an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2013

Stair an Aontais Eorpaigh - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Eanáir

1

Is é seal na hÉireann é seilbh a ghlacadh ar an uachtaránacht sé mhí ar Chomhairle an AE. Is iad cobhsaíocht, fostaíocht agus fás trí thosaíocht na hUachtaránachta.

1

Bliain Eorpach na Saoránach seolta ag an gCoimisiún Eorpach: tá na cearta agus na buntáistí a bhaineann le saoránacht an AE don ghnáthphobal ag croílár an tionscnaimh seo.

1

Teacht i bhfeidhm an Chonartha ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (ar a dtugtar 'an comhshocrú fioscach' i mbéal an phobail). Tá faoin gconradh smacht fioscach a neartú i limistéar an euro trí 'riail an bhuiséid chomhardaithe' agus trí shásra ceartúcháin.

1

Is iad Marseille (an Fhrainc) agus Košice (an tSlóvaic) Príomhchathracha Cultúir na hEorpa don bhliain 2013. Beidh imeachtaí ar siúl sa dá chathair sin chun an cultúr áitiúil a chur chun cinn.

21

Cheap an Grúpa Euro Uachtarán nua – Jeroen Dijsselbloem, Aire Airgeadais na hÍsiltíre – le haghaidh téarma dhá bhliain go leith.

22

Chomhaontaigh airí airgeadais, i bprionsabal, go dtabharfar isteach cáin ar idirbhearta airgeadais in 11 thír i limistéar an euro.

Feabhra

7-8

Le linn cruinnithe de chuid na Comhairle Eorpaí, tagann tíortha an AE ar chomhaontú ar Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020. Leagtar amach ann na teorainneacha agus na prionsabail a bheidh ag buiséad bliantúil an AE do na blianta sin.

14-15

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach sa Bhruiséil, í tiomnaithe go príomha don gheilleagar.

26

Mar chuid de phacáiste tograí le haghaidh beartais iascaigh nuachóirithe san AE, tháinig airí an AE ar chomhaontú neamhfhoirmiúil le linn na Comhairle maidir le stoic atá i mbaol a chosaint agus deireadh a chur le ‘ábhar muirí aischurtha’ – sin an cleachtas ina gcaitear éisc nach bhfuil ag teastáil ar ais san fharraige.

28

Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le scéim ráthaíochta do dhaoine óga faoi bhun 25 bliain d’aois. Cinnteoidh an scéim sin go bhfaighidh na daoine óga sin tairiscint fostaíochta, oiliúna, breisoideachais nó printíseachta faoi cheann tréimhse ceithre mhí ón scoil a fhágáil nó ó bheith dífhostaithe.

Márta

11

Tagann deireadh leis an tréimhse chun deireadh a chur de réir a chéile le tástáil táirgí cosmaideacha ar ainmhithe, rud a fhágann nach féidir cosmaidí a tástáladh ar ainmhithe a chur ar mhargadh an AE a thuilleadh.

15

Formhuiníonn ceannairí thíortha an AE tosaíochtaí eacnamaíocha an Aontais do 2013 ag an gComhairle Eorpach agus tugann siad treoir straitéiseach do na Ballstáit maidir lena mbeartais bhuiséadacha náisiúnta agus a n-athchóirithe struchúracha don bhliain. Is cuid é sin de thimthriall an chomhordaithe beartais a mhaireann sé mhí agus ar a dtugtar an ‘Seimeastar Eorpach’.

25

Tagann an Grúpa Euro ar chomhaontú polaitiúil ar an gclár coigeartaithe eacnamaíoch a bheidh ag an gCipir sa todhchaí. Is éard is aidhm leis airgeadas poiblí na tíre agus a hearnáil airgeadais a athshlánú

Aibreán

19

Síníonn an tSeirbia agus an Chosaiv comhaontú sa Bhruiséil, tar éis caibidlíochtaí a d’éascaigh Ardionadaí an AE Catherine Ashton. Leis an gcomhaontú seo leagtar an bhunchloch leis an gcaidreamh idir an dá chomharsa a chur ar bhonn normálta.

Bealtaine

13

Glacann an AE dhá rialachán maidir le rialachas sa limistéar euro. Tugtar an ‘dé-phaca’ orthu uaireanta. Neartaítear leo faireachán ar airgeadas poiblí na dtíortha.

21

Faomhann Parlaimint na hEorpa caighdeáin shábháilteachta níos déine do dhruileáil ola agus gáis easchósta. Is éard is aidhm leo an riosca a laghdú go dtarlóidh tionóiscí móra agus srian a chur lena n iarmhairtí má tharlaíonn siad.

22

Tagann an Chomhairle Eorpacha le chéile sa Bhruiséil le fadhbanna imghabhála cánach agus calaoise cánach a phlé, chomh maith le beartais fuinnimh.

Meitheamh

27-28

Ag an gComhairle Eorpach sa Bhruiséil, d’fhormhuinigh ceannairí thíortha an AE plean cuimsitheach le dífhostaíocht i measc na n óg a chomhrac. Cinneann siad freisin caibidlíochtaí aontachais a thosú leis an tSeirbia, agus deimhníonn siad go nglacfaidh an Laitvia an euro mar airgeadra in 2014.

Iúil

1

Tagann an Chróit isteach san AE, rud a fhágann go bhfuil 28 tír san Aontas ar an iomlán. Fágann sin go bhfuil 24 teanga oifigiúil ag an AE freisin.

Téann Neven Mimica i mbun a phoist mar an gcomhalta den Choimisiún Eorpach atá freagrach as beartas cosanta tomhaltóirí.

Tósaíonn an Liotuáin ar a seal sé mhí i mbun uachtaránachta ar Chomhairle an AE.

4

Mar gur tháinig sé chun solais go raibh spiaireacht ar siúl ag seirbhísí faisnéise na Stát Aontaithe agus ag grúpaí eile, sheol Parlaimint na hEorpa fiosrúchán faoin bhfaireachas leictreonach atá á dhéanamh ar shaoránaigh an AE.

Lúnasa

21

D’iarr airí gnóthaí eachtracha an AE deireadh a chur leis an bhforéigean san Éigipt agus d’iarr siad ar na páirtithe polaitíochta uile páirt a ghlacadh i gcomhphlé dáiríre agus cuimsitheach chun an próiseas daonlathach a athbhunú.

Deireadh Fómhair

1

Chuaigh Emily O'Reilly i mbun poist mar Ombudsman Eorpach.

15

Glacadh rialacha lena gcruthaítear sásra maoirseachta aonair chun maoirsiú a dhéanamh ar bhainc agus ar institiúidí creidmheasa eile, agus sa dóigh sin bunaíodh an chéad 'cholún' d'Aontas Baincéireachta na hEorpa.

24-25

Tháinig an Chomhairle Eorpach le chéile chun an geilleagar digiteach agus beartas eacnamaíoch agus sóisialta a phlé i measc rudaí eile.

Samhain

13

D'fhoilsigh an Coimisiún a Shuirbhé Bliantúil ar Fhás 2013. B’in an chéad chéim den ‘Seimeastar Eorpach’ bliantúil leis an mbeartas eacnamaíoch a chomhordú, próiseas a chinntíonn nach mbíonn pleananna buiséid agus eacnamaíocha fáis na mBallstát ag teacht salach ar a chéile. Is é an dúshlán is mó atá os comhair gheilleagar na hEorpa faoi láthair conas an téarnamh eacnamaíoch atá ar siúl a choinneáil ar bun.

20

Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov na bliana seo do Shaoirse Smaoinimh ar chailín óg as an bPacastáin, Malala Yousafzai, a d'eagraigh feachtas ar mhaithe le hoideachas cailíní.

28-29

Ag cruinniú mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i Vilnias, shínigh an tSeoirsia agus an Mholdóiv comhaontuithe comhlachais leis an AE. Níl caidreamh na hÚcráine leis an AE socraithe agus is ábhar conspóide mór laistigh den tír é.

Nollaig

2

Cuireadh an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (Eurosur) i bhfeidhm. Tá an córas sin dírithe ar na dúshláin a bhaineann leis an gcoireacht trasteorann, an líon imirceach a fhaigheann bás ar muir agus le himirce mhírialta.

2

Ghlac an Chomhairle buiséad fadtéarmach an AE don tréimhse 2014-2020. Tugtar an 'Creat Airgeadais Ilbhliantúil' ar an bpacáiste sin. Leis sin, tá deireadh ré le dhá bhliain go leith de chaibidlíocht, agus beifear in ann an chéad ghlúin eile de chláir chaiteachais an AE a chur chun feidhme amhail ón 1 Eanáir 2014.

5

Chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Manuel Barroso agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy a mbrón in iúl do mhuintir na hAfraice Theas tráth a bhásaigh an t-iarUachtarán Nelson Mandela. Dúirt siad go raibh sé ar dhuine de na laochra is mó i saol na polaitíochta le linn ár linne féin.

19

Den chéad uair riamh, thionóil an Chomhairle Eorpach díospóireacht iomlán faoi chúrsaí cosanta – an Comhbheartas Slándála agus Cosanta. Cuirfidh an Comhbheartas sin feabhas ar an tslándáil atá ar fáil do shaoránaigh na hEorpa agus rannchuideoidh sé le síocháin agus le cobhsaíocht san AE agus in áiteanna eile ar domhan. Tagann an Chomhairle Eorpach, i bprionsabal, leis na rialacha a bheidh le cur i bhfeidhm maidir le conas déileáil le bainc atá i dtrioblóid, mar chuid den aontas baincéireachta a bheidh ann amach anseo.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Féach freisin: 
Back to top