrożonych i zakazu tzw. odrzutów, czyli wyrzucania złowionych ryb z powrotem za burtę.

28

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie rekomendowania programu gwarancji dla młodzieży poniżej 25 roku życia. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieli zagwarantowaną ofertę zatrudnienia, szkolenia, kontynuowania edukacji bądź przyuczenia do zawodu w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły bądź zarejestrowania się w urzędzie dla bezrobotnych.

Marzec

11

Kończy się okres stopniowego wycofywania testów produktów kosmetycznych na zwierzętach, co oznacza, że kosmetyki, które zostaną poddane takim testom, nie mogą być wprowadzane do obrotu w UE.

15

Na posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy UE zatwierdzają priorytety gospodarcze Unii na 2013 rok i formułują wytyczne strategiczne dla państw członkowskich w dziedzinie polityki budżetowej oraz reform strukturalnych na bieżący rok. Stanowi to jeden z elementów sześciomiesięcznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich – tzw. europejskiego semestru.

25

Eurogrupa osiąga porozumienie polityczne co do przyszłego programu dostosowań gospodarczych dla Cypru. Celem jest przywrócenie równowagi finansów publicznych i sektora finansowego tego kraju.

Kwiecień

19

Serbia i Kosowo podpisują w Brukseli pakt będący wynikiem negocjacji, w których pośredniczyła wysoka przedstawiciel UE Catherine Ashton. Porozumienie to jest pierwszym krokiem na drodze do normalizacji stosunków między tymi dwoma sąsiednimi państwami.

Maj

13

UE przyjmuje dwa rozporządzenia w sprawie zarządzania gospodarczego w strefie euro. To tak zwany dwupak – ma on wzmocnić monitorowanie finansów publicznych w poszczególnych krajach.

21

Parlament Europejski przyjmuje ściślejsze normy bezpieczeństwa dotyczące wydobycia ropy i gazu na morskich platformach wiertniczych. Celem jest zmniejszenie ryzyka poważnych wypadków i ograniczenie następstw w razie wystąpienia takich wypadków.

22

Rada Europejska zbiera się w Brukseli, aby omówić problemy dotyczące uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych oraz polityki energetycznej.

Czerwiec

27-28

Przywódcy UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli zatwierdzają kompleksowy plan walki z bezrobociem wśród młodzieży. Postanawiają także rozpocząć negocjacje akcesyjne z Serbią i potwierdzają, że w 2014 r. Łotwa przyjmie euro jako swoją walutę.

Lipiec

1

Chorwacja przystępuje do UE jako 28. państwo członkowskie. W związku z tym w UE obowiązują teraz 24 języki urzędowe.

Chorwat Neven Mimica zostaje zostaje mianowany członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za politykę konsumencką.

Litwa przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

4

Parlament Europejski rozpoczyna dochodzenie w sprawie elektronicznego szpiegowania obywateli UE na masową skalę, w następstwie doniesień dotyczących działań szpiegowskich, prowadzonych przez służby wywiadowcze USA.

Sierpień

21

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE nawołują do zaprzestania przemocy w Egipcie oraz wzywają wszystkie partie polityczne do podjęcia rzeczywistej dyskusji z udziałem wszystkich stron, a tym samym wznowienia procesu demokratycznego.

Wrzesień

11

W tegorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso wezwał wszystkich tych, którym leży na sercu dobro Europy − bez względu na poglądy polityczne, wyznawane idee bądź pochodzenie − do zabrania głosu w sprawie przyszłości Unii.

Październik

1

Emily O'Reilly obejmuje urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

15

Przyjęto zasady dotyczące utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego w celu zapewnienia nadzoru nad bankami i innymi instytucjami kredytowymi, dzięki czemu powstał pierwszy „filar” europejskiej unii bankowej.

24-25

Na szczycie Rady Europejskiej prowadzone są dyskusje m.in. na temat gospodarki cyfrowej oraz polityki społecznej i gospodarczej.

Listopad

13

Komisja publikuje roczną analizę wzrostu gospodarczego 2013. Tym samym otwiera coroczny europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w ramach którego kraje UE wzajemnie dostosowują swoje plany budżetowe i gospodarcze na rzecz wzrostu. Największe wyzwanie, przed jakim stoi europejska gospodarka, związane jest z tym, w jaki sposób podtrzymać obecne ożywienie gospodarcze.

20

Pakistańska uczennica prowadząca kampanię na rzecz edukacji dziewcząt, Malala Yousafzai, została laureatką nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawanej przez Parlament Europejski.

28-29

Na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Wilnie, Gruzja i Mołdawia podpisały układy o stowarzyszeniu z UE. Stosunki Ukrainy z UE nie zostały uregulowane i w dalszym ciągu pozostają na Ukrainie sprawą wysoce problematyczną.

Grudzień

2

Europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) jest gotowy do działania. Ma pomóc w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, ratowaniu przed utonięciem imigrantów, którzy próbują przedostać się do Europy łodziami, i zapobieganiu nielegalnej imigracji.

2

Rada przyjęła budżet długoterminowy UE na lata 2014–2020, tzw. wieloletnie ramy finansowe. Tym samym zakończyły się dwuipółletnie negocjacje, w wyniku których z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie można wdrażać nową generację programów unijnego finansowania.

5

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy składają kondolencje obywatelom RPA w związku ze śmiercią byłego prezydenta Nelsona Mandeli, nazywając go „jednym z największych polityków naszych czasów”.

19

Po raz pierwszy Rada Europejska odbywa pełną debatę na temat obronności w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przyczyni się ona do zapewniania bezpieczeństwa obywateli Europy oraz pokoju i stabilności w Europie, jak i poza nią. Rada Europejska doszła do porozumienia w sprawie zasad, które w ramach przyszłej unii bankowej mają zostać wprowadzone w odniesieniu do banków znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zobacz również: