Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2013.

Den Europæiske Unions historie - 2013.


Januar

1.

Irland overtager det roterende EU-formandskab i seks måneder. Stabilitet, beskæftigelse og vækst er formandskabets tre prioriteter.

1.

Europa-Kommissionen lancerer borgernes Europaår, der skal sætte fokus på praktiske rettigheder og fordele ved EU-borgerskabet.

1.

Traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (også kaldet "finanspagten") trådte i kraft. Den skal styrke den finanspolitiske disciplin i euroområdet gennem "reglen om budgetbalance" og en korrektionsmekanisme.

1.

Marseille i Frankrig og Košice i Slovakiet er europæiske kulturbyer i 2013. Begge byer vil arrangere begivenheder med fokus på deres lokale kultur.

21.

Eurogruppen udnævner ny formand – den hollandske finansminister, Jeroen Dijsselbloem – for en periode på 2 et halvt år.

22.

Finansministrene når principielt til enighed om indførelse af en afgift på finansielle transaktioner i 11 lande i euroområdet.

Februar

7.-8.

På et topmøde når EU-landene til enighed om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Den fastsætter lofterne og principperne for EU's årlige budget i denne årrække.

14.-15.

Topmøde i Bruxelles med økonomi som hovedemne.

26.

Som led i en pakke med forslag til en ny EU-fiskeripolitik når EU-ministrene i Rådet til en uformel aftale om beskyttelse af truede fiskebestande og stop for praksis med at smide uønskede fisk tilbage i havet.

28.

Rådet når til politisk enighed om at henstille til en "ungdomsgarantiordning" for unge under 25. Dermed sikres de et tilbud om arbejde, oplæring, yderligere uddannelse eller en læreplads senest fire måneder, efter de har forladt uddannelsessystemet eller er blevet ledige.

Marts

11.

Udfasningsperioden for at teste kosmetik på dyr udløber. Det betyder, at kosmetik, der er testet på dyr, ikke længere må sælges i EU.

15.

EU's ledere godkender de økonomiske prioriteringsområder for 2013 på topmødet og giver strategisk vejledning for medlemslandenes nationale budgetpolitik og strukturreformer for året. Det indgår i den halvårlige koordinering af politikken, der kaldes det europæiske semester.

25.

Eurogruppen når til politisk enighed om det kommende økonomiske tilpasningsprogram for Cypern. Målet er et genrejse landets offentlige finanser og finanssektor.

April

19.

Serbien og Kosovo undertegner en pagt i Bruxelles efter forhandlinger formidlet af EU's høje repræsentant, Catherine Ashton. Den lægger grunden til at normalisere forholdet mellem de to nabolande.

Maj

13.

To EU-forordninger om økonomisk styring i euroområdet vedtages. De er også kendt som 'two-pack'. De styrker tilsynet med landenes offentlige finanser.

21.

Europa-Parlamentet godkender strengere sikkerhedsnormer for offshoreboringer efter olie og gas. Målet er at mindske risikoen for større ulykker og begrænse virkningerne, hvis de alligevel sker.

22.

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles for at drøfte problemerne skatteunddragelse og -skattesvig samt energipolitik.

Juni

27.-28.

EU's ledere godkender på topmødet i Bruxelles en omfattende plan til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. De beslutter også at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien og bekræfter, at Letland indfører euroen som sin valuta i 2014.

Juli

1.

Kroatien bliver optaget i EU. Dermed er antallet af medlemslande oppe på 28. EU har nu 24 officielle sprog.

Kroaten Neven Mimica overtager hvervet som medlem af Kommissionen med ansvar for forbrugerpolitik.

Litauen begynder sit seksmåneders formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

4.

Europa-Parlamentet starter en undersøgelse af elektronisk masseovervågning af EU-borgere efter offentlige afsløringer af blandt andre amerikanske efterretningstjenesters spionage.

August

21.

EU's udenrigsministre opfordrede til, at der bringes en ende på volden i Egypten, og til at de politiske partier indleder en ægte og åben dialog med henblik på at genoprette den demokratiske proces.

September

11.

I sin årlige tale om EU's tilstand opfordrede Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, alle dem, som interesserer sig for Europa, uanset deres politiske eller ideologiske holdning og uanset hvor de kommer fra, til at tale Europas sag.

Oktober

1.

Emily O'Reilly overtager posten som europæisk ombudsmand.

15.

Regler vedtages om at indføre en fælles mekanisme for tilsyn med banker og andre kreditinstitutter, hvorved den første "søjle" af Europas bankunion oprettes.

24.-25.

Det Europæiske Råd mødes for blandt andet at drøfte den digitale økonomi og økonomi- og socialpolitikken.

November

13.

Kommissionen offentliggør sin årlige vækstundersøgelse for 2013. Det sparker gang i det årlige "europæiske semester" for samordning af de økonomiske politikker, som sikrer, at EU-landene tilpasser deres budgetmæssige og økonomiske planer for vækst. Den største udfordring for Europas økonomi er nu, hvordan man skal støtte den økonomiske genopretning, som er undervejs.

20.

Den pakistanske forkæmper for pigers ret til uddannelse, Malala Yousafzai, modtager Europa-Parlamentets årlige Sakharovpris for tankefrihed.

28.-29.

Georgien og Moldiva undertegner associeringsaftaler med EU ved topmødet for det østlige partnerskab i Vilnius. Der træffes ingen afgørelse om Ukraines forhold til EU, og emnet er et kontroversielt spørgsmål i landet.

December

2.

Det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) tages i brug. Målet er at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og forhindre tab af bådflygtninges liv på havet og ulovlig indvandring.

2.

Rådet vedtager det langfristede EU-budget for 2014-2020, den flerårige finansielle ramme. Dermed afsluttes 2½ års forhandlinger, og en ny generation af EU-programmer kan gennemføres fra og med den 1. januar 2014.

5.

Europa-Kommissionens formand, Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, kondolerer over for det sydafrikanske folk efter den tidligere præsident Nelson Mandelas død. De betegner ham som “en af vor tids største politiske skikkelser”.

19.

Det Europæiske Råd afholder for første gang en fuld debat om forsvar som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Det vil øge sikkerheden for europæiske borgere og bidrage til fred og stabilitet i EU og andre steder i verden. Det Europæiske Råd når også til principiel enighed om, hvordan man skal håndtere kriseramte banker som led i den kommende bankunion.

Se også: