Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2013

De geschiedenis van de Europese Unie - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Januari

1

Ierland neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over. Stabiliteit, banen en groei blijven de drie prioriteiten.

1

De Europese Commissie lanceert het Europees Jaar van de burger waarin speciale aandacht wordt besteed aan de rechten en voordelen die voortvloeien uit het EU-burgerschap.

1

Het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (ook wel het begrotingspact genoemd) treedt in werking. Het moet zorgen voor meer begrotingsdiscipline in de eurozone met behulp van begrotingsevenwicht en een correctiemechanisme.

1

Marseille (Frankrijk) en Košice (Slowakije) zijn de Culturele Hoofdsteden van Europa in 2013. In beide steden worden evenementen georganiseerd om de lokale cultuur te promoten.

21

De Nederlandse minister van financiën Jeroen Dijsselbloem wordt voor tweeënhalf jaar voorzitter van de Eurogroep.

22

De Europese ministers van financiën stemmen in met een belasting op financiële transacties in 11 eurolanden.

Februari

7-8

Op een bijeenkomst van de Europese Raad bereiken de EU-landen een akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020. Het legt de grenzen en uitgangspunten vast voor de EU-begrotingen in die periode.

14-15

De Europese Raad vergadert in Brussel, vooral over de economische problemen.

26

De visserijministers van de EU-landen hebben in het kader van een nieuw, hervormd visserijbeleid een informeel akkoord bereikt over de bescherming van bedreigde vissoorten. Ook is besloten dat bijvangst niet meer teruggegooid mag worden.

28

De Raad beveelt een Jeugdgarantieregeling voor jongeren onder de 25 aan. Dit houdt in dat jongeren binnen vier maanden een baan, training, vervolgopleiding of stage aangeboden krijgen nadat ze school hebben verlaten of werkloos zijn geworden.

Maart

11

De uitfaseerperiode voor het testen van cosmetische producten op dieren verstrijkt. Voortaan mag op dieren uitgeteste cosmetica in de EU niet meer in de handel worden gebracht.

15

Op de Europese Raad worden de EU-leiders het eens over de economische prioriteiten van de EU voor 2013 en over de strategische richtsnoeren voor het begrotingsbeleid en de structurele hervormingen van de lidstaten voor dat jaar. Dat gebeurt in het kader van het "Europees semester", een jaarlijkse cyclus van beleidscoördinatie die zes maanden duurt.

25

De Eurogroep sluit een politiek akkoord over het toekomstige economische aanpassingsprogramma voor Cyprus. Dat moet de overheidsfinanciën en de financiële sector van dat land weer op orde brengen.

April

19

Servië en Kosovo sluiten een akkoord in Brussel, na bemiddeling van de hoge vertegenwoordiger van de EU, Catherine Ashton. Het legt de grondslag voor de normalisering van de betrekkingen tussen de twee buurlanden.

Mei

13

De EU stelt twee verordeningen vast over de sturing van de economie in de eurozone, ook wel aangeduid als het "two-pack". Ze moeten het toezicht op de overheidsfinanciën van de EU-landen aanscherpen.

21

Het Europees Parlement stemt in met strengere veiligheidsnormen voor de offshore olie- en gaswinning. Die moeten de kans op zware ongevallen verminderen en, mochten die zich desondanks toch voordoen, de gevolgen ervan verminderen.

22

De Europese Raad vergadert in Brussel over belastingontduiking en -ontwijking, en over het energiebeleid.

Juni

27-28

De EU-leiders gaan op de Europese Raad in Brussel akkoord met een omvangrijk plan ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Zij besluiten ook om toetredingsonderhandelingen te openen met Servië en bevestigen dat Letland in 2014 de euro invoert.

Juli

1

Kroatië treedt toe tot de EU. De EU telt nu 28 listaten en 24 officiële talen.

De Kroaat Neven Mimica wordt Europees commissaris voor consumentenbeleid.

Letland neemt voor zes maanden het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over.

4

Naar aanleiding van de onthullingen over de spionageactiviteiten van onder meer de Amerikaanse inlichtingendiensten start het Europees Parlement een onderzoek naar grootschalige elektronische controle van EU-burgers.

Augustus

21

De EU-ministers van buitenlandse zaken dringen erop aan het geweld in Egypte te beëindigen en vragen alle politieke partijen een echte en inclusieve dialoog te beginnen om het democratisch proces te herstellen.

September

11

In zijn jaarlijkse State of the Union heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, alle mensen die Europa een warm hart toedragen, ongeacht hun afkomst en politieke of ideologische kleur, opgeroepen om het voor Europa op te nemen.

Oktober

1

Emily O'Reilly treedt in functie als Europees Ombudsman.

15

Er wordt regelgeving aangenomen voor een gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor het toezicht op banken en andere kredietinstellingen. Hiermee is de eerste pijler van de Europese bankunie gecreëerd.

24-25

De Europese Raad komt bijeen om onder meer de digitale economie en het economisch en sociaal beleid te bespreken.

November

13

De Commissie publiceert haar Jaarlijkse groeianalyse 2013. Dit luidt het jaarlijkse "Europese semester" voor economische beleidscoördinatie in, waarbij de EU-landen hun plannen voor budgettaire en economische groei op elkaar afstemmen. De grootste uitdaging van de Europese economie is het huidige economisch herstel te laten voortduren.

20

Malala Yousafzai, de Pakistaanse scholiere die zich inzet voor onderwijs voor meisjes, ontvangt de jaarlijkse Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement.

28-29

Op de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius ondertekenen Georgië en Moldavië associatieovereenkomsten met de EU. Over de relatie van Oekraïne met de EU is nog geen beslissing genomen en dit is een zeer controversieel onderwerp in dat land.

December

2

Het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) wordt operationeel. Het is gericht op het aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit, het verlies van levens van migranten op zee en illegale migratie.

2

De Raad heeft de langetermijnbegroting van de EU voor 2014-2020, het "meerjarig financieel kader", goedgekeurd. Zo is een einde gekomen aan twee en een half jaar van onderhandelingen en kan een nieuwe generatie van uitgavenprogramma’s van de EU per 1 januari 2014 worden toegepast.

5

Commissievoorzitter Barroso en Raadsvoorzitter Van Rompuy hebben hun medeleven betuigd met het Zuid-Afrikaanse volk bij het overlijden van voormalig president Nelson Mandela. Zij noemden hem "een van de grootste politieke figuren van onze tijd".

19

Voor het eerst houdt de Raad een uitvoerig debat over defensie – het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Dit zal bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van de Europese burgers, en ook aan de vrede en stabiliteit in de EU en daarbuiten.De Raad is het, als onderdeel van de toekomstige bankenunie, in principe ook eens over de vast te stellen regelgeving die bepaalt hoe moet worden omgegaan met banken in moeilijkheden.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Zie ook
Back to top