Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2013

Euroopa Liidu ajalugu - 2013


Jaanuar

1

Iirimaa võtab kuueks kuuks üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused. Eesistumisperioodi prioriteedid on stabiilsus, töökohad ja majanduskasv.

1

Euroopa Komisjon annab avalöögi Euroopa kodanike aastale, mille käigus keskendutakse ELi kodakondsusest tulenevatele praktilistele õigustele ja eelistele.

1

Jõustub majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping (nn fiskaalkokkulepe). Selle eesmärk on tugevdada fiskaaldistsipliini euroalal tasakaalus eelarve nõude ja parandusmehhanismi abil.

1

2013. aasta Euroopa kultuuripealinnad on Marseille Prantsusmaal ja Košice Slovakkias. Mõlemas linnas korraldatakse kohalikku kultuuri tutvustavaid üritusi.

21

Eurorühm nimetab järgnevaks kaheks ja pooleks aastaks oma uueks esimeheks Madalmaade rahandusministri Jeroen Dijsselbloemi.

22

Rahandusministrid annavad põhimõttelise nõusoleku finantstehingute maksu kasutuselevõtuks 11 euroala riigis.

Veebruar

7-8

Euroopa Ülemkogu kohtumise ajal lepivad ELi liikmesriigid kokku mitmeaastases finantsraamistikus ajavahemikuks 2014–2020. Selles sätestatakse piirangud ja põhimõtted, mis hõlmavad ELi iga-aastast eelarvet nimetatud ajavahemikul.

14-15

Brüsselis toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus arutatakse peamiselt majandusküsimusi.

26

ELi ministrid saavutasid nõukogu istungil uue reformitud ELi kalanduspoliitika ettepanekute paketi raames mitteametliku kokkuleppe seoses ohustatud kalavarude kaitsmise ja tagasiheite (s.t soovimatu saak lastakse vette tagasi) lõpetamisega.

28

Nõukogu saavutas poliitilise kokkuleppe noortetagatise kava soovitamiseks alla 25-aastastele noortele. Sellega kindlustatakse neile töökoha, koolituse, täiendõppe või praktika pakkumine nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist.

Märts

11

Lõpetatakse kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete loomkatsed. Selle tulemuseni jõuti järk-järgult. See tähendab seda, et ELis ei või enam loomade peal katsetatud aineid sisaldavaid kosmeetikatooteid turustada.

15

ELi juhid kiidavad Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks liidu majandusprioriteedid 2013. aastaks ning esitavad strateegilised juhised liikmesriikide 2013. aasta eelarvepoliitika ja struktuurireformide kohta. See on osa kuuekuulisest poliitika koordineerimise tsüklist, mida teatakse ka kui Euroopa poolaastat.

25

Eurorühm jõuab poliitilisele kokkuleppele Küprose tulevases majanduslikus kohandamisprogrammis. Eesmärk on taastada riigi rahandus ja finantssektor.

Aprill

19

Pärast läbirääkimisi, mida vahendas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton, allkirjastavad Serbia ja Kosovo Brüsselis kokkuleppe. Sellega rajatakse alus kahe naaberriigi vaheliste suhete normaliseerimisele.

Mai

13

Võetakse vastu kaks ELi määrust, mis käsitlevad euroala majandusjuhtimist. Neid teatakse ka kui teist majanduse juhtimise paketti. Määrustega tugevdatakse riikide rahanduse jälgimist.

21

Euroopa Parlament kiidab heaks rangemad ohutusnõuded avamerel nafta ja gaasi puurimiseks. Eesmärk on vähendada suurõnnetuste ohtu ning piirata nende toimumise korral tagajärgede ulatust.

22

Euroopa Ülemkogu kohtub Brüsselis, et arutada maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettusega seonduvaid probleeme ning energiapoliitikat.

Juuni

27-28

Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel kinnitavad ELi juhid laiaulatusliku kava noorte töötuse vastu võitlemiseks. Samuti otsustavad nad alustada ühinemisläbirääkimisi Serbiaga ning kinnitavad, et 2014. aastal saab Läti vääringuks euro.

Juuli

1

ELiga ühineb Horvaatia – nüüdsest on ELi liikmesriike 28. Samuti on ELis pärast Horvaatia ühinemist sellega 24 ametlikku keelt.

Euroopa Komisjoni volinikuks saab horvaat Neven Mimica ning tema vastutusalaks on tarbijapoliitika.

Leedu võtab roteeruvalt kuueks kuuks üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused.

4

Euroopa Parlament alustab uurimist seoses ELi kodanike massilise elektroonilise jälgimisega, mis järgneb USA luureteenistuste nuhkimistegevuse ilmsikstulekule.

August

21

ELi välisministrid kutsusid üles vägivalla lõpetamisele Egiptuses. Nad esitasid ka üleskutse kõigile parteidele, et need alustaksid tõelist ja kaasavat dialoogi, eesmärgiga taastada demokraatlik protsess.

September

11

Oma iga-aastases kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta kutsus Euroopa Komisjoni president Barroso kõiki neid, kes hoolivad Euroopast, olenemata nende poliitilistest või ideoloogilistest seisukohtadest või päritolust, üles Euroopat toetama.

Oktoober

1

Euroopa Ombudsmani ametisse astub Emily O’Reilly.

15

Võetakse vastu eeskirjad, mis käsitlevad ühtset järelevalvemehhanismi pankade ja teiste krediidiasutuste järelevalveks, pannes aluse Euroopa pangandusliidu esimesele sambale.

24-25

Koguneb Euroopa Ülemkogu, et muu hulgas arutada digitaalmajanduse ning majandus- ja sotsiaalpoliitika alaseid küsimusi.

November

13

Komisjon avaldab oma iga-aastase majanduskasvu analüüsi (2013). Sellega algab iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, mis tagab ELi liikmesriikide eelarve- ja majanduskasvu kavade kooskõlastamise. Olulisim ülesanne on nüüd Euroopa majanduse praeguse elavnemistrendi säilitamine.

20

KTütarlaste hariduse nimel tegutsev Pakistani koolitüdruk Malala Yousafzai saab Euroopa Parlamendi iga-aastase Sahharovi auhinna mõttevabaduse edendamise eest.

28-29

Vilniuses toimuva idapartnerluse tippkohtumise raames sõlmivad Gruusia ja Moldova ELiga assotsieerimislepingud. Ukraina-ELi suhetes kokkuleppele ei jõuta ning see kutsub asjaomases riigis esile palju lahkarvamusi.

Detsember

2

Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) muutub toimivaks. Selle eesmärk on lahendada probleeme, mis on seotud piiriülese kuritegevuse, sisserändajate hukkumisega merel ja ebaseadusliku rändega.

2

Nõukogu võtab vastu pikaajalise ELi eelarve aastateks 2014–2020 ehk mitmeaastase finantsraamistiku. See märgib kaks ja pool aastat kestnud läbirääkimiste lõppu ning võimaldab hakata 1. jaanuarist 2014 rakendama uut ELi rahastamisprogrammide põlvkonda.

5

Euroopa Komisjoni president Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy avaldavad Lõuna-Aafrika Vabariigi rahvale kaastunnet endise presidendi Nelson Mandela surma puhul. Nad nimetavad teda „meie aja üheks suurimaks poliitikategelaseks.”

19

Esimest korda toimub Euroopa Ülemkogus kaitsevaldkonda käsitlev põhjalik arutelu. Täpsemalt on arutlusel ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. See suurendab Euroopa kodanike julgeolekut ning aitab kaasa rahu ja stabiilsuse saavutamisele nii ELis kui ka sellest väljaspool. Euroopa Ülemkogu jõuab põhimõtteliselt kokkuleppele ka kehtestatavates eeskirjades selle kohta, kuidas käsitleda raskustes olevaid panku. See on osa tulevasest pangandusliidust.

Vaata ka …: 
Back to top